Fizjoterapia

Fizjoterapia: studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Fizjoterapia to specjalność w obrębie nauk medycznych, która cieszy się nieustanną popularnością, oraz zainteresowaniem. Studia na kierunku Fizjoterapia pozwolą na uzyskanie  wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do usprawniania osób niepełnosprawnych lub tych, które utraciły  sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu, jak również tych którzy wymagają utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności funkcjonalnej.

Fizjoterapia to studia dla Ciebie, jeżeli:

 • Interesują Cię dyscypliny nauki takie jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
 • chcesz podjąć pracę jako terapeuta – np. w placówkach medycznych, ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy ośrodkach sportowych,
 • pragniesz zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które pozwolą na wykonywanie szerokiej gamy specjalistycznych zabiegów usprawniających, jak również uzyskać przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia na kierunku fizjoterapia w dwóch trybach. Są to:

 • stacjonarne, 5-letnie studia jednolite magisterskie – pozwalają zdobyć kompletny zakres wiedzy i umiejętności w dziedzinach takich jak rehabilitacja czy fizykoterapia,
 • stacjonarne studia II stopnia – przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia – rekrutacja uwzględnia egzamin testowy.

Fizjoterapia to kierunek przyszłości

Absolwenci studiów w zakresie fizjoterapii zyskują szerokie możliwości zawodowe. Mogą podjąć pracę w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, jak również w sanatoriach, hospicjach, gabinetach masażu i SPA, a także salonach fitness czy ośrodkach sportowych – wspomagając pracę innych specjalistów tam pracujących.

Studia na UMED pozwolą Ci zdobyć szerokie kompetencje i rozwinąć własne pasje. Aby przystąpić do rekrutacji na studia jednolite magisterskie, powinieneś być absolwentem szkoły średniej – pod uwagę brane są wyniki matury z biologii, a także fizyki lub matematyki na poziomie, co najmniej podstawowym. Zapisz się na studia i zdobądź wykształcenie, które pozwoli Ci osiągnąć zawodowy sukces.

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: FIZJOTERAPIA

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą zapoznaj się z informacjami na temat wymagań psychofizycznych i zdrowotnych na kierunku FIZJOTERAPIA

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku
Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej naczelnym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne – usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, w tym eliminacja bólu i leczenie stanu zapalnego. Głównym celem fizjoterapii jest poprawa profilu funkcjonowania pacjenta i zapobieganie niesamodzielności.

Do kompetencji magistra fizjoterapii należy: leczenie lub nadzorowanie leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i oddechowymi, z wykorzystaniem metod fizjoterapii; podejmowanie działań profilaktycznych; kierowanie pracą zespołu – fizjoterapeutów; opracowanie szczegółowego programu usprawniania ruchowego; ocena stanu pacjenta; prowadzenie kinezyterapii, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie stosowania metod fizjoterapii; współpraca z lekarzem i innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego.

Fizjoterapeuta pomaga choremu przejść przez trudny czas choroby i rehabilitacji, pomaga mu odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego tak ważna jest znajomość psychiki pacjenta i umiejętność odpowiedniego jej modelowania, które to umiejętności kształtują zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej czy pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

Zakres studiów obejmuje przedmioty teoretyczne: anatomia, biologia, fizjologia, patologia, biomechanika ogólna i kliniczna, psychologia z psychologią kliniczną czy socjologia. Istotną część programu stanowią przedmioty specjalistyczne takie, jak kinezyterapia czy terapia manualna oraz praktyki zawodowe w szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach

W toku pierwszych dwóch lat realizowane są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe (z zakresu nauk biomedycznych, społecznych i pedagogicznych), a następnie w latach dalszych przedmioty kierunkowe i zawodowe (w tym kliniczne).

Przyswojenie i utrwalenie wiedzy, umiejętności, nawyków oraz postaw społeczno-zawodowych określonych programem kształcenia następuje w procesach nauczania, samokształcenia i praktyk zawodowych. Ich odpowiednie skorelowanie służyć ma aktywizowaniu studentów w poszukiwaniach wielostronnych informacji i skłonić ich do permanentnego samodoskonalenia.

 

Profil absolwenta

Absolwent fizjoterapii jest kompetentnym terapeutą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe, zgodne z wymaganiami i standardami kształcenia obowiązującymi w ochronie zdrowia, w tym wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KIF) do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Ponadto absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do przeprowadzenia oceny z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, potrafią planować, kontrolować i monitorować efektywność procesu fizjoterapii, współpracować w ramach większych multiprofesjonalnych zespołów rehabilitacyjnych, samodzielnie kierować zespołem fizjoterapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną oraz prowadzić szkolenia zawodowe.

Fizjoterapeuta powinien dysponować przede wszystkim obszerną wiedzą medyczną oraz dużą sprawnością manualną i sprawnością fizyczną.
Powinien charakteryzować się empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz chęcią niesienia pomocy.

Niezwykle istotna jest także elastyczność oraz wysoka odporność psychiczna, ponieważ fizjoterapeuta ma kontakt z osobami w każdym wieku – od małego dziecka po osoby w wieku podeszłym, z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi, czasowo, przewlekle lub nieuleczalnie chorymi.

 

A co po studiach?
Fizjoterapeuta – to zawód poszukiwany na rynku pracy o wysokim prestiżu i uznaniu wśród innych zawodów w systemie ochrony zdrowia. Duże zapotrzebowanie na tych pracowników wynika z pewnością z powodu globalnych zmian społecznych, jakie zachodzą na całym świecie tj.: wydłużającej się długości życia i rosnącej średniej wieku, spadku przyrostu naturalnego, zainteresowania zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko osoby pracujące w szpitalach, klinkach czy gabinetach z osobami chorymi czy zaburzeniem funkcjonowania, lecz kompetentni, wysoko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się obszarem związanym z doradztwem personalnym w zakresie poprawy jakości życia jak i szeroko pojętą profilaktyką niepełnosprawności.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 •  szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych w poradniach POZ ;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej, masażu oraz terapii manualnej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • Spa Wellness;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę fizjoterapeutyczną

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności. Mogą kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz kursach doszkalających.

Materiały promocyjne

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Fizjoterapia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
180
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
146 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Biologia, poziom co najmniej podstawowym – max 100 pkt*
 • Do wyboru: fizyka lub matematyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Wymagania dodatkowe: umiejętność pływania.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

 

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, fizycznym lub matematycznymSzczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.