Matura zagraniczna

Matura zagraniczna tj. dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż Matura IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate).

W przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może być przyjęty kandydat, który posiada:
– świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
– świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;
– świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
– świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
– świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru:

N=30+70[(Wk-Wmin)/Wmax-Wmin)],

gdzie:
N – liczba punktów rekrutacyjnych;
Wk – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata;
Wmin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen;
Wmax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen.

Powyższy wzór służy do wyliczania punktów rekrutacyjnych dla jednego przedmiotu.
W przypadku gdy wymagany przedmiot kandydat zdał na poziomie rozszerzonym, uzyskany wynik mnożony jest przez dwa.

Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu informacji o skali ocen występującej na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów.

Kandydaci  sami uzupełniają wyniki na swoim koncie rekrutacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za wprowadzone dane.

Kandydaci posiadający świadectwo zagraniczne zobowiązani są do dostarczenia  apostille – dot. to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, EFTA oraz OECD oraz  tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie.

Świadectwa kandydatów wydane w innych państwach wymagają legalizacji w Polsce. Decyzje wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.