Elektroradiologia

Elektroradiologia – rozpocznij studia na UMED!

Elektroradiologia to studia, na których zdobędziesz wiedzę i umiejętności z pogranicza nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Praktyczny i przyszłościowy kierunek pozwoli Ci podjąć pracę m.in. w zakładach diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, a także firmach z branży medycznej, które zajmują się dystrybucją urządzeń radiologicznych.

Jeżeli:

 • interesuje Cię anatomia, a jednocześnie pasjonują Cię nowoczesne technologie,
 • chcesz zgłębić tajniki diagnostyki obrazowej,
 • pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest zbudowana i działa innowacyjna aparatura diagnostyczna,
 • pragniesz podjąć ciekawą i rozwojową pracę w branży medycznej,

… studia na kierunku elektroradiologia będą dobrym wyborem dla Ciebie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i szerokie kompetencje zawodowe.

Studia w zakresie elektroradiologii – I i II stopnia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – największa uczelnia medyczna w Polsce – oferuje Ci możliwość podjęcia studiów a kierunku elektroradiologia w trybie dziennym. Prowadzimy nauczanie zarówno na studiach I stopnia, jak i uzupełniających magisterskich.

 • Studia I stopnia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich – do punktacji wlicza się wynik z matury z matematyki, a także biologii, chemii lub fizyki (do wyboru).
 • Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunki elektroradiologia – rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych na pierwszym etapie studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która zapewnia Ci najwyższą jakość kształcenia – zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zdobądź kompetencje, które pozwolą Ci na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Dołącz do rekrutacji!

 

 

Opis kierunku i profil absolwenta studia I stopnia

Kierunek studiów Elektroradiologia należy do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne.

Elektroradiologia I stopnia to studia o profilu praktycznym trwające 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata elektroradiologii.

Studia mają na celu ukształtowanie absolwenta, który posiada wykształcenie obejmujące wiedzę dotyczącą:

 • budowy i działania aparatury obrazującej (w tym rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, aparatury używanej w medycynie nuklearnej oraz ultrasonografii),
 • fizycznych i matematycznych zasad dozymetrii promieniowania jonizującego,
 • budowy i działania aparatury radioterapeutycznej,
 • budowy i działania aparatury elektromedycznej, wykorzystywanej w procedurach medycznych,
 • podstaw radiobiologii i wykorzystywania ich w radioterapii,
 • działania pól elektromagnetycznych.

Absolwent Elektroradiologii posiada także wiedzę w zakresie podstaw nauk społecznych, prawa i ekonomii, metod badawczych oraz umiejętność wykorzystywania systemów informatycznych.

Profil absolwenta

Absolwenci tego kierunku studiów uzyskają umiejętności obejmujące wykonywanie:

 • diagnostycznych badań radiologicznych (radiografia, mammografia, tomografia komputerowa),
 • badań magnetycznego rezonansu jądrowego,
 • obsługę aparatów do fluoroskopii i ultrasonografów,
 • procedur z zakresu medycyny nuklearnej,
 • procedur radioterapeutycznych

W zakresie określonym obowiązującymi przepisami, absolwent  Elektroradiologii nabywa uprawnienia do wykonywania wymienionych wyżej procedur  samodzielnie lub pod nadzorem lekarza specjalisty.

Absolwent Elektroradiologii może podejmować pracę w: zakładach diagnostyki  obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej i zakładach radioterapii, w szkołach pomaturalnych
o analogicznym profilu kształcenia, firmach dystrybuujących i serwisujących aparaturę radiologiczną oraz w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym.

Ponadto, teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia umożliwi absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych zespołów pracowników elektroradiologii i realizacji  programów zapewnienia jakości w radiodiagnostyce.

Opis kierunku i profil absolwenta studia II stopnia

Kierunek studiów Elektroradiologia należy do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne.

Elektroradiologia II stopnia to studia o profilu praktycznym trwające 4 semestry.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra (w zakresie elektroradiologii).

Obrazowanie medyczne i radioterapia to dwa filary tematyczne dziedziny zwanej umownie „elektroradiologią”. Studia II stopnia w zakresie Elektroradiologii mają  na celu ukształtowanie absolwenta, który posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu obrazowania i radioterapii potrafi efektywnie kojarzyć z wiedzą medyczną dla zoptymalizowania metodyki wykonywanych procedur.

Studia II stopnia na kierunku Elektroradiologia są przewidziane dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Dotyczy to zarówno absolwentów bezpośrednio po zakończeniu I stopnia tych studiów, jak i osób pracujących już w zawodzie. Dla wszystkich tych osób wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie można uzyskać po ukończeniu tego kierunku studiów, stanowić będą doskonałe uzupełnienie już zdobytych kwalifikacji.

