Matura zagraniczna

Matura zagraniczna tj. dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż Matura IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate).

Dla matury zagranicznej punkty rekrutacyjne oblicza się według tabel:

 POBIERZ TABELĘ

 

UWAGA!

  1. TABELE DOTYCZĄ MATUR ZAGRANICZNYCH UZYSKANYCH W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH: AUSTRIA, BIAŁORUŚ, CZECHY, FRANCJA, DANIA, IRLANDIA, KAZACHSTAN, LITWA, NIEMCY , ROSJA, SZWECJA, UKRAINA, STANY ZJEDNOCZONE, WIELKA BRYTANIA, SŁOWACJA, WŁOCHY, HISZPANIA, BELGIA, NIGERIA.
  2. W przypadku gdy kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości lub świadectwem maturalnym innym niż wymienione w tabeli, ocenom z przedmiotów przypisuje się odpowiednie punkty rekrutacyjne, określone dla skali ocen zbliżonej do skali wskazanej na świadectwie kandydata. W tym przypadku, w celu prawidłowego przeliczenia ocen kandydat zobowiązany jest do kontaktu z: rekrutacja@umed.lodz.pl oraz przesłania skanu świadectwa do weryfikacji.
  3. W celu przeliczenia wyników w skali literowej, ocenom przyporządkowano odpowiednie wartości liczbowe.
  4. W przypadku gdy  ocena obejmuje więcej niż jeden przedmiot (moduł przedmiotów), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpatruje sprawę indywidualnie, rozstrzygając o liczbie uznanych i przeliczonych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  5. W przypadku gdy na świadectwie nie wskazano poziomu, na którym kandydat zdawał egzamin z danego przedmiotu, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, podejmując decyzję w sprawie określenia poziomu, może wziąć pod uwagę liczbę godzin zrealizowanych przez kandydata w ramach tego przedmiotu.
W przypadku, gdy dokumenty zostały uzyskane w innym kraju, w celu oceny uzyskanego wykształcenia jesteś zobowiązany je przesłać do Komisji oceniającej na adres: rekrutacja@umed.lodz.pl

Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu informacji o skali ocen występującej na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów.

 

Kandydaci zobowiązani są także do przetłumaczenia dokumentów na język polski.

Tłumaczenie na język polski dokumentów powinno być sporządzone lub poświadczone przez:
– osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych;
– osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o EOG lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
– konsula polskiego, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;
– akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Kandydaci posiadający świadectwo zagraniczne zobowiązani są do dostarczenia  apostille – dot. to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, EFTA oraz OECD oraz  tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie.

Świadectwa kandydatów wydane w innych państwach wymagają legalizacji w Polsce. Decyzje wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.