Ważne informacje

Do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgodnie z art. 207 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Student UM w Łodzi może studiować równolegle na różnych kierunkach studiów. Musi jednak spełnić warunki postępowania rekrutacyjnego ustalonego na poszczególne kierunki. Uwaga! Na pierwszym roku studiów nie można podjąć więcej niż jednego kierunku studiów.

Student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek, na którym już studiuje, chyba, że związane jest to ze zmianą formy studiów.

Rozpoczęcie rejestracji na stronie www.rekrutacja.umed.lodz.pl. Kandydat zakłada konto on-line, wypełnia dane osobowe i otrzymuje automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. W razie braku informacji zwrotnej prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Kształcenia UM.

Po zarejestrowaniu się i dodaniu kierunku na swoim koncie on-line, kandydat otrzymuje indywidualny numer konta, na który może dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pomocą: druku poczty polskiej, przelewu bankowego, przelewu internetowego oraz Przelewy 24. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat będzie uwzględniony przy tworzeniu listy rankingowej.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej:

150 zł – techniki dentystyczne pierwszego stopnia

85 zł – pozostałe kierunki studiów

W wyznaczonym czasie kandydat ma obowiązek uzupełnić wyniki matury ze wskazanych w warunkach rekrutacji przedmiotów. Wyniki należy wprowadzić na swoim koncie on-line. Procenty z egzaminu maturalnego „nowa matura” są przeliczane na punkty rekrutacyjne według przelicznika:
Procenty z poziomu podstawowego w procesie rekrutacji liczone są pojedynczo 1%=1 pkt. Procenty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie tj. 1%=2 pkt.
Na kierunkach biotechnologia I st. i elektroradiologia I st. wyniki maturalne są przeliczane na punkty rekrutacyjne według tabeli zamieszczonej w zakładce „Oferta edukacyjna„. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji na każdy kierunek studiów znajdą Państwo na naszej stronie rekrutacyjnej w zakładce „Oferta edukacyjna”. 
Obowiązek uzupełniania wyników matur dotyczy również kandydatów z maturami: IB, EB, zagraniczną„starą maturą”.
Kandydat ponosi odpowiedzialność za nieuzupełnienie wyników maturalnych, co jest równoznaczne z rezygnacją z kierunku.

Student UM w Łodzi może studiować równolegle na różnych kierunkach studiów. Musi jednak spełnić warunki postępowania rekrutacyjnego ustalonego na poszczególne kierunki.

Student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek, na którym już studiuje, chyba, że związane jest to ze zmianą formy studiów.

Lista kandydatów, która brana jest pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przy określaniu progu punktowego na podstawie uzyskanych wyników maturalnych.

Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych pozwalająca na zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na studia. Próg punktowy ustalany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Osoby, które uzyskały liczbę punktów równą lub powyżej określonego progu punktowego zostają zakwalifikowane do przyjęcia.

Wyniki rekrutacji będą mogli Państwo sprawdzić na swoim indywidualnym koncie on-line po zalogowaniu.

Następuje po zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia. Kandydat od momentu ogłoszenia progu punktowego i spełnienia warunków rekrutacji ma obowiązek dostarczenia do Działu Rekrutacji i Kształcenia wymaganych dokumentów (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).
Niedostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Przyjęcie na studia następuje po dostarczeniu przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia, do Działu Rekrutacji i Kształcenia wymaganych dokumentów. Spis dokumentów wymaganych, które należy dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura);
 • dokument tożsamości;
 • podpisane podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • formularz danych osobowych;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

*Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA! Osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia zobowiązane są dostarczyć dodatkowo do Działu Rekrutacji i Kształcenia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement. Kandydat na studia drugiego stopnia nie musi legitymować się świadectwem maturalnym.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Dział Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy przyjmowaniu dokumentów od kandydatów na studia będzie weryfikował czy osoba posiada szczepienie przeciw WZW typu B, poprzez okazanie dokumentu poświadczającego odbyte szczepienie (np. ksero karty szczepień, potwierdzone z oryginałem). Osoba, która nie odbyła wskazanego szczepienia wypełni stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj) o jego braku. Szczepienie musi być uzupełnione do zakończenia pierwszego semestru, a w przypadku kierunku biotechnologia (I dawka) do rozpoczęcia roku akademickiego.

Wnosi się do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna. Odwołanie można złożyć:
– osobiście,
– za pośrednictwem usług pocztowych w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, 90-647 Łódź, pl. Gen. Hallera 1, Strefa Obsługi Studenta

Odwołanie powinno zawierać:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, mail),
 • nazwę Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • nazwę kierunku,
 • formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne),
 • ilość punktów rekrutacyjnych,
 • treść,
 • podpis wnioskodawcy (konieczne).

Rekrutacja od A do Z

Badanie lekarskie – ma na celu ocenę możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata do szkoły wyższej, który w trakcie praktycznej nauki podczas studiów będzie lub jest narażony na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badanie takie przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne (Lekarz Medycyny Pracy).
Dział Rekrutacji i Kształcenia wystawia kandydatowi  skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. To lekarz na podstawie skierowanie podejmuje decyzję,  jakie badania zostaną zlecone. Badania lekarskie NIE mogą być wykonane przez innego lekarza, np.:  lekarza rodzinnego lub lekarza pediatrę.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kierunek studiów, która bierze udział w odpowiednim procesie rekrutacyjnym.

Osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich, która posiada odpowiednie prawa i obowiązki przysługujące zgodnie z ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz regulaminem studiów danej uczelni. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

Kandydat, który spełnił część procesu rekrutacyjnego np. wymogi progu punktowego, a w dalszym postępowaniu musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w odpowiednim terminie.

Element postępowania kwalifikacyjnego do przyjęcia na I rok studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunek: techniki dentystyczne I stopnia. Kandydat ma za zadanie na podstawie otrzymanego gipsowego wzoru:
– odwzorować w plastelinie w skali 1:1 przedstawiony model (należy zachować wszystkie wgłębienia i detale)
– wykonać szkic odręczny w skali 1:1 na formacie A4 papieru maszynowego.Sprawdzian podlega ocenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub osoby przez nią wyznaczone.

Punkty, które można zdobyć w procesie rekrutacyjnym na podstawie uzyskanych wyników maturalnych. Poziom podstawowy liczony 1:1, poziom rozszerzony 1:2 (punkty mnożone razy dwa).Na kierunkach biotechnologia I st. i elektroradiologia I st. wyniki maturalne są przeliczane na punkty rekrutacyjne według tabeli zamieszczonej w zakładce „Elektroradiologia” i „Biotechnologia„.

W przypadku matur zagranicznych, IB, EB oraz starej matury stosuje się odpowiednie przeliczniki.

Liczba miejsc ustalona na podstawie rozporządzenia odpowiedniego ministra lub uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotycząca poszczególnych kierunków studiów.

Jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa. Wydawana przez wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji w której zamierza przedłożyć świadectwo.