Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne – studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Chcesz pracować jako ratownik medyczny? Jeśli tak, najlepszym sposobem na zdobycie niezbędnego wykształcenia oraz uprawnień będą dla Ciebie studia na kierunku ratownictwo medyczne. Zrealizujesz je na UMED w Łodzi.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne są przeznaczone dla osób:

 • z powołaniem do niesienia pomocy innym – odpowiedzialnych i zorganizowanych, a także nastawionych na nieustanne pogłębianie wiedzy,
 • które interesują się medycyną, biologią czy chemią i chcą poszerzyć swoje umiejętności,
 • które chcą podjąć pracę np. w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR,
 • kontynuować swoją edukację na innych kierunkach medycznych – zyskując szeroką bazę teoretyczną i praktyczną do rozwoju kariery w ochronie zdrowia.

Ratownictwo medyczne – zapisz się na studia I stopnia na UMED

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia stacjonarne I stopnia dla osób, które chcą pracować jako w pełni wykwalifikowany ratownik medyczny. Są one przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, jak również studium. Ratownik medyczny wykształcony na UMED zyskuje szerokie kompetencje, które pozwalają na podjęcie pracy w wielu placówkach związanych z ochroną zdrowia.

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki z matury z: matematyki, języka polskiego, języka obcego oraz – do wyboru – biologii, chemii lub informatyki. Jeśli kandydat zdał maturę na poziomie rozszerzonym, maksymalna liczba punktów do uzyskania w procesie rekrutacji jest podwajana.

UMED w Łodzi jest nowoczesną uczelnią medyczną z wieloletnimi tradycjami – największą szkołą wyższą o profilu medycznym w Polsce. Decydując się na studia u nas, oczekuj:

 • programu nauczania dopasowanego do wymogów ustawowych i nastawionego na zdobywanie przez Ciebie praktycznych kompetencji zawodowych,
 • doświadczonej kadry dydaktycznej, która pozwoli Ci zdobyć wszechstronne wykształcenie,
 • bogatego zaplecza dydaktycznego, które zapewnia doskonałe warunki do zdobywania wiedzy.

Przystąp do rekrutacji – czekamy również na Ciebie!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą zapoznaj się z informacjami na temat wymagań psychofizycznych i zdrowotnych na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Opis kierunku i profil absolwenta

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Program studiów integrujący wiedzę z tylu dziedzin, pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach. Zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i posiąść umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia zdrowia i życia niezależnie od przyczyny.

W dzisiejszych czasach rozwój tej dziedziny wymuszają zagrożenia cywilizacyjne (technicyzacja, urbanizacja), duża liczba wypadków, katastrof, wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, przestępczość, terroryzm itp. Są one przyczyną zwiększonej liczby stanów zagrożenia życia, przybierających coraz częściej masowy charakter i powodujących brak poczucia bezpieczeństwa.

Ogólne cele kształcenia:

 • uzyskanie przez absolwenta tytułu zawodowego ratownika medycznego.
 • ukształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych umożliwiających kontynuację kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego
 •  osiągnięcie umiejętności umożliwiających podjęcie działań ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci bez względu na przyczynę.
 • przygotowanie specjalistów Ratownictwa Medycznego

 

Profil absolwenta 

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

 

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

A co po studiach?
Absolwent ratownictwa medycznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia i innych pokrewnych kierunków studiów. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania stanowisk w:

 • jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia;
 •  stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali;
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko;
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, PZM, ZHP;
 • ośrodkach szkoleniowych (organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • ośrodkach badawczych;
 • zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych – w górnictwie węglowym czy hutnictwie;
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;
 • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej;
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Ratownictwo Medyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
150
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
I rejestracja - 159 pkt / II rejestracja - 150 pkt / III rejestracja - 150 pkt / IV rejestracja - 213 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Matematyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język polski poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język obcy poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005:  wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, fizycznym i matematycznym oraz olimpiad tematycznych np. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, itd. Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą innej olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej lub chemicznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).
Kandydaci będą zobowiązani w dniu odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie danego kierunku do przedłożenia oryginałów przesłanych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zobowiązane są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan oryginału lub odpis świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura) – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata/opiekuna o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;


WAŻNE!
Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia zobowiązana jest do niezwłocznego wgrania na swoim indywidualnym koncie kandydata skanu zaświadczenia lekarskiego.
WAŻNE! Oryginał zaświadczenia lekarskiego – po wgraniu skanu dokumentu należy wysłać do za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego lub kuriera,  do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie 7 dni od daty wgrania dokumentów.

W dniu odbioru legitymacji studenckiej kandydaci zobowiązani są do okazania oryginału świadectwa/aneksu maturalnego (w celu potwierdzenia autentyczności) oraz dokumentu tożsamości. Zobowiązani są także dostarczyć:

 • oryginał podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.
* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.
* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.