Elektroradiologia

Elektroradiologia – rozpocznij studia na UMED!

Elektroradiologia to studia, na których zdobędziesz wiedzę i umiejętności z pogranicza nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Praktyczny i przyszłościowy kierunek pozwoli Ci podjąć pracę m.in. w zakładach diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, a także firmach z branży medycznej, które zajmują się dystrybucją urządzeń radiologicznych.

Jeżeli:

 • interesuje Cię anatomia, a jednocześnie pasjonują Cię nowoczesne technologie,
 • chcesz zgłębić tajniki diagnostyki obrazowej,
 • pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest zbudowana i działa innowacyjna aparatura diagnostyczna,
 • pragniesz podjąć ciekawą i rozwojową pracę w branży medycznej,

… studia na kierunku elektroradiologia będą dobrym wyborem dla Ciebie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i szerokie kompetencje zawodowe.

Studia w zakresie elektroradiologii – I i II stopnia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – największa uczelnia medyczna w Polsce – oferuje Ci możliwość podjęcia studiów a kierunku elektroradiologia w trybie dziennym. Prowadzimy nauczanie zarówno na studiach I stopnia, jak i uzupełniających magisterskich.

 • Studia I stopnia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich – do punktacji wlicza się wynik z matury z matematyki, a także biologii, chemii lub fizyki (do wyboru).
 • Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunki elektroradiologia – rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych na pierwszym etapie studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która zapewnia Ci najwyższą jakość kształcenia – zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zdobądź kompetencje, które pozwolą Ci na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Dołącz do rekrutacji!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: ELEKTRORADIOLOGIA I STOPNIA

 

Opis kierunku i profil absolwenta studia I stopnia

Kierunek studiów Elektroradiologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Są to studia I stopnia trwające 6 semestrów o profilu praktycznym, dające tytuł licencjata elektroradiologii i mające na celu ukształtowanie absolwenta, który posiada wykształcenie obejmujące wiedzę dotyczącą:

 • budowy i działania aparatury obrazującej (w tym rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, aparatury używanej w medycynie nuklearnej oraz ultrasonografii),
 • fizycznych i matematycznych zasad dozymetrii promieniowania jonizującego,
 • budowy i działania aparatury radioterapeutycznej,
 • budowy i działania aparatury elektromedycznej, wykorzystywanej w procedurach medycznych,
 • podstaw radiobiologii i wykorzystywania ich w radioterapii,
 • działania pól elektromagnetycznych.

 

Absolwent Elektroradiologii posiada także wiedzę w zakresie podstaw nauk społecznych, prawa i ekonomii, metod badawczych oraz umiejętność wykorzystywania systemów informatycznych.

Profil absolwenta
Absolwenci tego kierunku studiów uzyskają umiejętności obejmujące wykonywanie:

 • diagnostycznych badań radiologicznych (radiografia, mammografia, tomografia komputerowa),
 • badań magnetycznego rezonansu jądrowego,
 • obsługę aparatów do fluoroskopii i ultrasonografów,
 • procedur z zakresu medycyny nuklearnej,
 • procedur radioterapeutycznych

W zakresie określonym obowiązującymi przepisami, absolwent  Elektroradiologii nabywa uprawnienia do wykonywania wymienionych wyżej procedur  samodzielnie lub pod nadzorem lekarza specjalisty.

Absolwent Elektroradiologii może podejmować pracę w: zakładach diagnostyki  obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej i zakładach radioterapii, w szkołach pomaturalnych o analogicznym profilu kształcenia, firmach dystrybuujących i serwisujących aparaturę radiologiczną oraz w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym.

Ponadto, teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia umożliwi absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych zespołów pracowników elektroradiologii i realizacji  programów zapewnienia jakości w radiodiagnostyce.

Opis kierunku i profil absolwenta studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Nazwa kierunku studiów: ELEKTRORADIOLOGIA
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: profil praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Dziedzina nauki oraz dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk medycznych, dyscyplina: medycyna.*
Tytuł zawodowy absolwenta: magister (w zakresie elektroradiologii)

* Na podst. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r., Dz.U. z 30 września 2016, poz.1594

 

Obrazowanie medyczne i radioterapia to dwa filary tematyczne dziedziny zwanej umownie „elektroradiologią”. Studia II stopnia w zakresie Elektroradiologii mają  na celu ukształtowanie absolwenta, który posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu obrazowania i radioterapii potrafi efektywnie kojarzyć z wiedzą medyczną dla zoptymalizowania metodyki wykonywanych procedur.

Studia II stopnia na kierunku Elektroradiologia są przewidziane dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Dotyczy to zarówno absolwentów bezpośrednio po zakończeniu I stopnia tych studiów, jak i osób pracujących już w zawodzie. Dla wszystkich tych osób wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie można uzyskać po ukończeniu tego kierunku studiów, stanowić będą doskonałe uzupełnienie już zdobytych kwalifikacji.