Program studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić integrację wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych absolwentów
z wiedzą stricte medyczną (oczywiście w zakresie niezbędnym dla wykonywanych zadań). Kształcenie oparte jest na wdrażaniu metod dydaktycznych aktywizujących studentów na zajęciach, co także stanowi element strategii rozwoju Uczelni. Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program kształcenia na kierunku Elektroradiologii odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, gdzie pracownikiem poszukiwanym głównie w zakładach diagnostyki obrazowej i w zakładach radioterapii jest osoba posiadająca uprawnienia technika elektroradiologii (w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych) lecz wyższe umiejętności praktyczne oraz kompetencje umożliwiające optymalną współpracę
z klinicystami.

 

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia ma posiąść rozszerzoną wiedzę na temat procedur obrazowania medycznego, jak i radioterapii oraz szeroko pojętej diagnostyki elektromedycznej.

Program kształcenia obejmuje moduły zajęć skonfigurowane w ten sposób, aby pogłębiona wiedza i umiejętności zawodowe oparte były na wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk klinicznych. Zintegrowanie wiedzy o technicznych aspektach metod obrazowania diagnostycznego i radioterapii z wiedzą kliniczną realizowane jest poprzez ćwiczenia
w grupach dyskusyjnych (metoda Team Based Learning), podczas których studenci opracowują samodzielnie szczegóły postępowania z pacjentem w cyklu diagnostycznym i -odrębnie-
w cyklu terapeutycznym. Efekty tej grupowej pracy są weryfikowane przez specjalistów podczas seminariów konsultacyjnych.

Absolwent Elektroradiologii II stopnia potrafi sprawnie wykorzystywać wyspecjalizowane narzędzia informatyczne dla analizy danych i ich przetwarzania, w tym także do celów badawczych.

Formuła grup dyskusyjnych (Team Based Learning) w naturalny sposób przygotowuje studentów do artykulacji i uzasadniania własnych poglądów.

Ponadto – absolwent Elektroradiologii II stopnia ma opanowany nowożytny język obcy (zalecany angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent Elektroradiologii II stopnia ma zachowane i pogłębione praktyczne umiejętności zawodowe.

Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia zapewnia studentom uzyskanie kwalifikacji, które umożliwiają absolwentom:

pełnienie roli koordynatora pracy zespołu techników elektroradiologii oraz inicjować dalszy rozwój zawodowy (zespołu i własny), pełnienie roli asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej, a ponadto – profesjonalnie nadzorować stan urządzeń medycznych używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfigurować specyfikacje techniczne  sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Elektroradiologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
42
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
218 pkt / II rejestracja 202 pkt

Zasady rekrutacji

Suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli:

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie B1, nie podlega jednak ona punktacji.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 – wyniki z egzaminu dojrzałości są przeliczane wg tabeli powyżej (patrz zakładka: Zasady Rekrutacji)
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, matematycznym lub fizycznym.   Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej, chemicznej, matematycznej lub fizycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*,
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia,
 • formularza osobowego,
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub książeczkę zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Elektroradiologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
36
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
Odstąpienie od rozmowy kwalifikacyjnej

Zasady rekrutacji

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia, albo studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka medyczna lub innym pokrewnym.
Dodatkowo przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku polskim, dotyczącej zakresu pracy dyplomowej na ukończonych studiach wyższych i zagadnień biomedycznych.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:
1)rozmowy kwalifikacyjnej;
2)konkursu średniej ocen z ukończonych studiów wyższych.
Średnia ocen z ukończonych studiów wyższych obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych podczas studiów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń; w przypadku osób, które uzyskały oceny w skali od 2 do 5, średnia ocen jest normalizowana do skali sześciostopniowej według wzoru:(średnia ocen/5,0) x 6,0.
Punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz średniej ocen z ukończonych studiów wyższych, według następującej zasady:
1) 50% – rozmowa kwalifikacyjna;

2) 50% – średnia ocen z ukończonych studiów wyższych.

Ostateczny wynik oblicza się według wzoru: [6(6+6)/2], gdzie:
1) cyfra „6” po nawiasie kwadratowym oznacza skalę ocen wprowadzoną zgodnie z zasadą określoną powyżej;
2) pierwsza cyfra „6” w nawiasie okrągłym oznacza maksymalną liczbę punktów, którą kandydat może uzyskać w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej;
3) druga cyfra „6” w nawiasie okrągłym oznacza maksymalną liczbę punktów, którą kandydat może uzyskać za średnią ocen;
4) cyfra „2” za nawiasem okrągłym dzieli sumę z nawiasu, aby uzyskać 50% z oceny rozmowy kwalifikacyjnej i średniej z ukończonych studiów.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.