Matura

 • Matura międzynarodowa
  zwaną dalej „dyplom IB” należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443); zobacz więcej…

 

 • Matura europejska
  zwaną dalej „dyplom  EB” należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997  r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. zobacz więcej…

 

 • Stara matura
  Kandydacie jeżeli posiadasz „starą maturę” sprzed 2005 r. zapoznaj się z nowymi zasadami. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572) absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego. zobacz więcej…

 

 • Matura zagraniczna 
  Dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż Matura IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate). zobacz więcej…