Studia w języku polskim dla cudzoziemców

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

Rekrutacja cudzoziemców na studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może odbywać się:

 • na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • na zasadach pełnej odpłatności (inne niż obowiązujące obywateli polskich).

I. Wstęp

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

II. Podejmowanie kształcenia przez cudzoziemców na zasadach obywateli Polski

1. Do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni w szczególności:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 19901948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60858 i 1543);
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający    prawo stałego pobytu.

W przypadku legitymowania się „dokumentem uzyskanym poza granicami Polski” (zagraniczne świadectwo), cudzoziemcy chcący studiować na zasadach obywateli polskich podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną. Przelicznik matur

Po przyjęciu na studia cudzoziemcy nabywają prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

2.  Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka są uprawnieni zarówno do:

 • podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem,
 • studiowania na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP – tj. na zasadach pełnej odpłatności.

Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej, na zasadach odpłatności), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

III. Podejmowanie kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

1. Cudzoziemcy, głównie obywatele państw trzecich, a także osoby z ważną Kartą Polaka, (rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich) oraz obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć naukę w Polsce na zasadach pełnej odpłatności.

2. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności.

Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

IV. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów cudzoziemców

 1. Każdego kandydata – cudzoziemca obowiązuje harmonogram postępowania rekrutacyjnego udostępniony na stronie rekrutacja.umed.lodz.pl
 2. Wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 potwierdzona jednym z poniższych dokumentów:
  • certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW;
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez uczelnię przyjmującą.
 3.  Po potwierdzeniu znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie, kandydaci w wyznaczonym czasie wysyłają dokumenty w formie elektronicznej na adres e- mail rekrutacja-cudzoziemcy@umed.lodz.pl do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2018 roku.
  W przypadku kierunków, na które została uruchomiona nowa rejestracja kandydaci mają czas na złożenie dokumentów w nieprzekraczającym terminie do 17 sierpnia 2018 roku.

Dokumenty przesłane po tym czasie nie będą weryfikowane (brane pod uwagę).

V. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

1.Kandydaci, chcący studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich, składają:
a) świadectwo w oryginale, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
b) podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu),
c) kopia dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu) niezwłocznie po jego otrzymaniu,
d) 2 podpisane fotografie (35mmx45mm),
e) zaświadczenie o znajomości języka polskiego,
f) kopia strony paszportu ze zdjęciem poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów przez pracownika biura,
g) zaświadczenie o posiadaniu szczepienia WZW B,
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu),
i) decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego – dot. to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, EFTA oraz OECD oraz  tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie. Świadectwa kandydatów wydane w innych państwach wymagają uznania w Polsce. Decyzje wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo,
j) oświadczenie o obywatelstwie – pobierz tutaj

2. Kandydaci, chcący studiować na zasadach pełnej odpłatności, składają:
a) świadectwo w oryginale, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
b) podanie do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z prośbą o przyjęcie kandydata na studia na zasadach pełnej odpłatności, – pobierz tutaj
c) podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu),
d) kopia dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu) niezwłocznie po jego otrzymaniu,
e) 2 podpisane fotografie (35mmx45mm),
f) zaświadczenie o znajomości języka polskiego,
g) kopia strony paszportu ze zdjęciem poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów przez pracownika biura,
h) zaświadczenie o posiadaniu szczepienia WZW B,
i) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu),
j) decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego – dot. to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, EFTA oraz OECD oraz  tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie. Świadectwa kandydatów wydane w innych państwach wymagają uznania w Polsce. Decyzje wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo,
k) oświadczenie o obywatelstwie – pobierz tutaj
l) oświadczenie o odpłatności za studia – pobierz tutaj