Kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej (wojskowy)

UWAGA! Pamiętaj o zarejestrowaniu w systemie Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w roku 2024.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WCR, kieruje kandydata na badania),
 • nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie jest wyłączona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nie posiada przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
 • niekarana sądownie,
 • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych
  im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (AWL), (szczegóły)
 • spełnia wymogi określone w uchwałach Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski,
 • posiada co najmniej 18 lat w dniu powołania.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:

ETAP PIERWSZY
dotyczący przyjęcia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, będzie przeprowadzany centralnie na szczeblu Akademii Wojsk Lądowych im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

Pamiętaj o konieczności rejestracji w systemie rekrutacyjnym AWL link

Egzaminy podczas I etapu:

1. Test znajomości języka angielskiego

2. Egzamin sprawnościowy

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Pełny tekst Uchwały Rekrutacyjnej znajdziesz tutaj

ETAP DRUGI
dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Aby móc kandydować na ten kierunek wymagana jest rejestracja  na kierunku lekarskim  w ramach Ministra Obrony Narodowej, w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi link

UWAGA!
Rekrutacja on-line na stronie Uniwersytetu Medycznego odbywa się w trakcie trwania ETAPU PIERWSZEGO procesu rekrutacji w Akademii Wojsk Lądowych im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Pamiętaj o zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym obu Uczelni: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu!

W związku z II-etapową rekrutacją opłatę rekrutacyjną należy wnieść zarówno do Akademii Wojsk Lądowych im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, jak i do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

PROCES REKRUTACYJNY
Rektor UM w Łodzi przesyła dyrektorowi Departamentu Kadr MON wykaz osób przyjętych na pierwszy rok studiów kierunku lekarskiego UM w Łodzi w ramach limitu, spośród osób, którym wydano zaświadczenie o przydatności do zawodowej służby wojskowej. Na tej podstawie Dyrektor Departamentu Kadr MON wydaje decyzje o powołaniu do służby kandydackiej.

Z osobą powołaną do służby kandydackiej w dniu stawiennictwa w AWL Rektor – Komendant podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej. Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja z przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Opis kierunku i profil absolwenta

Kształcenie studentów podchorążych – przyszłych lekarzy wojskowych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMed w Łodzi) kształci studentów, m.in. na Wydziale Lekarskim. W jego strukturach obecni są studenci, będący kandydatami na żołnierzy zawodowych, których kształcenie w UMed w Łodzi prowadzone jest w ramach tzw. limitu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zostali oni strukturalnie przypisani do Kolegium Wojskowo-Lekarskiego (KWL).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi odpowiada zatem za kształcenie medyczne przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza tychże studentów identyczne, jak w przypadku studentów „nie-wojskowych”.

Studenci kształceni w UMed w Łodzi w ramach limitu MON polegają służbowo Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jako kandydaci na żołnierzy zawodowych są skoszarowani w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed) w Łodzi, dowodzonego przez Komendanta WCKMed w Łodzi – płk. dr. inż. Jacka Narlocha.

Program kształcenia wojskowo-lekarskiego jest realizowany w odniesieniu do studentów KWL – przez WCKMed w Łodzi. Program ten jest zgodny ze standardami NATO. Zajęcia prowadzone są przez pracowników/ instruktorów/ lekarzy wojskowych z WCKMed w Łodzi i AWL we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla studentów KWL (wyłącznie) – realizuje dodatkowo zajęcia z obszaru tzw. medycyny taktycznej. Są one prowadzone przez nauczycieli akademickich, najczęściej byłych lekarzy wojskowych (absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi) oraz żołnierzy i żołnierzy rezerwy WP, legitymujących się wiedzą i doświadczeniami z zakresu tzw. operacji wojskowych (misje/ operacje wojskowe/ operacje humanitarne).

Nie sposób nie wspomnieć o udziale studentów KWL w walce z pandemią Covid-19. Zgodnie z poleceniem służbowym Ministra Obrony Narodowej studenci KWL skierowani zostali do pomocy do Szpitala Tymczasowego.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zmodyfikował plan zajęć, aby umożliwić studentom KWL realizację programu studiów.

A co po studiach?..

Wojskowa służba zdrowia zawsze cierpiała niedostatek lekarzy wojskowych, którzy po zakończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu i prawa wykonywania zawodu mogliby objąć stanowiska służbowe m.in. w jednostkach wojskowych i wojskowych szpitalach polowych (Bydgoszcz/ Wrocław).

Przydział lekarza tuż po zakończeniu stażu do jednostki wojskowej nie rozwiązuje większości problemów. Wynika to z jego braku doświadczenia i specjalizacji. Zarząd wojskowej służby zdrowia – dla rozwiązania tej niedogodności promuje absolwentów AWL we Wrocławiu (i jednocześnie UMed w Łodzi) – aby specjalizowali się w dyscyplinach medycznych najbardziej pożądanych w Wojsku Polskim, tj. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych. Dodatkowo MON stworzyło dla tychże lekarzy warunki do kształcenia specjalizacyjnego. Umożliwiają im one praktykowanie w szpitalu – 3x/w tygodniu.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wspiera wysiłki wojskowej służby zdrowia również w kształceniu podyplomowym, przyjmując absolwentów KWL na miejsca specjalizacyjne w szpitalach klinicznych UMed w Łodzi. Kierownikami specjalizacji lekarzy wojskowych są pracownicy naukowo-dydaktyczni UMed w Łodzi.

Studia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Lekarski w ramach limitu miejsc Ministerstwa Obrony Narodowej
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
6 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
Szczegóły wkrótce
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
256/58,2 pkt - liczba pkt UM/liczba pkt z AWL

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę dwa z czterech przedmiotów (do wyboru):
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

W przypadku kandydatów o jednakowej ilości punktów rekrutacyjnych z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę najwyższą sumę punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

UWAGA! Pamiętaj o zarejestrowaniu się również w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005, wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, chemicznym, fizycznym lub matematycznymSzczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub książeczkę zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,
 • podpisane elektronicznie ŚLUBOWANIE (dostępne na indywidualnym koncie kandydata).

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów podczas pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego.