Lekarsko-dentystyczny

Studia stomatologiczne – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marzysz o tym, aby pracować jako stomatolog? Pasjonuje Cię świat medycyny oraz nauk przyrodniczych? Chcesz zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu stomatologii, medycyny oraz nauk o zdrowiu, która przygotuje Cię na wyzwania zawodowe? Kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to dla Ciebie szansa na uzyskanie doskonałych kwalifikacji zawodowych.

Wybierz studia dentystyczne na UMED, aby:

 • zdobyć wiedzę ogólną z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych, która przyda Ci się w wykonywaniu zawodu stomatologa,
 • uzyskać pogłębioną wiedzę z obszaru stomatologii – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną,
 • nabyć wiedzę związaną m.in. z: prowadzeniem praktyki lekarza-dentysty, ochroną zdrowia czy prowadzenia badań,
 • uzyskać wykształcenie, które pozwoli rozpocząć pracy w zawodzie stomatologa.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to największa uczelnia medyczna w Polsce, która łączy wielopokoleniowe tradycje kształcenia lekarzy z nowoczesnymi metodami edukacji oraz bogatą bazą dydaktyczną. Wybierając studia stomatologiczne na UMED możesz liczyć na:

 • przemyślany i bogaty program nauczania, który pozwoli Ci uzyskać praktyczne kompetencje i pełną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu stomatologa,
 • wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej,
 • szerokie wykształcenie, które dopełni Twojej formacji jako lekarza stomatologa,
 • atmosfery sprzyjającej rozwojowi Twoich pasji.

Kierunek lekarsko-dentystyczny to studia:

 • trwające 5 lat (10 semestrów), realizowane w formie studiów jednolitych magisterskich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
 • przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali minimum dwa z czterech wymienionych przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka,
 • umożliwiające zdobycie zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach medycznych, a także ośrodkach badawczo-rozwojowych itp.,
 • po ukończeniu których absolwent może ubiegać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Przystąp do rekrutacji i spełnij swoje zawodowe marzenia!

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis absolwenta i co po studiach

Studia na kierunku lekarsko – dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów). Absolwenci uzyskują dyplom oraz tytuł zawodowy lekarza dentysty. Przyznanie pełnych praw zawodowych jest możliwe jest po odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz otrzymaniu pozytywnego wyniku z Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi gwarantuje nowoczesną bazę fantomową i kliniczną, dzięki czemu już w czasie studiów studenci nabywają najcenniejsze umiejętności praktyczne. Już na pierwszym roku zaczynają od samodzielnych prac przy stanowiskach fantomowych. A od roku trzeciego studenci mają możliwość wykonywania większości zabiegów i procedur pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej, dzięki dostępowi do bazy pacjentów jednostek klinicznych UM w Łodzi. Uczelnia kształtuje postawy cechujące się profesjonalizmem, świadomością odpowiedzialności moralnej i etycznej, nieodzownie związanej z niesieniem pomocy pacjentom.

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego dzięki nabytej wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym są przygotowani do:

 • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej w zakresie profilaktyki i leczenia oraz w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
 • diagnostyki oraz interdyscyplinarnego leczenia pacjenta w zakresie problemów stomatologicznych,
 • skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną,
 • wykazywania kompetencji koniecznych do kierowania zespołem stomatologicznym,
 • postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu,
 • do prowadzenia badań naukowych w zespołach interdyscyplinarnych.

 

Absolwenci mogą podejmować pracę jako lekarze dentyści we własnych gabinetach lub w większych przychodniach czy klinikach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Po ukończeniu studiów można również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo – rozwojowych, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej. Atrakcyjnym kierunkiem jest rozwój naukowy, skoncentrowany np. na rozwoju nowych technologii w stomatologii lub badaniem nowych metod diagnostyki i leczenia poszczególnych chorób.

 

Studia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Lekarsko - Dentystyczny
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
120
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
320/70 (język polski) pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są dwa z czterech przedmiotów (do wyboru):
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, chemicznym, fizycznym lub matematycznymSzczegóły tutaj:

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub książeczkę zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

Studia niestacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Lekarsko - Dentystyczny
Forma studiów
niestacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
26000 zł (przy 1 racie)
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
36
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
254 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są dwa z czterech przedmiotów do wyboru:
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, chemicznym, fizycznym lub matematycznymSzczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,
 • podpisane elektronicznie ŚLUBOWANIE (dostępne na indywidualnym koncie kandydata).

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.