Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – rozpocznij studia na UMED w Łodzi!

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. To misja niesienia pomocy osobom chorym – tak, aby poprawić ich komfort życia oraz rekonwalescencji. Jeśli:

 • czujesz, że bycie pielęgniarką/pielęgniarzem to również Twoje powołanie,
 • chcesz dołączyć do grona osób wykonujących zawód cieszący się jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego,
 • zgłębić wiedzę na temat ludzkiego ciała w zakresie medycznym,
 • zyskać odpowiedzialny i prestiżowy zawód oraz szerokie możliwości pracy w kraju i za granicą,
 • zdobyć rozległe kompetencje i bogatą wiedzę,
 • jesteś osobą odpowiedzialną i nastawioną na nieustanne poszerzanie wiedzy oraz wyróżnia Cię wysoki poziom empatii…

… rozpocznij studia pielęgniarskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jesteśmy uczelnią o długiej tradycji, która zapewni Ci wszechstronne wykształcenie na światowym poziomie. Studia na kierunku pielęgniarstwo na UMED Łódź przygotują Cię do wykonywania zawodu samodzielnej pielęgniarki/ samodzielnego pielęgniarza.

Studia pielęgniarskie na UMED Łódź – najważniejsze informacje

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to:

 • studia I stopnia – realizowane w trybie stacjonarnym,
 • studia II stopnia – przeznaczone dla absolwentów kierunku pielęgniarskiego na I stopniu, realizowane w trybie stacjonarnym.

Podczas studiów zdobędziesz pogłębioną wiedzę w obszarach, takich jak: ogólna wiedza medyczna, farmakologia, położnictwo, pielęgniarstwo w różnych specjalizacjach medycznych, opieka paliatywna, psychologia i innych. Doświadczona kadra wykładowców, bogata baza dydaktyczna i kompleksowy program nauczania pozwolą Ci zdobyć pełne kompetencje, aby profesjonalnie wykonywać zawód pielęgniarki.

Po zakończeniu studiów pielęgniarskich możesz podjąć pracę m.in. w publicznych i prywatnych placówkach medycznych, sanatoriach, domach opieki społecznej, zakładach pracy chronionej czy medycynie przemysłowej. Zapisz się na pielęgniarstwo na UMED i zdobądź wymarzone wykształcenie!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: PIELĘGNIARSTWO

 

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku

Misją jest: „ nauczanie i prowadzenie badań naukowych, rozwój kadry naukowej, działalność w zakresie ochrony zdrowia”

Cel kształcenia to zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez  kształtowanie sylwetki absolwenta gotowej do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Dlaczego warto być pielęgniarką/pielęgniarzem?

 • jest to zawód, który znajduje się na 2. miejscu zaufania publicznego;
 • jest to zawód, w którym możesz mieć ponad 13 milionów koleżanek i kolegów na całym świecie;
 • jest to zawód, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy i kształcenie ustawiczne;
 • jest to zawód autonomiczny;
 • jest to zawód zaufania społecznego;
 • Jest to zawód organizatorów i menedżerów;
 • Będąc pielęgniarką/pielęgniarzem masz szansę:
  • pracy w zespole, którego celem jest pomoc człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
  • dołączyć do elitarnego grona pielęgniarek i pielęgniarzy badaczy,
  • zmieniać opiekę nad pacjentem, zadbać o bezpieczeństwo pacjentów;
  • stać się jednym z członków międzynarodowych sieci studenckich.
  • poznać tajniki ludzkiego ciała i nauczyć się odpowiadać na jego potrzeby;
  • pracować w różnorodnych środowiskach (m.in. szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych);
  • edukować, prowadzić badania, być blisko człowieka potrzebującego;
  • zapobiegać chorobom, promować zdrowie
 • Zawsze znajdziesz pracę: na świecie brakuje ponad 1 mln pielęgniarek i pielęgniarzy
 • Pielęgniarki i pielęgniarze są „kręgosłupem” opieki zdrowotnej;

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna i naukowa.

Dynamiczny rozwój pielęgniarstwa rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki/pielęgniarza. Wraz z rozwojem medycyny rosną wymagania stawiane pielęgniarkom/pielęgniarzom, oczekiwana jest szeroka wiedza medyczna, a także umiejętność obsługi skomplikowanej, nowoczesnej aparatury medycznej. Rola społeczno-zawodowa współczesnej pielęgniarki/pielęgniarza wymaga wielokierunkowego wykształcenia na wyższym poziomie w związku z powyższym absolwent UM w Łodzi jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki lub zawodowego pielęgniarza.

