Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – rozpocznij studia na UMED w Łodzi!

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. To misja niesienia pomocy osobom chorym – tak, aby poprawić ich komfort życia oraz rekonwalescencji. Jeśli:

 • czujesz, że bycie pielęgniarką/pielęgniarzem to również Twoje powołanie,
 • chcesz dołączyć do grona osób wykonujących zawód cieszący się jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego,
 • zgłębić wiedzę na temat ludzkiego ciała w zakresie medycznym,
 • zyskać odpowiedzialny i prestiżowy zawód oraz szerokie możliwości pracy w kraju i za granicą,
 • zdobyć rozległe kompetencje i bogatą wiedzę,
 • jesteś osobą odpowiedzialną i nastawioną na nieustanne poszerzanie wiedzy oraz wyróżnia Cię wysoki poziom empatii…

… rozpocznij studia pielęgniarskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jesteśmy uczelnią o długiej tradycji, która zapewni Ci wszechstronne wykształcenie na światowym poziomie. Studia na kierunku pielęgniarstwo na UMED Łódź przygotują Cię do wykonywania zawodu samodzielnej pielęgniarki/ samodzielnego pielęgniarza.

Studia pielęgniarskie na UMED Łódź – najważniejsze informacje

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to:

 • studia I stopnia – realizowane w trybie stacjonarnym,
 • studia II stopnia – przeznaczone dla absolwentów kierunku pielęgniarskiego na I stopniu, realizowane w trybie stacjonarnym.

Podczas studiów zdobędziesz pogłębioną wiedzę w obszarach, takich jak: ogólna wiedza medyczna, farmakologia, położnictwo, pielęgniarstwo w różnych specjalizacjach medycznych, opieka paliatywna, psychologia i innych. Doświadczona kadra wykładowców, bogata baza dydaktyczna i kompleksowy program nauczania pozwolą Ci zdobyć pełne kompetencje, aby profesjonalnie wykonywać zawód pielęgniarki.

Po zakończeniu studiów pielęgniarskich możesz podjąć pracę m.in. w publicznych i prywatnych placówkach medycznych, sanatoriach, domach opieki społecznej, zakładach pracy chronionej czy medycynie przemysłowej. Zapisz się na pielęgniarstwo na UMED i zdobądź wymarzone wykształcenie!

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku

Misją jest: „nauczanie i prowadzenie badań naukowych, rozwój kadry naukowej, działalność w zakresie ochrony zdrowia”

Cel kształcenia to zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez kształtowanie sylwetki absolwenta gotowej do samodzielnego pełnienia roli zawodowej
i posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych
i kierunkowych.

Dlaczego warto być pielęgniarką/pielęgniarzem?

 • jest to zawód, który znajduje się na 2. miejscu zaufania publicznego;
 • jest to zawód, w którym możesz mieć ponad 13 milionów koleżanek i kolegów na całym świecie;
 • jest to zawód, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy i kształcenie ustawiczne;
 • jest to zawód autonomiczny;
 • jest to zawód zaufania społecznego;
 • jest to zawód organizatorów i menedżerów.

 

Będąc pielęgniarką/pielęgniarzem masz szansę:

 • pracy w zespole, którego celem jest pomoc człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
 • dołączyć do elitarnego grona pielęgniarek i pielęgniarzy badaczy,
 • zmieniać opiekę nad pacjentem, zadbać o bezpieczeństwo pacjentów;
 • stać się jednym z członków międzynarodowych sieci studenckich.
 • poznać tajniki ludzkiego ciała i nauczyć się odpowiadać na jego potrzeby;
 • pracować w różnorodnych środowiskach (m.in. szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych);
 • edukować, prowadzić badania, być blisko człowieka potrzebującego;
 • zapobiegać chorobom, promować zdrowie;

Zawsze znajdziesz pracę: na świecie brakuje ponad 1 mln pielęgniarek i pielęgniarzy.

Pielęgniarki i pielęgniarze są „kręgosłupem” opieki zdrowotnej.

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna i naukowa.

Dynamiczny rozwój pielęgniarstwa rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki/pielęgniarza. Wraz z rozwojem medycyny rosną wymagania stawiane pielęgniarkom/pielęgniarzom, oczekiwana jest szeroka wiedza medyczna, a także umiejętność obsługi skomplikowanej, nowoczesnej aparatury medycznej. Rola społeczno-zawodowa współczesnej pielęgniarki/pielęgniarza wymaga wielokierunkowego wykształcenia
na wyższym poziomie, w związku z powyższym, absolwent UM w Łodzi jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy
z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki lub zawodowego pielęgniarza.

