Pytania i odpowiedzi

System, który pozwala wziąć udział w rekrutacji  na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytecie Medycznym. Musisz założyć konto poprzez aplikację mobilną lub na  www.rekrutacjaonline.umed.lodz.pl i postępować zgodnie z instrukcjami.

Tak, rejestracja on-line jest obowiązkowa. Dopiero po rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej można wziąć udział w dalszej części rekrutacji.

Startujemy 25 kwietnia 2024 r. na stronie www.rekrutacja.umed.lodz.pl

Załóż konto on-line, wypełnij dane osobowe, a otrzymasz automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będziesz wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. W razie braku informacji zwrotnej prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Kształcenia.

Tak, po rejestracji on-line i otrzymaniu loginu do indywidualnego konta, kandydat może na swoim panelu dodawać dowolną liczbę kierunków. Na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów należy dokonać osobnej opłaty rekrutacyjnej.

Tak. Jednak student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek, na którym już studiuje, chyba, że związane jest to ze zmianą formy studiów.

Skrót MON oznacza – Ministerstwo Obrony Narodowej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedyną uczelnią medyczną w Polsce, która szkoli lekarzy wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej zamawia corocznie pewną pulę miejsc na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i gwarantuje w ramach tych miejsc: pełne umundurowanie, wyżywienie, mieszkanie oraz comiesięczny żołd. Kandydat, który aplikuje na miejsca w ramach tego limitu, podlega procesowi rekrutacyjnemu Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (AWL) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data rejestracji on-line jest inna dla AWL i dla Uniwersytetu.

Aby móc kandydować na oba kierunki lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi należy wybrać z listy kierunków dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto kandydata kierunek lekarski oraz kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.

Więcej szczegółów

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców, którzy chcą studiować w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi są opisane na naszej stronie: https://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim-dla-cudzoziemcow/

W sprawach socjalnych kandydaci proszeni są o kontakt z Działem Spraw Bytowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Strefa Obsługi Studenta pl. Hallera 1, parter nr telefonu: tel. (0-42) 639 33 32, (0-42) 272 51 44.

Jest to opłata związana z postępowaniem rekrutacyjnym za kierunek studiów, na który aplikujesz. Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra. Należy ją wnieść, żeby być branym pod uwagę w dalszym etapie rekrutacji.

Pamiętaj, opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta, który znajdziesz na swoim profilu. Konieczne jest opłacenie każdego kierunku, na który aplikujesz. Dla każdego kierunku jest inny (indywidualny) numer subkonta.

150 zł – techniki dentystyczne pierwszego stopnia

85 zł – pozostałe kierunki studiów

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać po zarejestrowaniu się na dany kierunek w wyznaczonym, podanym w harmonogramie czasie, na konto wskazane w panelu kandydata. Po wskazanej dacie, zaksięgowane opłaty rejestracyjne nie będą brane pod uwagę. Opłatę należy dokonać na każdy wybrany kierunek i formę studiów.

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pośrednictwem:

 • internetu,
 • banku,
 • poczty, (druk generuje się automatycznie po zalogowaniu się do systemu. Dla każdego kierunku, na który się zarejestrowałeś jest inny numer subkonta),
 • serwisu Przelewy 24.

Pamiętaj! Konieczne jest opłacenie każdego kierunku, na który aplikujesz. Dla każdego kierunku jest inny (indywidualny) numer subkonta.

Najprawdopodobniej mają Państwo zablokowane „wyskakujące okienka” w przeglądarce internetowej. Dla rodziny przeglądarek Internet Explorer należy odznaczyć opcję „Blokuj wyskakujące okienka” znajdującą się w Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność. Dla rodziny Mozilla Firefox opcja ta znajduje się w Narzędzia/Opcje…/Treść. Po wydrukowaniu przelewu można tę opcję ponownie zaznaczyć. Można również dodać naszą stronę jako wyjątek.

Tak. W wyznaczonym czasie konieczne jest uzupełnienie na koncie kandydata wszystkich wyników matury z części pisemnej – to będzie podstawa do przeliczenia punktów. Punkty przeliczają się automatycznie po dodaniu wyników matur.

Procenty z egzaminu maturalnego przeliczane są na punkty rekrutacyjne według zasady:

1%=1 pkt – poziom podstawowy;

1%=2 pkt – poziom rozszerzony.

Powyższy przelicznik nie dotyczy kierunku biotechnologia i elektroradiologia, a także matury IB, EB, matury zagranicznej i starej matury,  które posiadają inne przeliczenia znajdujące się na stronie internetowej www.rekrutacja.umed.lodz.pl

Na kierunek biotechnologia i elektroradiologia I stopnia punkty są przeliczane wg następującej tabeli:

To Ty ponosisz odpowiedzialność za ich niewypełnienie lub błędne wypełnienie. Jeśli źle wypełnisz wyniki, wyślij zeskanowane świadectwo na naszego maila Rekrutacji, poprawimy je w systemie dla Ciebie.

W przypadku matury dwujęzycznej, brane pod uwagę w procesie rekrutacji są jedynie wyniki z matury w języku polskim. Matura prowadzona w języku obcym, nie sprawdza poziomu prezentowanej wiedzy a jedynie kompetencje językowe w zakresie danej dziedziny nauki.

Matura zdawana poza granicami polski, wydana przez inne Państwo z wyjątkiem matury IB i EB.