Edukacja na Kierunku Pielęgniarstwo zapewnia:

 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w oparciu o wartości, takie jak mądrość, uczciwość, odpowiedzialność i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu
 • motywację do nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy
 • korzystanie z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy zarówno na poziomie naukowym jak i technicznym
 • ukształtowanie samodzielności i elastyczności
 • poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz ekosystemu
 • budowanie społecznie akceptowanych zachowań, które umożliwiają i ułatwiają współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
 • inicjowanie i wspieranie działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym na potrzeby wykonywanej pracy

 

Rolę pielęgniarki/pielęgniarza wyznaczają funkcje zawodowe w ramach, których absolwent pielęgniarstwa jest przygotowywany do  takich zadań jak:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią poprzez:
  • Postrzeganie jednostki w sposób holistyczny
  • Rozpoznawanie potrzeb jednostki i grupy
  • Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
  • Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
  • Pomaganie jednostce i rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności  w chorobie czy niepełnosprawności
 2. Promocji i edukacji zdrowotnej jednostki, rodziny
 3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej poprzez:
  • Współpracę z jednostką, rodziną, lekarzem i innymi członkami zespołu
  • Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych

Profil absolwenta
Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, ale również misja, której celem jest usprawnianie i poprawianie komfortu życia osób cierpiących, potrzebujących pomocy w szeroko rozumianym zakresie opieki. Studia pielęgniarskie przygotowują kandydatów do pracy z człowiekiem zdrowym i chorym, do sprawowania nad nim opieki na najwyższym poziomie oraz przygotowują do:

 • realizowania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • edukacji chorego i jego bliskich, przygotowującej do życia z chorobą lub niepełnosprawnością,
 • interdyscyplinarnego komunikowania się w zespole medycznym;
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
 • promocji zdrowego stylu życia;
 • organizowania pracy własnej i nadzorowania opieki pielęgniarskiej włącznie z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań;
 • prowadzenia kształcenia zawodowego oraz badań naukowych w zakresie swojej specjalności.

Pielęgniarstwo wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również odpowiednich predyspozycji, zaangażowania i cech charakteru, których oczekuje się od absolwenta tego kierunku.

Pielęgniarką/pielęgniarzem możesz zostać kończąc Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który umożliwi Ci:

 • kontakt z profesjonalną kadrą pielęgniarską;
 • dostęp do najlepszych placówek ochrony zdrowia, w których odbywa się kształcenie;
 • możliwość rozwoju naukowego w kołach studenckich;

 

A co po studiach?…
Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • zespole lekarza rodzinnego;
 • szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Studia drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe z pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

Osoby kończące studia potrafią samodzielnie:

 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki
 • nauczać przyszłych adeptów do zawodu
 • prowadzić badania naukowe

Doskonale wyszkolona pielęgniarka i wyszkolony pielęgniarz  – stają się równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia oraz w profilaktyce chorób!

Opis Oddziału
Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa został stworzony w celu kształcenia i zdobywania doświadczeń przez przyszłych absolwentów, przygotowujących się do pracy w tym zawodzie. Wybierając studia pielęgniarskie otrzymują oni szansę do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której uzyskają niezbędną wiedzę utrwaloną w praktyce. Podczas studiów realizują oni program wspierani przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, oferujących pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.

Pielęgniarstwo to również cele stawiane studentom: profesjonalne pielęgnowanie, celna diagnoza i prowadzenie procesu pielęgnowania. Są one realizowane zarówno pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z bogatym doświadczenie zawodowym, jak i w otoczeniu zapewniającym pełne wyposażenie i dostęp do bogatej bazy dydaktycznej.

Powołany w dniu 12.12.1996 r. uchwałą Senatu Akademii Medycznej Oddział Pielęgniarstwa w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi prowadzi kształcenie na następujących rodzajach studiów:

 • studia pielęgniarskie i położnicze pierwszego stopnia
 • studia pielęgniarskie i położnicze drugiego stopnia

Celem Oddziału jest kształcenie absolwentów kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo przygotowanych do pracy w wieloaspektowych placówkach medycznych. Absolwenci wyróżniają się umiejętnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zarówno w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym, jak i w środowisku lokalnym. Pielęgniarstwo to również kierunek, który edukuje w zawodzie dającym satysfakcję z pomagania innym.

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna od 27.02.2006 r.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
220
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
I rejestracja - 80 pkt/ II rejestracja - 143 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Język polski, poziom co najmniej podstawowy –  max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba pkt wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

 

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub fizycznym. Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej, chemicznej lub fizycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
120
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego

Zasady rekrutacji

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Wymagania:

 • egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

 

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.