Studia w języku polskim dla cudzoziemców

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

I. Wstęp

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

II. Podejmowanie kształcenia przez cudzoziemców w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uniwersytet, na zasadach  określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji administracyjnej Rektora.

 

2. Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia stacjonarne prowadzone w języku polskim odpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Opłat za studia, o których mowa w ust. 2, nie pobiera się od cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art., 11a ust 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

4. Zasady zwalniania cudzoziemców z opłat za studia i usługi edukacyjne określają odrębne przepisy.

5. O przyjęcie na studia może ubiegać się cudzoziemiec, który:

 •  legitymuje się odpowiednim dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, określonym w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2;
 • posiada znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

III. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów cudzoziemców

Każdego cudzoziemca, kandydata na studia obowiązuje:

 • rejestracja on-line (założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego);
 • wybór kierunku/ów studiów oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na każdy wybrany kierunek;
 • uzupełnienie wyników matur, kandydat ponosi odpowiedzialność za nieuzupełnienie lub błędne uzupełnienie wyników maturalnych;
 • w wyznaczonym terminie (zgodnie z harmonogramem) złożenie do analizy i oceny formalnej kopii:
  a) dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w tłumaczeniu przysięgłym na język polski,
  b) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2,
  c) zaświadczenia o nostryfikacji lub uwierzytelnienia dokumentu oraz apostille – o ile są wymagane;
 • lista rankingowa – lista kandydatów cudzoziemców, którzy pozytywnie przeszli etap weryfikacji dokumentów (posiadają status Kandydat1 – zweryfikowane dokumenty) oraz dopełnili wszystkich wymagań formalnych zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego, tworzona na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. W przypadku takiej samej ilości punktów, kryterium szeregującym kandydatów na liście jest czas wyboru kierunku;
 • próg punktowy – liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na dany kierunek studiów;
 • złożenie kompletu dokumentów na kierunek po uzyskaniu statusu „Zakwalifikowany do przyjęcia”.

 

Niespełnienie wymagań formalnych w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego dla cudzoziemców jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na dany kierunek.

PROGI PUNKTOWE i LIMITY MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:

IV. Poświadczenie znajomości języka polskiego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Do poświadczenia organizowanego przez Uniwersytet, zobowiązany jest przystąpić cudzoziemiec, który nie uzyskał poświadczenia co najmniej na poziomie B2, na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

 • świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, w ramach którego kandydat uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu z języka polskiego;
 •  certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim wydanego przez jednostkę wyznaczoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Poświadczenie języka polskiego w roku 2020 zostanie przeprowadzone w formie on-line. W związku z obecną sytuacją epidemiczną bezpieczeństwo pracowników UM oraz kandydatów jest najważniejsze.

Kandydaci zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacyjnym mają możliwość zapisania się na poświadczenie na swoim koncie rejestracyjnym.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 1. Poświadczenie języka polskiego będzie składać się z dwóch części – pisemnej i ustnej.
 2. Część pisemna poświadczenia polega na rozwiązaniu w czasie 30 minut testu w arkuszu elektronicznym, który składa się z 60 pytań. Kandydat może uzyskać z tej części maksymalnie 60 punktów.
 3. Część ustna poświadczenia polega na zreferowaniu tekstu i wyrażeniu opinii na zadany temat, który kandydat dostaje do zapoznania się oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o charakterze ogólnym. Część ustna poświadczenia trwa nie dłużej niż 30 minut. Kandydat może uzyskać z tej części maksymalnie 40 punktów.
 4. Do uzyskania zaliczenia poświadczenia wymagane jest uzyskanie 60% punktów z każdej z części tj. odpowiednio co najmniej 36 punktów z części pisemnej i co najmniej 24 punktów z części ustnej.

Więcej informacji w  Uchwałe nr 415/2020 w sprawie przeprowadzenia poświadczenia znajomości języka polskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

V. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia:

 • oryginału dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjecie na studia,
 • zaświadczenia o nostryfikacji lub uwierzytelnienia dokumentu oraz apostille – o ile są wymagane
 • podpisanego podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;
 • formularza zawierającego dane osobowe cudzoziemca, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;
 • dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym dla dowodu osobistego i paszportu;
 • dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, tj.:
  a) świadectwa, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2, zawierającego ocenę pozytywną z przedmiotu język polski lub
  b) certyfikatu znajomości języka polskiego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  c) zaświadczenia potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, wydanego przez jednostkę wyznaczoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
  d) zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim, wydanego przez Uniwersytet w związku z poświadczeniem, o którym mowa w § 4 ust. 9;
 • oświadczenia o posiadanym obywatelstwie;
 • dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat za studia, o ile cudzoziemiec taki dokument posiada
 • wyniku lektoratu z języka obcego
 • zaświadczenia o szczepieniu WZW B
 • zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza medycyny pracy w Polsce, po uzyskaniu skierowania wydanego przez Dział Rekrutacji i Kształcenia
 • podczas składania dokumentów zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym cudzoziemiec składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją cudzoziemca z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.