Akty prawne

Postępowanie rekrutacyjne 2021/2022

Uchwała nr 413/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla cudzoziemców na studia prowadzone
w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 412/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku
akademickim 2021/2022

Uchwała nr 411/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim
na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów
na żołnierzy zawodowych, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 410/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne 2020/2021

Uchwała nr 409/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w postępowaniu rekrutacyjnym na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Uchwała nr 415/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r
w sprawie przeprowadzenia poświadczenia znajomości języka polskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 416/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r
w sprawie zmiany uchwały nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020-2022/2023, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych
i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 294/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na rok akademicki 2023/2024 i lata następne, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uchwała nr 293/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, określonych na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 292/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 291/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych dla cudzoziemców
na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 290/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2020/2021


Postępowanie rekrutacyjne 2019/2020

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie określenia limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.  
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie  Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 295/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 240/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie dostosowania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020, do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uchwała nr 241/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie dostosowania warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, określonych na rok akademicki 2019/2020, do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uchwała nr 242/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie dostosowania warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych dla cudzoziemców na rok akademicki 2019/2020, do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uchwała nr 243/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie dostosowania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2019/2020, do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uchwała nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2019/2020 – 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Uchwała nr 245/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu poświadczania znajomości języka polskiego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


Postępowanie rekrutacyjne 2018/2019

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.  
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Uchwała nr 52/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji uwzględniających potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019


Procedura potwierdzania efektów „uczenia się”

W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uruchomiono procedurę potwierdzania efektów uczenia się dzięki, której na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego możesz ubiegać się o przyjęcie na studia w naszej Uczelni

Jeżeli pracujesz i zdobywasz doświadczenie w danym zawodzie i na tej podstawie chcesz rozpocząć studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ta procedura jest właśnie dla Ciebie.

Efekty uczenia się to nic innego jak twoje doświadczenie zawodowe.

Przez pojęcie efektów uczenia się należy rozumieć wiedzę oraz  umiejętności jakie uzyskałeś podczas pracy (nie podczas studiów) w określonym zawodzie związanym z kierunkiem studiów na który chcesz aplikować.

Przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na podstawie procedury potwierdzania efektów uczenia się związane jest z zaliczeniem określonych przedmiotów przewidzianych dla danego kierunku studiów, na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytej w związku z wykonywaniem pracy zawodowej,co może skutkować skróceniem okresu kształcenia już na etapie postępowania rekrutacyjnego.

Procedura jest dla Ciebie jeżeli:

– chcesz powrócić do nauki,
– chcesz podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje,
– chcesz się przekwalifikować lub zmienić ścieżkę swojej kariery,
– masz określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje bo brałeś udział  w np. wolontariatach, kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych i na tej podstawie chcesz zostać studentem naszej Uczelni.

O przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na podstawie wyżej opisanej procedury możesz ubiegać się jeśli posiadasz doświadczenie przedstawione poniżej.

Rodzaj studiów: Podmiot uprawniony: Wymagane doświadczenie zawodowe:
Studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie Osoba posiadająca świadectwo dojrzałości 5 lat
Studia drugiego stopnia Osoba posiadająca zawodowy tytuł licencjata lub równorzędny 3 lata
Kolejny kierunek studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich 2 lata

 

Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie efektów uczenia się pozwalające na zaliczenie przedmiotu lub przedmiotów, za które można uzyskać łącznie co najmniej 15 pkt ECTS.

Niniejsza procedura prowadzona jest w szczególności w oparciu o dokumentację taką jak:

– świadectwa,
– dyplomy,
– zaświadczenia,
– certyfikaty,
– inne dokumenty potwierdzające fakt nabycia efektów uczenia się uzyskanych w ramach kształcenia poza systemem studiów wyższych.

Zgodnie z Ustawą PSW procedura potwierdzania efektów uczenia się NIE DOTYCZY kierunku:

  • lekarskiego,
  • lekarsko-dentystycznego,
  • farmacji,
  • analityki medycznej,
  • pielęgniarstwa,
  • położnictwa.

Akty prawne:


Kontakt:
Dział Rekrutacji i Kształcenia
Pl. Hallera 1, bud.1, pok. 14
90-647 Łódź
wojciech.maniak@umed.lodz.pl