Zdrowie publiczne

Studia prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu…

Studia stacjonarne - I stopnia
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Zdrowie Publiczne Studia stacjonarne I stopnia licencjackie
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017:  152 pkt – I tura rekrutacyjna

160 pkt – II tura rekrutacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Matematyka poziom co najmniej podstawowym – 100 pkt*
Język polski poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Język obcy poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Jeden dowolny, dodatkowy przedmiot poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
 *Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200)
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie podstawowym liczone będą pojedynczo tj. 1%=1pkt rekrutacyjny, na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne: Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia stacjonarne - II stopnia, specjalność: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Zdrowie Publiczne  Studia stacjonarne II stopnia magisterskie w specjalności Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017  odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne Rozmowa kwalifikacyjna z ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
Uwagi Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis dyplomu
● ksero i  oryginał (do wglądu) lub odpis suplementu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne: Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia niestacjonarne (zaoczne) - II stopnia ,specjalność: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Zdrowie Publiczne Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia  magisterskie  w specjalności Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:
Opłata za rok studiów 5 500 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017 odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne Rozmowa kwalifikacyjna z ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
Uwagi Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis dyplomu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis suplementu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne: Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia stacjonarne - II stopnia ,specjalność: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Zdrowie Publiczne Studia stacjonarne II stopnia magisterskie w specjalnościach:1) promocja zdrowia 2) organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, 3) epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna 4) ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017 Odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne Rozmowa kwalifikacyjna
Uwagi Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
●ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis dyplomu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis suplementu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne: Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia studia niestacjonarne (zaoczne) - II stopnia, specjalność: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Zdrowie Publiczne  Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) magisterskie  w specjalnościach: 1) promocja zdrowia 2) organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, 3) epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna 4) ubezpieczenia zdrowotne  i pielęgnacyjne
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:
opłata za rok studiów 5 500 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017 Odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne Rozmowa kwalifikacyjna
Uwagi Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis dyplomu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis suplementu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne: Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Opis kierunku i profil absolwenta

Zdrowie Publiczne studia I stopnia

Umiejscowienie kierunku obszarze kształcenia:
Zdrowie Publiczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Program studiów, integrujący wiedzę z dwóch dziedzin: nauk medycznych (w tym, wiedzę z dwóch dyscyplin naukowych: biologii medycznej i medycyny) oraz nauk o zdrowiu, umożliwia wyjaśnienie relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi jak i zrozumienie zadań polityki zdrowia publicznego w zmieniających się warunkach kulturowych, technologicznych i ekologicznych. Zdrowie publiczne wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań biologiczno-medycznych i społecznych mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i administracyjnych dotyczących profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz poprawy jakości usług medycznych i rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie populacji.

Ogólne cele kształcenia:

 • nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarno-epidemiologicznej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne i opieki medycznej dla różnych grup społeczeństwa oraz usługi w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • przygotowanie do dalszych studiów (studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne).

Sylwetka absolwenta:
Studia I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.

co po studiach?
Absolwent zdrowia publicznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w:

 • zakresie zarządzania i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej: placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
 • administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
 • Domach Opieki Społecznej;
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
 • sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
 • we własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).

Zdrowie Publiczne studia II stopnia

Umiejscowienie kierunku obszarze kształcenia:
Zdrowie Publiczne to kierunek wymagający interdyscyplinarnego podejścia do wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru nauki obejmującego: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Program studiów, integrujący wiedzę z dziedziny nauk medycznych (w tym dyscyplin: biologii medycznej i medycyny) oraz dziedziny nauk o zdrowiu umożliwia wyjaśnienie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, a także umożliwia zrozumienie zadań polityki zdrowia publicznego w zmieniających się warunkach kulturowych, technologicznych i ekologicznych.

Kierunek Zdrowie Publiczne pozwala na przygotowanie profesjonalistów posiadających umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizacji i zarządzania opieką zdrowotną, pomocy społecznej, podnoszenia stanu zdrowia i fizycznej sprawności społeczeństwa oraz z zakresu interwencji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Kierunek Zdrowie Publiczne kształci specjalistów w zakresie: organizacja i zarządzanie; epidemiologia, statystyka i informatyka; promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe.

Ogólne cele kształcenia:

 • przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i do dalszego kształcenia na studiach III stopnia;
 • nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach samodzielnych (eksperta, edukatora, doradcy, koordynatora, konsultanta) i kierowniczych (managera) w jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli instytucji działających systemie ochrony zdrowia;
 • wpojenie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Absolwent wszystkich specjalności posiada kompetencje do samodzielnej (także kierowniczej) jak i zespołowej w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach i fundacjach), nadzorze sanitarno-epidemiologicznym, instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, jednostkach działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego oraz jednostkach zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Profil absolwenta:
Studia II stopnia zdrowia publicznego wszystkich realizowanych specjalności przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.

co po studiach?
Absolwent zdrowia publicznego studiów II stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów III stopnia. Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do pracy w:

 • zakładach opieki zdrowotnej tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy i opieki społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
 • administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
 • sektorze edukacyjnym – szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne; niezbędne są tutaj uprawnienia pedagogiczne;
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
 • instytucjach akademickich i badawczych jako wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej;
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • Systemie Ratownictwa Medycznego;
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
 • sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • zarządzaniu zmianą w procesie przekształceń istniejących zakładów opieki zdrowotnej;
 • doradztwie podmiotom prywatnym, organizacjom i samorządom przy procesach inwestowania w usługi zdrowotne;
 • działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
 • we własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).