Studia w języku polskim dla cudzoziemców

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

I. Wstęp

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

II. Podejmowanie kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

1. Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni w szczególności:

  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13i 14 ustawy o cudzoziemcach,
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający    prawo stałego pobytu.

Wymienieni wyżej cudzoziemcy są przyjmowani na kształcenie w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem. W przypadku legitymowania się „dokumentem uzyskanym poza granicami Polski” (zagraniczne świadectwo), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną.

Po przyjęciu na studia nabywają oni prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. Niewymienieni w pkt 1 obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas odbywania nauki w naszym kraju, są także uprawnieni do podejmowania i odbywania kształcenia w polskich uczelniach na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Osobom tym nie przysługuje jednak prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, tj. do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W przypadku przyjęcia ich na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają oni – tak jak studenci i doktoranci z polskim obywatelstwem – prawo do ubiegania się o tzw. stypendia motywacyjne (tj. stypendia dla najlepszych studentów, za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia i za wybitne osiągnięcia sportowe).

Cudzoziemcy ci mają także alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia i odbywania ich w trybie oraz na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, tj. na zasadach dotyczących obywateli państw trzecich – na zasadach pełnej odpłatności.

3. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do:

  • podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem,
  • jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP – na zasadach pełnej odpłatności.

Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej, na zasadach odpłatności), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

III. Podejmowanie kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. 

1. Cudzoziemcy niewymienieni w cz. II podejmują i odbywają studia na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich.  Są to głównie obywatele państw trzecich, a także osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych – na zasadach odpłatności. W/w kandydaci w wyznaczonym czasie składają dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu analizy formalnej. Po spełnieniu warunków formalnych (złożenie dokumentów) kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI:

Kandydaci, zobowiązani są przedstawić:
a) świadectwo w oryginale, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
b) podanie do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z prośbą o przyjęcie kandydata na studia na zasadach pełnej odpłatności, – pobierz tutaj
c)  kopia dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu) niezwłocznie po jego otrzymaniu,
d) 2 podpisane fotografie (35mmx45mm),
e) zaświadczenie o znajomości języka polskiego,
f) kopia strony paszportu ze zdjęciem poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów przez pracownika biura,
g) zaświadczenie o posiadaniu szczepienia WZW B,
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu),
i) decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego – dot. to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, EFTA oraz OECD oraz  tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie. Świadectwa kandydatów wydane w innych państwach wymagają uznania w Polsce. Decyzje wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo,
j) oświadczenie o obywatelstwie – pobierz tutaj
k) oświadczenie o odpłatności za studia – pobierz tutaj