Edukacja na Kierunku Pielęgniarstwo zapewnia:

 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w oparciu o wartości, takie jak mądrość, uczciwość, odpowiedzialność i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu;
 • motywację do nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy;
 • korzystanie z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy zarówno na poziomie naukowym, jak i technicznym;
 • ukształtowanie samodzielności i elastyczności;
 • poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz ekosystemu;
 • budowanie społecznie akceptowanych zachowań, które umożliwiają i ułatwiają współpracę
  w zespołach opieki zdrowotnej;
 • inicjowanie i wspieranie działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym na potrzeby wykonywanej pracy.

 

Rolę pielęgniarki/pielęgniarza wyznaczają funkcje zawodowe, w ramach których absolwent pielęgniarstwa jest przygotowywany do takich zadań jak:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią poprzez:
  • postrzeganie jednostki w sposób holistyczny;
  • rozpoznawanie potrzeb jednostki i grupy;
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych;
  • pomaganie jednostce i rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie czy niepełnosprawności
 2. Promocji i edukacji zdrowotnej jednostki, rodziny.
 3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej poprzez:
  • współpracę z jednostką, rodziną, lekarzem i innymi członkami zespołu;
  • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zgodnie ze standardem kształcenia (OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Poz. 755) w zakresie:

– wiedzy absolwent zna i rozumie:

1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;

2) etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;

3) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;

4) system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

5) zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

6) modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;

7) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

– umiejętności absolwent potrafi:

1) udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

2) udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

3) rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;

4) samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;

5) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);

6) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;

8) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;

9) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich; 10) dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;

11) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

– kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

2) przestrzegania praw pacjenta;

3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;

7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

 

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności.

Zgodnie ze standardem kształcenia (OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Poz. 755) w zakresie:

– wiedzy absolwent zna i rozumie:

1) zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;

2) standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;

3) mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;

4) wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;

5) zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;

6) rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;

7) problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;

8) uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;

9) regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;

10) metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;

11) wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;

12) kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;

13) zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;

14) uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;

15) metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.

– umiejętności absolwent potrafi:

1) monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;

2) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;

3) dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;

4) opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;

5) samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;

6) koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;

7) ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;

8) udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;

9) tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;

10) stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;

11) określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;

12) komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;

13) organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;

14) prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki;

15) wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;

16) zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;

17) stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

– kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1) dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;

2) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

3) okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;

4) rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;

5) ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;

6) wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

 

A co po studiach?…

Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • zespole lekarza rodzinnego;
 • szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą
w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Studia drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe z pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania. Absolwenci są przygotowani
do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

Osoby kończące studia potrafią samodzielnie:

 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską;
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki;
 • nauczać przyszłych adeptów do zawodu;
 • prowadzić badania naukowe.

 

Doskonale wyszkolona pielęgniarka i wyszkolony pielęgniarz stają się równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia oraz w profilaktyce chorób!

Opis Oddziału

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa został stworzony w celu kształcenia i zdobywania doświadczeń przez przyszłych absolwentów, przygotowujących się do pracy w tym zawodzie. Wybierając studia pielęgniarskie otrzymują oni szansę do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której uzyskają niezbędną wiedzę utrwaloną w praktyce. Podczas studiów realizują oni program wspierani przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, oferujących pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.

Pielęgniarstwo to również cele stawiane studentom: profesjonalne pielęgnowanie, celna diagnoza i prowadzenie procesu pielęgnowania. Są one realizowane zarówno pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z bogatym doświadczeniem zawodowym,
jak i w otoczeniu zapewniającym pełne wyposażenie i dostęp do bogatej bazy dydaktycznej.

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi kształcenie na następujących rodzajach studiów:

 • studia pielęgniarskie i położnicze pierwszego stopnia
 • studia pielęgniarskie i położnicze drugiego stopnia

 

Celem Oddziału jest kształcenie absolwentów kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo przygotowanych do pracy w wieloaspektowych placówkach medycznych.
Absolwenci wyróżniają się umiejętnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zarówno
w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym, jak i w środowisku lokalnym.
Pielęgniarstwo to również kierunek, który edukuje w zawodzie dającym satysfakcję
z pomagania innym.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
220
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
I rejestracja - 120 pkt/ II rejestracja - 232 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Język polski, poziom co najmniej podstawowy –  max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba pkt wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub fizycznym. Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej, chemicznej lub fizycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub książeczkę zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
96
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
odstąpienie od egzaminu

Zasady rekrutacji

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Wymagania:

 • egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

 

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.