Program studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić integrację wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych absolwentów z wiedzą stricte medyczną (oczywiście w zakresie niezbędnym dla wykonywanych zadań). Kształcenie oparte jest na wdrażaniu metod dydaktycznych aktywizujących studentów na zajęciach, co także stanowi element strategii rozwoju Uczelni. Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program kształcenia na kierunku Elektroradiologii odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, gdzie pracownikiem poszukiwanym głównie w zakładach diagnostyki obrazowej i w zakładach radioterapii jest osoba posiadająca uprawnienia technika elektroradiologii (w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych) lecz wyższe umiejętności praktyczne oraz kompetencje umożliwiające optymalną współpracę z klinicystami.

OPIS PROFILU ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia ma posiąść rozszerzoną wiedzę na temat procedur obrazowania medycznego, jak i radioterapii oraz szeroko pojętej diagnostyki elektromedycznej.

Program kształcenia obejmuje moduły zajęć skonfigurowane w ten sposób, aby pogłębiona wiedza i umiejętności zawodowe oparte były na wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk klinicznych. Zintegrowanie wiedzy o technicznych aspektach metod obrazowania diagnostycznego i radioterapii z wiedzą kliniczną realizowane jest poprzez ćwiczenia w grupach dyskusyjnych (metoda Team Based Learning), podczas których studenci opracowują samodzielnie szczegóły postępowania z pacjentem w cyklu diagnostycznym i -odrębnie- w cyklu terapeutycznym. Efekty tej grupowej pracy są weryfikowane przez specjalistów podczas seminariów konsultacyjnych.

Absolwent Elektroradiologii II0 potrafi sprawnie wykorzystywać wyspecjalizowane narzędzia informatyczne dla analizy danych i ich przetwarzania, w tym także do celów badawczych.

Formuła grup dyskusyjnych (Team Based Learning) w naturalny sposób przygotowuje studentów do artykulacji i uzasadniania własnych poglądów.

Ponadto – absolwent Elektroradiologii II0 ma opanowany nowożytny język obcy (zalecany angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent Elektroradiologii II0 ma zachowane i pogłębione umiejętności zawodowe praktyczne.

Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia zapewnia studentom uzyskanie kwalifikacji, które umożliwiają absolwentom:

 • pełnienie roli koordynatora pracy zespołu techników elektroradiologii oraz inicjować dalszy rozwój zawodowy (zespołu i własny),
 • pełnienie roli asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej, a ponadto – profesjonalnie nadzorować stan urządzeń medycznych używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfigurować specyfikacje techniczne  sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2020/2021
Kierunek studiów
Elektroradiologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
42
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2019/2020
293 pkt

Zasady rekrutacji

Suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli:

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie B1, nie podlega jednak ona punktacji.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 – wyniki z egzaminu dojrzałości są przeliczane wg tabeli powyżej (patrz zakładka: Zasady Rekrutacji)
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, matematycznym lub fizycznym.   Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą innej olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej, chemicznej, matematycznej lub fizycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).
Kandydaci będą zobowiązani w dniu odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie danego kierunku do przedłożenia oryginałów przesłanych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zobowiązane są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan oryginału lub odpis świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura) – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;
 • należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

 

W dniu odbioru legitymacji studenckiej kandydaci zobowiązani są do okazania oryginału świadectwa/aneksu maturalnego (w celu potwierdzenia autentyczności) oraz dokumentu tożsamości. Zobowiązani są także dostarczyć:

 • oryginał podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;

WAŻNE! Oryginał zaświadczenia lekarskiego – osoba nowoprzyjęta zobowiązana jest do niezwłocznego wysłania za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego lub kuriera, zaświadczenia lekarskiego do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie 7 dni od daty wgrania dokumentów.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.

* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2020/2021
Kierunek studiów
Elektroradiologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
36
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2019/2020
Odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego

Zasady rekrutacji

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia.
 • konkurs średniej ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektroradiologia
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji podjęcia studiów oraz pozwalająca ocenić orientację kandydata w zawodzie elektroradiologa.

 

Kandydat zobowiązany jest posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację.

Kandydat powinien przedstawić zaświadczenie o posiadanym stażu pracy zawodowej, jeżeli takie posiada.

 

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).
Kandydaci będą zobowiązani w dniu odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie danego kierunku do przedłożenia oryginałów przesłanych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zobowiązane są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;
 • należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

 

W dniu odbioru legitymacji studenckiej kandydaci zobowiązani są do okazania oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (w celu potwierdzenia autentyczności) oraz dokumentu tożsamości. Zobowiązani są także dostarczyć:

 • oryginał podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;

WAŻNE! Oryginał zaświadczenia lekarskiego – osoba nowoprzyjęta zobowiązana jest do niezwłocznego wysłania za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego lub kuriera, zaświadczenia lekarskiego do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie 7 dni od daty wgrania dokumentów.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.

* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.