Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne – studia I i II stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza na studia na kierunku techniki dentystyczne. Protetyka stomatologiczna oraz ortodoncja są dziedzinami medycyny, które rozwijają się niezwykle prężnie – m.in. z uwagi na zwiększające się potrzeby związane z estetyką uzębienia. Jeśli chcesz zyskać umiejętności i kompetencje, które umożliwią Ci pracę w gabinecie protetycznym – rozpocznij studia na UMED.

Studia na kierunku techniki dentystyczne są przeznaczone dla osób:

 • zainteresowanych dziedzinami, takimi jak: techniki ortodontyczne i protetyka dentystyczna,
 • które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności dopasowane do standardów stosowanych w stomatologii w 2. dekadzie XXI wieku,
 • pragnących pracować w zawodzie technika dentystycznego,
 • interesujących się medycyną i stomatologią.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje studia I stopnia, które:

 • odbywają się w trybie stacjonarnym – pozwalając Ci krok po kroku zgłębiać tajniki techniki dentystycznej,
 • trwają 3 lata,
 • pozwalają uzyskać tytuł licencjata.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które zdały maturę z biologii lub chemii minimum na poziomie podstawowym oraz przejdą sprawdzian zdolności manualnych.

Możesz również zdecydować się na studia II stopnia na kierunku techniki dentystyczne. To kurs uniwersytecki:

 • przeznaczony dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne – rekrutacja uwzględnia również rozmowę kwalifikacyjną,
 • pozwalający uzyskać tytuł magistra,
 • pogłębiający wiedzę w zakresie technik protetycznych i ortodontycznych,
 • przygotowujący m.in. do pracy w laboratoriach protetycznych, czy też firmach zajmujących się dystrybucją elementów protetycznych.

Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę stomatologiczną i techniczną oraz zaznajomisz się z najnowszą metodologią tworzenia protez, aparatów ortodontycznych etc. To Twoja szansa na zdobycie prestiżowego zawodu i rozwój kariery zawodowej.

Opis kierunku i profil absolwenta - I stopnia

Opis absolwenta i co po studiach

Techniki dentystyczne pierwszego stopnia to kierunek o profilu praktycznym. Ponad połowa zajęć według programu studiów koncentruje się na kształtowaniu umiejętności praktycznych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). W tym czasie należy odbyć 6 miesięcy praktyk zawodowych, które przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie technika dentystycznego. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy – licencjat.

Absolwenci potrafią wykonywać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, np. protez stałych, ruchomych oraz nietypowych, aparatów ortodontycznych, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Absolwenci znają technologie wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn. Posiadają wiedzę z zakresu współczesnej techniki dentystycznej oraz umiejętność dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwenci są gotowi do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach II stopnia, a także pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej lub w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Opis kierunku i profil absolwenta - II stopnia

Opis absolwenta i co po studiach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako jedyna uczelnia w Polsce daje możliwość realizowania studiów na kierunku techniki dentystyczne II stopnia. Są to interdyscyplinarne studia trwające 2 lata (4 semestry) i kończące się uzyskaniem przez absolwenta tytułu – magistra.

Studia prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Zajęcia prowadzone są zarówno przez jednostki Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Łódzkiej. Studenci mają dzięki temu dostęp do szerokich zasobów dydaktycznych i infrastrukturalnych obu Uczelni.

Absolwenci kierunku techniki dentystyczne drugiego stopnia dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego. Wykonują prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, np. protez stałych, ruchomych oraz nietypowych, aparatów ortodontycznych, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Absolwenci swobodnie określają kryteria doboru materiałów na różnego rodzaju elementy protetyczne, a także dobierają najwłaściwsze technologie do wykonania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn.

Istotne kompetencje po studiach to wiedza z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej, w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny.

Absolwentów cechuje umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Po studiach na kierunku techniki dentystyczne drugiego stopnia absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich, a także pracy w laboratoriach protetycznych, w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.

 

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Techniki Dentystyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
Szczegóły wkrótce
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
226 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagany jest jeden przedmiot: biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy (do wyboru) – max 100 pkt*

Wymagany sprawdzian zdolności manualnych – egzamin z rysunku oraz rzeźby – max 200 pkt.

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy  1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym i chemicznym. Szczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

 

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Techniki dentystyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
Szczegóły wkrótce
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
Odstąpienie od rozmowy kwalifikacyjnej

Zasady rekrutacji

Wymagane posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.
Rozmowa kwalifikacyjna.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

 

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez jednostki Uniwersytetu Medycznego  oraz Politechniki Łódzkiej.