Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Procedura potwierdzania efektów „uczenia się”

W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uruchomiono procedurę potwierdzania efektów uczenia się dzięki, której na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego możesz ubiegać się o przyjęcie na studia w naszej Uczelni

Jeżeli pracujesz i zdobywasz doświadczenie w danym zawodzie i na tej podstawie chcesz rozpocząć studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ta procedura jest właśnie dla Ciebie.

Przez pojęcie efektów uczenia się, które można potwierdzić w opisywanej procedurze, należy rozumieć wiedzę oraz  umiejętności jakie uzyskałeś podczas pracy (nie podczas studiów) w określonym zawodzie związanym z kierunkiem studiów na który chcesz aplikować.

Przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na podstawie procedury potwierdzania efektów uczenia się związane jest z zaliczeniem określonych przedmiotów przewidzianych dla danego kierunku studiów, na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytej w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, co może skutkować skróceniem okresu kształcenia już na etapie postępowania rekrutacyjnego.

Procedura jest dla Ciebie jeżeli:

– chcesz powrócić do nauki,
– chcesz podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje,
– chcesz się przekwalifikować lub zmienić ścieżkę swojej kariery,
– masz określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje bo brałeś udział  w np. wolontariatach, kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych i na tej podstawie chcesz zostać studentem naszej Uczelni.

O przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na podstawie wyżej opisanej procedury możesz ubiegać się jeśli posiadasz doświadczenie przedstawione poniżej.

Rodzaj studiów: Podmiot uprawniony: Wymagane doświadczenie zawodowe:
Studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie Osoba posiadająca świadectwo dojrzałości 5 lat
Studia drugiego stopnia Osoba posiadająca zawodowy tytuł licencjata lub równorzędny 3 lata
Kolejny kierunek studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich 2 lata

 

Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie efektów uczenia się pozwalające na zaliczenie przedmiotu lub przedmiotów, za które można uzyskać łącznie co najmniej 15 pkt ECTS.

Niniejsza procedura prowadzona jest w szczególności w oparciu o dokumentację taką jak:

– świadectwa,
– dyplomy,
– zaświadczenia,
– certyfikaty,
– inne dokumenty potwierdzające fakt nabycia efektów uczenia się uzyskanych w ramach kształcenia poza systemem studiów wyższych.

Procedura potwierdzania efektów uczenia się  NIE DOTYCZY kierunku:

  • lekarskiego,
  • lekarsko-dentystycznego,
  • farmacji,
  • analityki medycznej,
  • pielęgniarstwa,
  • położnictwa,
  • fizjoterapii,
  • ratownictwa medycznego.

Akty prawne:


Kontakt:
Dział Rekrutacji i Kształcenia
Pl. Hallera 1, bud.1, pok. 14
90-647 Łódź
wojciech.maniak@umed.lodz.pl