Biotechnologia

Biotechnologia – podejmij studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Biotechnologia to dziedzina nauki na pograniczu biologii, chemii oraz inżynierii chemicznej, która dynamicznie rozwija się i daje szerokie perspektywy zawodowe. Jeśli chcesz, aby Twoje studia:

 • były związane tematycznie ze światem medycyny, biologii, chemii oraz inżynierii,
 • miały interdyscyplinarny charakter – pozwoliły Ci zdobyć bogatą wiedzę przydatną w wielu obszarach działalności,
 • umożliwiły Ci zgłębienie zagadnień związanych z molekularnym badaniem tkanek czy też modyfikacjami genetycznymi,
 • dały Ci szansę na zapoznanie się z tematyką projektowania nowych metod diagnostycznych stosowanych w medycynie…

Biotechnologia medyczna na UMED jest kierunkiem studiów, który pozwoli Ci rozwijać własne pasje i osiągnąć sukces na polu zawodowym.

Studia na kierunku biotechnologia medyczna – najważniejsze informacje

Uniwersytet Medyczny prowadzi studia w zakresie biotechnologii medycznej dla Kandydatów, których interesują zarówno studia I, jak i II stopnia.

 • Na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z matematyki, a także biologii, chemii lub fizyki oraz mogą potwierdzić znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.
 • Na studia II stopnia zapraszamy absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich jednolitych, którzy zdobyli dyplom w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych.

Biotechnologia na UMED to studia, które odbywają się w trybie dziennym. Program zajęć obejmuje wykłady, seminaria oraz ćwiczenia praktyczne. Studenci otrzymują również ofertę praktyk i staży w firmach biotechnologicznych.

Jako absolwent biotechnologii medycznej, możesz podjąć pracę m.in. w:

 • jednostkach badawczo-naukowych,
 • przemyśle farmaceutycznym – np. przy tworzeniu nowych leków,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • branży medycznej – m.in. podejmując współpracę z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych.

Zyskaj innowacyjne i przyszłościowe wykształcenie – przystąp do rekrutacji na UMED!

 

 

Opis kierunku i profil absolwenta I stopnia

OPIS KIERUNKU I PROFIL ABSOLWENTA I STOPNIA

Kierunek studiów Biotechnologia w specjalności Biotechnologia Medyczna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Przedmiot badań biotechnologii medycznej obejmuje zarówno aspekty przyrodnicze w zakresie badań molekularnych komórek i tkanek oraz modyfikacji genetycznych, jak i medyczne w obszarze molekularnych badań procesów chorobowych, projektowania nowych metod diagnostycznych i terapii oraz ich monitorowania.

Biotechnologia Medyczna to dziedzina interdyscyplinarna wykorzystująca istniejące w naukach przyrodniczych wiedzę i techniki laboratoryjne zarówno w zakresie analiz jak ji konstruowania nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. W zakres biotechnologii medycznej wchodzą takie obszary nauki jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka i informatyka. Dzisiaj równie istotną co nauki przyrodnicze częścią biotechnologii jest bioinformatyka umożliwiająca analizę danych z wielkoskalowych eksperymentów z zakresu genetyki populacji, badania patologii chorób cywilizacyjnych i projektowania nowych leków. Techniki używane w biotechnologii medycznej to często bardzo zaawansowane technologie jak sekwencjonowanie DNA nowej generacji, czy spektrometria masowa używana w badaniach białek i metabolitów. Techniki te pochodzą z obszaru inżynierii genetycznej, inżynierii molekularnej i inżynierii chemicznej.

Biotechnologia Medyczna wykorzystuje technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii molekularnych. Biotechnologia Medyczna obejmuje zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

W aktualnym rozumieniu biotechnologia medyczna jest rozwinięciem biologii systemowej. Nauki interdyscyplinarnej łączącej biologię, medycynę, fizykę, chemię i informatykę w celu zrozumienia zjawisk na różnych poziomach od subkomórkowych do całych populacji. W biotechnologii medycznej równie ważne co badania eksperymentalne jest zastosowanie bioinformatyki do analiz i modelowania procesów biologicznych.

Absolwenci tej specjalności powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej. Biotechnologia medyczna jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i przemysłu. Nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny. Absolwenci biotechnologii medycznej mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno – farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych. Można też zdobywać dalsze wykształcenie na studiach magisterskich i później doktoranckich.

informacje dodatkowe

Opis kierunku i profil absolwenta II stopnia

OPIS KIERUNKU I PROFIL ABSOLWENTA II STOPNIA

Kierunek studiów Biotechnologia w specjalności Biotechnologia Medyczna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Przedmiot badań biotechnologii medycznej obejmuje zarówno aspekty przyrodnicze w zakresie badań molekularnych komórek i tkanek oraz modyfikacji genetycznych, jak i medyczne w obszarze molekularnych badań procesów chorobowych, projektowania nowych metod diagnostycznych i terapii oraz ich monitorowania.

W aktualnym rozumieniu biotechnologia medyczna jest rozwinięciem biologii systemowej. Nauki interdyscyplinarnej łączącej biologię, medycynę, fizykę, chemię i informatykę w celu zrozumienia zjawisk na różnych poziomach od subkomórkowych do całych populacji. W biotechnologii medycznej równie ważne co badania eksperymentalne jest zastosowanie bioinformatyki do analiz i modelowania procesów biologicznych. Techniki używane w biotechnologii medycznej to często bardzo zaawansowane technologie jak sekwencjonowanie DNA nowej generacji, czy spektrometria masowa używana w badaniach białek i metabolitów.

Biotechnologia Medyczna wykorzystuje technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii molekularnych. Biotechnologia Medyczna obejmuje zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

Studia na II stopniu są kształceniem specjalistycznym umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie zapewniającym kontynuowanie nauki i pracy zawodowej w najlepszych uczelniach i firmach biotechnologicznych/farmaceutycznych. Nauka odbywa się dwukierunkowo, w obszarach związanych z badaniami i rozwojem w zakresie zarówno analitycznym jak i praktycznego projektowania i konstruowania nowych leków biologicznych i terapii celowanych oraz w kierunku praktycznego zastosowania zaawansowanych analiz bioinformatycznych i modelowania matematycznego procesów biologicznych.

Absolwenci tej specjalności powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej. Biotechnologia medyczna jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i przemysłu. Nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny. Absolwenci biotechnologii medycznej mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno-farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych. Można też zdobywać dalsze wykształcenie na studiach doktoranckich. Studia prowadzone są w języku angielskim.

informacje dodatkowe

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Biotechnologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
120
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
189 pkt/ II rejestracja 177 pkt

Zasady rekrutacji

Suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli:

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie B1, nie podlega jednak ona punktacji.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki z egzaminu dojrzałości są przeliczane wg tabeli powyżej (patrz zakładka: Zasady Rekrutacji)
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, matematycznym lub fizycznymSzczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej, chemicznej, matematycznej lub fizycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

 

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub książeczkę zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Biotechnologia - STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
48
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
14 pkt

Zasady rekrutacji

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej i innych pokrewnych.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • praktyczna znajomość języka angielskiego.
 • konkurs średniej ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów, w całym okresie studiów
 • rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

 

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.