Oceny na maturze zagranicznej z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad: https://rekrutacja.umed.lodz.pl/matura-zagraniczna/

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się świadectwem innym niż wymienione na stronie, do przeliczenia punktów rekrutacyjnych Dział Rekrutacji i Kształcenia wykorzystuje skalę ocen najbardziej zbliżoną do przedstawionych w tabelkach.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości – skontaktuj się z Działem Rekrutacji i Kształcenia.

Matura IB to matura międzynarodowa (International Baccalaureate (IB) Diploma Programme), część międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. Jest to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, zazwyczaj w całości w języku obcym, zakończony egzaminem maturalnym. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Matura międzynarodowa jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level

Matura EB to matura europejska (European Baccalaureate), dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).

Przeliczniki do obu matur znajdują się na naszej stronie: https://rekrutacja.umed.lodz.pl/matura-ib-eb/

Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim indywidualnym koncie on- line po zalogowaniu. Obserwuj swój status Kandydata na każdym kierunku – jeśli spełnisz próg punktowy Twój status zmieni się na „Zakwalifikowany do przyjęcia”

Nasz Uniwersytet nie publikuje listy rankingowej na stronie internetowej.

Lista kandydatów, która brana jest pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przy określaniu progu punktowego na podstawie uzyskanych wyników maturalnych. Na liście rankingowej znajdują się osoby, które dopełniły wszystkich formalności związanych z etapami rekrutacji, zgodnie z jej harmonogramem: dokonały rejestracji on-line, wybrały kierunki, dokonały opłaty rekrutacyjnej oraz wpisały do systemu wyniki matur.

Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych pozwalająca na zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na studia. Próg punktowy ustalany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Osoby, które uzyskały liczbę punktów równą lub powyżej określonego progu punktowego zostają zakwalifikowane do przyjęcia i mogą złożyć dokumenty.

Osoby, które uzyskały wynik poniżej określonego progu nie zostają przyjęte i oczekują na ewentualne kolejne progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia. Progi punktowe są ogłaszane aż do wypełnienia limitów miejsc na danym kierunku.

Tak, z uwagi na rezygnację kandydatów i przenoszenie aplikacji na inne kierunki i Uczelnie, Komisja Rekrutacyjna może obniżyć kilkakrotnie próg punktowy, który pozwoli przyjąć odpowiednią ilość osób wypełniając przyznany limit miejsc.

UWAGA! Komisja Rekrutacyjna nie ma obowiązku obniżać progu punkowego, nawet jeśli limit miejsc nie został wypełniony. Zamiast tego może postanowić o ponownym uruchomieniu rejestracji na dany kierunek.

Musisz oczekiwać na kolejne ewentualne progi punktowe, które będą ogłaszane aż do wypełnienia limitu miejsc.

Uniwersytet weryfikuje dokumenty jedynie od kandydatów, którzy spełnili wymagany próg punktowy i otrzymali status „zakwalifikowany do przyjęcia”, co jest widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto kandydata. Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty do Działu Rekrutacji i Kształcenia. Terminy dostarczania dokumentów będą podane w harmonogramie rekrutacyjnym na dany rok akademicki, który publikowany jest na stronie internetowej oraz indywidualnym profilu kandydata.

Wymagane dokumenty kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia, Pl. Hallera 1 pok.14  90-647 Łódź.

Przyjęcie na studia następuje po dostarczeniu przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Spis wymaganych dokumentów, które osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zobowiązane są dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura);
 • dokument tożsamości;
 • formularz danych osobowych;
 • podpisane podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA! Osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia zobowiązane są dostarczyć dodatkowo do Działu Rekrutacji i Kształcenia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement. Kandydat na studia drugiego stopnia nie musi legitymować się świadectwem maturalnym.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Kandydat podczas wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia powinien dostarczyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

W rekrutacji na rok akademicki 2024/2025, wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia osobiście lub przez osobę upoważnioną. Upoważniona osoba przynosi ze sobą upoważnienie do składania dokumentów oraz ksero dowodu tożsamości osoby upoważniającej potwierdzone notarialnie.

Tak, każdy kierunek ma swój kolor teczki, w której należy złożyć dokumenty.

 • biały – lekarski, lekarsko – dentystyczny, techniki dentystyczne
 • żółty – elektroradiologia, biotechnologia
 • czerwony – lekarski w ramach MON
 • zielony – dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
 • niebieski – farmacja, analityka medyczna, kosmetologia

Dział Rekrutacji i Kształcenia wystawia kandydatowi  skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. To lekarz decyduje jakie badania zostaną zlecone. Badania lekarskie NIE mogą być wykonane przez innego lekarza, np.:  lekarza rodzinnego lub lekarza pediatrę.

Dział Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy przyjmowaniu dokumentów od kandydatów na studia będzie weryfikował, czy osoba posiada szczepienie przeciw WZW typu B. W tym celu należy okazać dokument poświadczający odbyte szczepienie (np. ksero karty szczepień, potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Osoba, która nie odbyła wskazanego szczepienia, musi wypełnić stosowne oświadczenie o jego braku. Szczepienie musi być uzupełnione w trakcie I roku studiów.

W tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie będzie miał podpisanego porozumienia międzyuczelnianego polegającego na honorowaniu wyników egzaminu wstępnego zdawanego na innej Uczelni Medycznej w Polsce.

W bieżącym roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nie są prowadzone egzaminy wstępne. Liczba punktów rekrutacyjnych obliczana będzie na podstawie przelicznika matur dostępnego na naszej stronie.