Akty prawne

 

Postępowanie rekrutacyjne 2018/2019

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.  
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Uchwała nr 52/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 40/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2018/2019 – 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji uwzględniających potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019


Procedura potwierdzania efektów „uczenia się”

W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uruchomiono procedurę potwierdzania efektów uczenia się dzięki, której na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego możesz ubiegać się o przyjęcie na studia w naszej Uczelni

Jeżeli pracujesz i zdobywasz doświadczenie w danym zawodzie i na tej podstawie chcesz rozpocząć studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ta procedura jest właśnie dla Ciebie.

Efekty uczenia się to nic innego jak twoje doświadczenie zawodowe.

Przez pojęcie efektów uczenia się należy rozumieć wiedzę oraz  umiejętności jakie uzyskałeś podczas pracy (nie podczas studiów) w określonym zawodzie związanym z kierunkiem studiów na który chcesz aplikować.

Przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na podstawie procedury potwierdzania efektów uczenia się związane jest z zaliczeniem określonych przedmiotów przewidzianych dla danego kierunku studiów, na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytej w związku z wykonywaniem pracy zawodowej,co może skutkować skróceniem okresu kształcenia już na etapie postępowania rekrutacyjnego.

Procedura jest dla Ciebie jeżeli:

– chcesz powrócić do nauki,
– chcesz podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje,
– chcesz się przekwalifikować lub zmienić ścieżkę swojej kariery,
– masz określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje bo brałeś udział  w np. wolontariatach, kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych i na tej podstawie chcesz zostać studentem naszej Uczelni.

O przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na podstawie wyżej opisanej procedury możesz ubiegać się jeśli posiadasz doświadczenie przedstawione poniżej.

Rodzaj studiów: Podmiot uprawniony: Wymagane doświadczenie zawodowe:
Studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie Osoba posiadająca świadectwo dojrzałości 5 lat
Studia drugiego stopnia Osoba posiadająca zawodowy tytuł licencjata lub równorzędny 3 lata
Kolejny kierunek studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich 2 lata

 

Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie efektów uczenia się pozwalające na zaliczenie przedmiotu lub przedmiotów, za które można uzyskać łącznie co najmniej 15 pkt ECTS.

Niniejsza procedura prowadzona jest w szczególności w oparciu o dokumentację taką jak:

– świadectwa,
– dyplomy,
– zaświadczenia,
– certyfikaty,
– inne dokumenty potwierdzające fakt nabycia efektów uczenia się uzyskanych w ramach kształcenia poza systemem studiów wyższych.

Zgodnie z Ustawą PSW procedura potwierdzania efektów uczenia się NIE DOTYCZY kierunku:

  • lekarskiego,
  • lekarsko-dentystycznego,
  • farmacji,
  • analityki medycznej,
  • pielęgniarstwa,
  • położnictwa.

Akty prawne:


Kontakt:
Dział Rekrutacji i Kształcenia
Pl. Hallera 1, bud.1, pok. 14
90-647 Łódź
(042)-272-51-81
wojciech.maniak@umed.lodz.pl