Studia w języku polskim dla cudzoziemców

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

I. Wstęp

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

II. Podejmowanie kształcenia przez cudzoziemców w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uniwersytet, na zasadach  określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji administracyjnej Rektora.

 

2. Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia stacjonarne prowadzone w języku polskim odpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Opłat za studia, o których mowa w ust. 2, nie pobiera się od cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art., 11a ust 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

4. Zasady zwalniania cudzoziemców z opłat za studia i usługi edukacyjne określają odrębne przepisy.

5. O przyjęcie na studia może ubiegać się cudzoziemiec, który:

 •  legitymuje się odpowiednim dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, określonym w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2;
 • posiada znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

III. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów cudzoziemców

Każdego cudzoziemca, kandydata na studia obowiązuje:

 • rejestracja on-line (założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego);
 • wybór kierunku/ów studiów oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na każdy wybrany kierunek;
 • uzupełnienie wyników matur, kandydat ponosi odpowiedzialność za nieuzupełnienie lub błędne uzupełnienie wyników maturalnych;
 • wgranie, w wyznaczonym terminie, poniższych dokumentów na swoje indywidualne konto rekrutacyjne – lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej;
 • lista rankingowa – lista kandydatów cudzoziemców, którzy pozytywnie przeszli etap weryfikacji dokumentów (posiadają status Kandydat1 – zweryfikowane dokumenty) oraz dopełnili wszystkich wymagań formalnych zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego, tworzona na podstawie liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. W przypadku takiej samej liczby punktów, kryterium szeregującym kandydatów na liście jest czas wyboru kierunku;
 • próg punktowy – liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na dany kierunek studiów;
 • złożenie kompletu dokumentów na kierunek po uzyskaniu statusu „Zakwalifikowany do przyjęcia”.

 

Niespełnienie wymagań formalnych w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego dla cudzoziemców jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na dany kierunek.

Lista dokumentów, które kandydat – cudzoziemiec, musi zgodnie z obowiązującym harmonogramem wgrać na swoje indywidualne konto rekrutacyjne celem weryfikacji formalno-prawnej:

 • uwierzytelnione świadectwo maturalne (opatrzone apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą na nim skalą ocen;
 •  tłumaczenie przysięgłe na język polski dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • jeżeli w państwie w którym zostało wydane świadectwo, wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić taki dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2

 

PROGI PUNKTOWE DLA CUDZOZIEMCÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

IV. Znajomość języka polskiego

Kandydat- cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2/C1.

Uniwersytet w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego przez kandydata na wymaganym poziomie honoruje:
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, w ramach którego kandydat uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu z języka polskiego;
 •  certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego link
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim wydanego przez jednostkę wyznaczoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista placówek

 

Jeżeli kandydaci nie posiadają wyżej wymienionego dokumentu, mogą podejść do poświadczenia znajomości języka polskiego organizowanego na UM w Łodzi w formie on-line.

Zapisy na Egzamin Poświadczający Znajomość Języka Polskiego dla cudzoziemców odbywają się przez konta kandydatów – Zarejestruj się aby zapisać się w obowiązujących terminach!

OPIS POŚWIADCZENIA:

Poświadczenie znajomości języka polskiego składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów z czego: z części pisemnej – 60 pkt oraz z części ustnej 40 pkt.
Część pisemna polega na rozwiązaniu w ciągu 30 min testu składającego się z 60 pytań.
Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o charakterze ogólnym oraz zreferowaniu wylosowanego tekstu.

Regulamin poświadczenia stanowi Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu poświadczania znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

V. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do dostarczenia poniższych dokumentów:

 • oryginału dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • zaświadczenia o nostryfikacji/uwierzytelnienia dokumentu/apostille  (dotyczy świadectw zagranicznych, w zależności od kraju, w którego systemie edukacji wydano świadectwo)
 • podpisanego podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;
 • formularza zawierającego dane osobowe cudzoziemca, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;
 • dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, tj.:
  a) świadectwa, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 uchwały (Uchwała nr 53/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025), o której mowa w § 1 ust. 2  uchwały (Uchwała nr 55/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025), zawierającego ocenę pozytywną z przedmiotu język polski lub
  b) certyfikatu znajomości języka polskiego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  c) zaświadczenia potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, wydanego przez jednostkę wyznaczoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
  d) zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim, wydanego przez Uniwersytet w związku z poświadczeniem, o którym mowa w § 4 ust. 9;
 • dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat za studia, o ile cudzoziemiec taki dokument posiada;
 • dwie aktualne fotografie w formacie przewidzianym dla dowodu osobistego i paszportu;
 • zaświadczenia o szczepieniu WZW B;
 • zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza medycyny pracy w Polsce, po uzyskaniu skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji i Kształcenia;

UWAGA obywatele Białorusi – W związku z utratą mocy z dniem 3 listopada 2023 r. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r. konieczne jest uwierzytelnienie świadectwa w kuratorium oświaty.

Informacje udostępnione przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – LINK.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym cudzoziemiec składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją cudzoziemca z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.

 

VI. Limity przyjęć dla cudzoziemców oraz progi punktowe na UM w Łodzi