Lekarsko-dentystyczny

Studia stomatologiczne – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marzysz o tym, aby pracować jako stomatolog? Pasjonuje Cię świat medycyny oraz nauk przyrodniczych? Chcesz zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu stomatologii, medycyny oraz nauk o zdrowiu, która przygotuje Cię na wyzwania zawodowe? Kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to dla Ciebie szansa na uzyskanie doskonałych kwalifikacji zawodowych.

Wybierz studia dentystyczne na UMED, aby:

 • zdobyć wiedzę ogólną z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych, która przyda Ci się w wykonywaniu zawodu stomatologa,
 • uzyskać pogłębioną wiedzę z obszaru stomatologii – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną,
 • nabyć wiedzę związaną m.in. z: prowadzeniem praktyki lekarza-dentysty, ochroną zdrowia czy prowadzenia badań,
 • uzyskać wykształcenie, które pozwoli rozpocząć pracy w zawodzie stomatologa.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to największa uczelnia medyczna w Polsce, która łączy wielopokoleniowe tradycje kształcenia lekarzy z nowoczesnymi metodami edukacji oraz bogatą bazą dydaktyczną. Wybierając studia stomatologiczne na UMED możesz liczyć na:

 • przemyślany i bogaty program nauczania, który pozwoli Ci uzyskać praktyczne kompetencje i pełną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu stomatologa,
 • wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej,
 • szerokie wykształcenie, które dopełni Twojej formacji jako lekarza stomatologa,
 • atmosfery sprzyjającej rozwojowi Twoich pasji.

Kierunek lekarsko-dentystyczny to studia:

 • trwające 5 lat (10 semestrów), realizowane w trybie jednolitym magisterskim,
 • przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali minimum dwa z czterech wymienionych przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka,
 • umożliwiające zdobycie zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach medycznych, a także ośrodkach badawczo-rozwojowych itp.,
 • po ukończeniu których absolwent może ubiegać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Przystąp do rekrutacji i spełnij swoje zawodowe marzenia!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM

 

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis absolwenta i co po studiach

Studia na kierunku lekarsko – dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów). Po ukończeniu studiów należy odbyć roczny staż podyplomowy oraz przystąpić do Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego potwierdzającego kwalifikacje i umożliwiającego przyznanie pełnych praw zawodowych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi gwarantuje nowoczesną bazę fantomową i kliniczną, dzięki czemu już w czasie studiów studenci nabywają najcenniejsze umiejętności praktyczne. Zaczynają od samodzielnych prac przy stanowiskach fantomowych, a następnie, dzięki dostępowi do bazy pacjentów jednostek klinicznych UM w Łodzi, maja możliwość wykonywania większości zabiegów i procedur pod nadzorem lekarzy. Uczelnia kształtuje postawy cechujące się profesjonalizmem, świadomością odpowiedzialności moralnej i etycznej, nieodzownie związanej z niesieniem pomocy pacjentom.

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego dzięki nabytej wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym są przygotowani do:

 • przeprowadzenia diagnostyki najczęstszych chorób, oceny i opisu stanu somatycznego pacjenta,
 • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej w zakresie profilaktyki i leczenia oraz w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
 • badania oraz interdyscyplinarnego leczenia pacjenta w zakresie problemów stomatologicznych,
 • skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz do prowadzenia badań naukowych,
 • wykazywania kompetencji koniecznych do kierowania zespołem stomatologicznym,
 • postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu.

Absolwenci mogą podejmować pracę jako lekarze dentyści we własnych gabinetach lub w większych przychodniach czy klinikach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Po ukończeniu studiów można również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo – rozwojowych, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej. Atrakcyjnym kierunkiem jest rozwój naukowy, skoncentrowany np. na rozwoju nowych technologii w stomatologii lub badaniem nowych form leczenia poszczególnych chorób.

Studia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Lekarsko - Dentystyczny
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
120
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
318 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są dwa z czterech przedmiotów (do wyboru):
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, chemicznym, fizycznym lub matematycznymSzczegóły tutaj:

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

Studia niestacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Lekarsko - Dentystyczny
Forma studiów
niestacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
39 000 pln
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
36
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
260 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są dwa z czterech przedmiotów do wyboru:
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, chemicznym, fizycznym lub matematycznymSzczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.