Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne – studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Chcesz pracować jako ratownik medyczny? Jeśli tak, najlepszym sposobem na zdobycie niezbędnego wykształcenia oraz uprawnień będą dla Ciebie studia na kierunku ratownictwo medyczne. Zrealizujesz je na UMED w Łodzi.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne są przeznaczone dla osób:

 • z powołaniem do niesienia pomocy innym – odpowiedzialnych i zorganizowanych, a także nastawionych na nieustanne pogłębianie wiedzy,
 • które interesują się medycyną, biologią czy chemią i chcą poszerzyć swoje umiejętności,
 • które chcą podjąć pracę np. w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR,
 • kontynuować swoją edukację na innych kierunkach medycznych – zyskując szeroką bazę teoretyczną i praktyczną do rozwoju kariery w ochronie zdrowia.

Ratownictwo medyczne – zapisz się na studia I stopnia na UMED

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia stacjonarne I stopnia dla osób, które chcą pracować jako w pełni wykwalifikowany ratownik medyczny. Są one przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, jak również studium. Ratownik medyczny wykształcony na UMED zyskuje szerokie kompetencje, które pozwalają na podjęcie pracy w wielu placówkach związanych z ochroną zdrowia.

UMED w Łodzi jest nowoczesną uczelnią medyczną z wieloletnimi tradycjami – największą szkołą wyższą o profilu medycznym w Polsce. Decydując się na studia u nas, oczekuj:

 • programu nauczania dopasowanego do wymogów ustawowych i nastawionego na zdobywanie przez Ciebie praktycznych kompetencji zawodowych,
 • doświadczonej kadry dydaktycznej, która pozwoli Ci zdobyć wszechstronne wykształcenie,
 • bogatego zaplecza dydaktycznego, które zapewnia doskonałe warunki do zdobywania wiedzy.

Przystąp do rekrutacji – czekamy również na Ciebie!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą zapoznaj się z informacjami na temat wymagań psychofizycznych i zdrowotnych na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Opis kierunku i profil absolwenta

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Program studiów integrujący wiedzę z tylu dziedzin, pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach. Zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i posiąść umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia zdrowia i życia niezależnie od przyczyny.

W dzisiejszych czasach rozwój tej dziedziny wymuszają zagrożenia cywilizacyjne (technicyzacja, urbanizacja), duża liczba wypadków, katastrof, wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, przestępczość, terroryzm itp. Są one przyczyną zwiększonej liczby stanów zagrożenia życia, przybierających coraz częściej masowy charakter i powodujących brak poczucia bezpieczeństwa.

Ogólne cele kształcenia:

 • uzyskanie przez absolwenta tytułu zawodowego ratownika medycznego.
 • ukształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych umożliwiających kontynuację kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego
 •  osiągnięcie umiejętności umożliwiających podjęcie działań ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci bez względu na przyczynę.
 • przygotowanie specjalistów Ratownictwa Medycznego

 

Profil absolwenta 

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

 

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

A co po studiach?
Absolwent ratownictwa medycznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia i innych pokrewnych kierunków studiów. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania stanowisk w:

 • jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia;
 •  stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali;
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko;
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, PZM, ZHP;
 • ośrodkach szkoleniowych (organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • ośrodkach badawczych;
 • zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych – w górnictwie węglowym czy hutnictwie;
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;
 • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej;
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Ratownictwo Medyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
150
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
I rejestracja - 159 pkt / II rejestracja - 150 pkt / III rejestracja - 150 pkt / IV rejestracja - 213 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Matematyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język polski poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język obcy poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005:  wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, fizycznym i matematycznym Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej lub chemicznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.