Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne – studia I i II stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza na studia na kierunku techniki dentystyczne. Protetyka stomatologiczna oraz ortodoncja są dziedzinami medycyny, które rozwijają się niezwykle prężnie – m.in. z uwagi na zwiększające się potrzeby związane z estetyką uzębienia. Jeśli chcesz zyskać umiejętności i kompetencje, które umożliwią Ci pracę w gabinecie protetycznym – rozpocznij studia na UMED.

Studia na kierunku techniki dentystyczne są przeznaczone dla osób:

 • zainteresowanych dziedzinami, takimi jak: ortodoncja i protetyka dentystyczna,
 • które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności dopasowane do standardów stosowanych w stomatologii w 2. dekadzie XX wieku,
 • pragnących pracować w zawodzie technika dentystycznego,
 • interesujących się medycyną i stomatologią.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje studia I stopnia, które:

 • odbywają się w trybie stacjonarnym – pozwalając Ci krok po kroku zgłębiać tajniki techniki dentystycznej,
 • trwają 3 lata,
 • pozwalają uzyskać tytuł licencjata.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które zdały maturę z biologii lub chemii minimum na poziomie podstawowym oraz przejdą sprawdzian zdolności manualnych.

Możesz również zdecydować się na studia II stopnia na kierunku techniki dentystyczne. To kurs uniwersytecki:

 • przeznaczony dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne – rekrutacja uwzględnia również rozmowę kwalifikacyjną,
 • pozwalający uzyskać tytuł magistra,
 • pogłębiający wiedzę w zakresie technik protetycznych i ortodontycznych,
 • przygotowujący m.in. do pracy w laboratoriach protetycznych, czy też firmach zajmujących się dystrybucją elementów protetycznych.

Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę stomatologiczną i techniczną oraz zaznajomisz się z najnowszą metodologią tworzenia protez, aparatów ortodontycznych etc. To Twoja szansa na zdobycie prestiżowego zawodu i rozwój kariery zawodowej.

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: TECHNIKI DENTYSTYCZNE I STOPNIA

 

Opis kierunku i profil absolwenta - I stopnia

Opis absolwenta i co po studiach?

Techniki dentystyczne pierwszego stopnia to kierunek o profilu praktycznym. Ponad połowa zajęć według programu studiów koncentruje się na kształtowaniu umiejętności praktycznych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). W tym czasie należy odbyć 6 miesięcy praktyk zawodowych, które przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie technika dentystycznego. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy – licencjat.

Absolwenci potrafią wykonywać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, np. protez stałych, ruchomych oraz nietypowych, aparatów ortodontycznych, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Absolwenci znają technologie wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn. Posiadają wiedzę z zakresu współczesnej techniki dentystycznej oraz umiejętność dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwenci są gotowi do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach II stopnia, a także pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej lub w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Opis kierunku i profil absolwenta - II stopnia

Opis absolwenta i co po studiach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako jedyna uczelnia w Polsce daje możliwość realizowania studiów na kierunku techniki dentystyczne II stopnia. Są to interdyscyplinarne studia trwające 2 lata (4 semestry) i kończące się uzyskaniem przez absolwenta tytułu – magistra.

Studia prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez jednostki Uniwersytetu Medycznego  oraz Politechniki Łódzkiej. Studenci mają dzięki temu dostęp do szerokich zasobów dydaktycznych i infrastrukturalnych obu Uczelni.

Absolwenci kierunku techniki dentystyczne drugiego stopnia dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego. Wykonują prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, np. protez stałych, ruchomych oraz nietypowych, aparatów ortodontycznych, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Absolwenci swobodnie określają kryteria doboru materiałów na różnego rodzaju elementy protetyczne, a także dobierają najwłaściwsze technologie do wykonania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn.

Istotne kompetencje po studiach to wiedza z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej, w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny.

Absolwentów cechuje umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Po studiach na kierunku techniki dentystyczne drugiego stopnia absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich, a także pracy w laboratoriach protetycznych, w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.

 

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Techniki Dentystyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
48
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
206 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagany jest jeden przedmiot: biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy (do wyboru) – max 100 pkt*

Sprawdzian zdolności manualnych – egzamin z rysunku oraz rzeźby – max 200 pkt

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy  1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym i chemicznym. Szczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

 

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Techniki dentystyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
36
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
Odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego

Zasady rekrutacji

Wymagane posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.
Rozmowa kwalifikacyjna.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

 

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez jednostki Uniwersytetu Medycznego  oraz Politechniki Łódzkiej.