Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – rozpocznij studia na UMED w Łodzi!

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. To misja niesienia pomocy osobom chorym – tak, aby poprawić ich komfort życia oraz rekonwalescencji. Jeśli:

 • czujesz, że bycie pielęgniarką/pielęgniarzem to również Twoje powołanie,
 • chcesz dołączyć do grona osób wykonujących zawód cieszący się jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego,
 • zgłębić wiedzę na temat ludzkiego ciała w zakresie medycznym,
 • zyskać odpowiedzialny i prestiżowy zawód oraz szerokie możliwości pracy w kraju i za granicą,
 • zdobyć rozległe kompetencje i bogatą wiedzę,
 • jesteś osobą odpowiedzialną i nastawioną na nieustanne poszerzanie wiedzy oraz wyróżnia Cię wysoki poziom empatii…

… rozpocznij studia pielęgniarskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jesteśmy uczelnią o długiej tradycji, która zapewni Ci wszechstronne wykształcenie na światowym poziomie. Studia na kierunku pielęgniarstwo na UMED Łódź przygotują Cię do wykonywania zawodu samodzielnej pielęgniarki/ samodzielnego pielęgniarza.

Studia pielęgniarskie na UMED Łódź – najważniejsze informacje

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to:

 • studia I stopnia – realizowane w trybie stacjonarnym,
 • studia II stopnia – przeznaczone dla absolwentów kierunku pielęgniarskiego na I stopniu, realizowane w trybie stacjonarnym.

Podczas studiów zdobędziesz pogłębioną wiedzę w obszarach, takich jak: ogólna wiedza medyczna, farmakologia, położnictwo, pielęgniarstwo w różnych specjalizacjach medycznych, opieka paliatywna, psychologia i innych. Doświadczona kadra wykładowców, bogata baza dydaktyczna i kompleksowy program nauczania pozwolą Ci zdobyć pełne kompetencje, aby profesjonalnie wykonywać zawód pielęgniarki.

Po zakończeniu studiów pielęgniarskich możesz podjąć pracę m.in. w publicznych i prywatnych placówkach medycznych, sanatoriach, domach opieki społecznej, zakładach pracy chronionej czy medycynie przemysłowej. Zapisz się na pielęgniarstwo na UMED i zdobądź wymarzone wykształcenie!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: PIELĘGNIARSTWO

 

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku

Misją jest: „ nauczanie i prowadzenie badań naukowych, rozwój kadry naukowej, działalność w zakresie ochrony zdrowia”

Cel kształcenia to zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez  kształtowanie sylwetki absolwenta gotowej do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Dlaczego warto być pielęgniarką/pielęgniarzem?

 • jest to zawód, który znajduje się na 2. miejscu zaufania publicznego;
 • jest to zawód, w którym możesz mieć ponad 13 milionów koleżanek i kolegów na całym świecie;
 • jest to zawód, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy i kształcenie ustawiczne;
 • jest to zawód autonomiczny;
 • jest to zawód zaufania społecznego;
 • Jest to zawód organizatorów i menedżerów;
 • Będąc pielęgniarką/pielęgniarzem masz szansę:
  • pracy w zespole, którego celem jest pomoc człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
  • dołączyć do elitarnego grona pielęgniarek i pielęgniarzy badaczy,
  • zmieniać opiekę nad pacjentem, zadbać o bezpieczeństwo pacjentów;
  • stać się jednym z członków międzynarodowych sieci studenckich.
  • poznać tajniki ludzkiego ciała i nauczyć się odpowiadać na jego potrzeby;
  • pracować w różnorodnych środowiskach (m.in. szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych);
  • edukować, prowadzić badania, być blisko człowieka potrzebującego;
  • zapobiegać chorobom, promować zdrowie
 • Zawsze znajdziesz pracę: na świecie brakuje ponad 1 mln pielęgniarek i pielęgniarzy
 • Pielęgniarki i pielęgniarze są „kręgosłupem” opieki zdrowotnej;

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna i naukowa.

Dynamiczny rozwój pielęgniarstwa rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki/pielęgniarza. Wraz z rozwojem medycyny rosną wymagania stawiane pielęgniarkom/pielęgniarzom, oczekiwana jest szeroka wiedza medyczna, a także umiejętność obsługi skomplikowanej, nowoczesnej aparatury medycznej. Rola społeczno-zawodowa współczesnej pielęgniarki/pielęgniarza wymaga wielokierunkowego wykształcenia na wyższym poziomie w związku z powyższym absolwent UM w Łodzi jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki lub zawodowego pielęgniarza.

Edukacja na Kierunku Pielęgniarstwo zapewnia:

 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w oparciu o wartości, takie jak mądrość, uczciwość, odpowiedzialność i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu
 • motywację do nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy
 • korzystanie z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy zarówno na poziomie naukowym jak i technicznym
 • ukształtowanie samodzielności i elastyczności
 • poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz ekosystemu
 • budowanie społecznie akceptowanych zachowań, które umożliwiają i ułatwiają współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
 • inicjowanie i wspieranie działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym na potrzeby wykonywanej pracy

 

Rolę pielęgniarki/pielęgniarza wyznaczają funkcje zawodowe w ramach, których absolwent pielęgniarstwa jest przygotowywany do  takich zadań jak:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią poprzez:
  • Postrzeganie jednostki w sposób holistyczny
  • Rozpoznawanie potrzeb jednostki i grupy
  • Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
  • Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
  • Pomaganie jednostce i rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności  w chorobie czy niepełnosprawności
 2. Promocji i edukacji zdrowotnej jednostki, rodziny
 3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej poprzez:
  • Współpracę z jednostką, rodziną, lekarzem i innymi członkami zespołu
  • Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych

Profil absolwenta
Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, ale również misja, której celem jest usprawnianie i poprawianie komfortu życia osób cierpiących, potrzebujących pomocy w szeroko rozumianym zakresie opieki. Studia pielęgniarskie przygotowują kandydatów do pracy z człowiekiem zdrowym i chorym, do sprawowania nad nim opieki na najwyższym poziomie oraz przygotowują do:

 • realizowania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • edukacji chorego i jego bliskich, przygotowującej do życia z chorobą lub niepełnosprawnością,
 • interdyscyplinarnego komunikowania się w zespole medycznym;
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
 • promocji zdrowego stylu życia;
 • organizowania pracy własnej i nadzorowania opieki pielęgniarskiej włącznie z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań;
 • prowadzenia kształcenia zawodowego oraz badań naukowych w zakresie swojej specjalności.

Pielęgniarstwo wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również odpowiednich predyspozycji, zaangażowania i cech charakteru, których oczekuje się od absolwenta tego kierunku.

Pielęgniarką/pielęgniarzem możesz zostać kończąc Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który umożliwi Ci:

 • kontakt z profesjonalną kadrą pielęgniarską;
 • dostęp do najlepszych placówek ochrony zdrowia, w których odbywa się kształcenie;
 • możliwość rozwoju naukowego w kołach studenckich;

 

A co po studiach?…
Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • zespole lekarza rodzinnego;
 • szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Studia drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe z pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

Osoby kończące studia potrafią samodzielnie:

 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki
 • nauczać przyszłych adeptów do zawodu
 • prowadzić badania naukowe

Doskonale wyszkolona pielęgniarka i wyszkolony pielęgniarz  – stają się równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia oraz w profilaktyce chorób!

Opis Oddziału
Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa został stworzony w celu kształcenia i zdobywania doświadczeń przez przyszłych absolwentów, przygotowujących się do pracy w tym zawodzie. Wybierając studia pielęgniarskie otrzymują oni szansę do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której uzyskają niezbędną wiedzę utrwaloną w praktyce. Podczas studiów realizują oni program wspierani przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, oferujących pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.

Pielęgniarstwo to również cele stawiane studentom: profesjonalne pielęgnowanie, celna diagnoza i prowadzenie procesu pielęgnowania. Są one realizowane zarówno pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z bogatym doświadczenie zawodowym, jak i w otoczeniu zapewniającym pełne wyposażenie i dostęp do bogatej bazy dydaktycznej.

Powołany w dniu 12.12.1996 r. uchwałą Senatu Akademii Medycznej Oddział Pielęgniarstwa w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi prowadzi kształcenie na następujących rodzajach studiów:

 • studia pielęgniarskie i położnicze pierwszego stopnia
 • studia pielęgniarskie i położnicze drugiego stopnia

Celem Oddziału jest kształcenie absolwentów kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo przygotowanych do pracy w wieloaspektowych placówkach medycznych. Absolwenci wyróżniają się umiejętnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zarówno w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym, jak i w środowisku lokalnym. Pielęgniarstwo to również kierunek, który edukuje w zawodzie dającym satysfakcję z pomagania innym.

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna od 27.02.2006 r.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
220
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
I rejestracja - 80 pkt/ II rejestracja - 143 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Język polski, poziom co najmniej podstawowy –  max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba pkt wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

 

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub fizycznym oraz olimpiad tematycznych np. Olimpiada z Astronomii i Astrofizykii, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, itd. Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą innej olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej, chemicznej lub fizycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).
Kandydaci będą zobowiązani w dniu odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie danego kierunku do przedłożenia oryginałów przesłanych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zobowiązane są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan oryginału lub odpis świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura) – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata/opiekuna o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;


WAŻNE!
Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia zobowiązana jest do niezwłocznego wgrania na swoim indywidualnym koncie kandydata skanu zaświadczenia lekarskiego.
WAŻNE! Oryginał zaświadczenia lekarskiego – po wgraniu skanu dokumentu należy wysłać do za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego lub kuriera,  do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie 7 dni od daty wgrania dokumentów.

W dniu odbioru legitymacji studenckiej kandydaci zobowiązani są do okazania oryginału świadectwa/aneksu maturalnego (w celu potwierdzenia autentyczności) oraz dokumentu tożsamości. Zobowiązani są także dostarczyć:

 • oryginał podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.
* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.
* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
96
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego

Zasady rekrutacji

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Wymagania:

 • egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

 

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).
Kandydaci będą zobowiązani w dniu odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie danego kierunku do przedłożenia oryginałów przesłanych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zobowiązane są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata/opiekuna o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;


WAŻNE!
Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia zobowiązana jest do niezwłocznego wgrania na swoim indywidualnym koncie kandydata skanu zaświadczenia lekarskiego.
WAŻNE! Oryginał zaświadczenia lekarskiego – po wgraniu skanu dokumentu należy wysłać do za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego lub kuriera,  do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie 7 dni od daty wgrania dokumentów.

W dniu odbioru legitymacji studenckiej kandydaci zobowiązani są do okazania oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (w celu potwierdzenia autentyczności) oraz dokumentu tożsamości. Zobowiązani są także dostarczyć:

 • oryginał podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.
* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.
* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.