Farmacja

Farmacja: studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Studia farmaceutyczne są szansą na zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i zdobycie atrakcyjnego zawodu. Jeżeli chcesz pracować jako magister farmacji lub dołączyć do zespołu badawczego w firmie farmaceutycznej – rozpocznij studia na UMED. Jesteśmy największą uczelnią medyczną w Polsce i zapewnimy Ci wszechstronne wykształcenie, które zaowocuje sukcesem na polu zawodowym.

Farmacja to kierunek dla Ciebie, jeżeli:

 • myślisz o pracy jako magister farmacji lub chcesz się w inny sposób związać z branżą farmaceutyczną,
 • pragniesz pogłębić wiedzę zarówno w zakresie farmacji, jak i biologii, chemii, medycyny, biochemii – zdobywając szerokie kompetencje i rozwijając własne pasje,
 • jesteś osobą ambitną, która lubi nieustannie poszerzać swoją wiedzę i pasjonujesz się naukami przyrodniczymi.

Na UMED możesz odbyć studia farmaceutyczne w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają 5,5 roku.

Studia farmaceutyczne – rekrutacja i najważniejsze informacje

Studia na kierunku farmacja: do rekrutacji mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy zdali na poziomie rozszerzonym maturę z chemii, a także z matematyki bądź biologii (do wyboru), również na poziomie rozszerzonym. Wyniki z pozostałych egzaminów nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to:

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o nowoczesne metody nauczania przez doświadczonych wykładowców,
 • możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w wielu specjalnościach związanych z farmacją,
 • szansa na zdobycie kwalifikacji zarówno jako magister farmacji, jak również farmaceuta-naukowiec, analityk czy farmaceuta – przedstawiciel medyczny.

Absolwenci studiów farmaceutycznych mogą podejmować pracę zarówno w aptekach, jak i placówkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach, czy też firmach farmaceutycznych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych i wielu innych miejscach. Jeżeli farmacja to również Twoje marzenie – przystąp do rekrutacji na UMED i postaw na rzetelne, nowoczesne wykształcenie.

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: FARMACJA

 

Opis kierunku i profil absolwenta

Farmacja to elitarny, interdyscyplinarny kierunek studiów, umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych, niezbędnej do uzyskania w końcowym efekcie, wysokich kwalifikacji w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Studia spełnią oczekiwania kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej wiedzy i kompetencji w szeroko pojętej służbie zdrowia i opiece nad pacjentem. Przygotowują do działalności zawodowej oraz naukowej na najwyższym poziomie zarówno w kraju jak i za granicą.

Studia prowadzone są w systemie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, trwających 11 semestrów, z czego ostatni jest realizowany w formie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, po obronie pracy magisterskiej. W ramach wymiany międzynarodowej istnieje możliwość odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych.

Program studiów jest dostosowany do standardów kształcenia na kierunku Farmacja, które zostały opracowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska medycznego; określają organizację studiów, zakres treści oraz efekty kształcenia w poszczególnych dziedzinach.

Wśród tych dziedzin można wyróżnić takie jak:

 • farmacja praktyczna (sporządzanie leków recepturowych, projektowanie postaci leków, technologia postaci leków i ich produkcja oraz kontrola)
 • biologia (botanika farmaceutyczna, farmakognozja)
 • chemia (chemia leków, synteza substancji aktywnych, analiza chemiczna leków),
 • biochemia (genetyka, biologia molekularna),
 • medycyna (farmakologia, biofarmacja, diagnostyka laboratoryjna),
 • biotechnologia (poszukiwanie i produkcja leków biotechnologicznych oraz szczepionek)
 • psychologia (opieka farmaceutyczna, komunikacja interpersonalna),
 • ekonomia (optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej, zarządzanie firmą farmaceutyczną oraz apteką),
 • informatyka (statystyka, matematyka, modelowanie molekularne potencjalnych leków)

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku farmacja otrzymuje tytuł zawodowy magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Obecnie niezwykle ważnym aspektem wykonywania tego zawodu jest współpraca z lekarzem, a w razie potrzeby również z przedstawicielami innych zawodów medycznych; w celu zapewnienia pacjentowi na najwyższym poziomie tzw. opieki farmaceutycznej. Ponadto farmaceuta staje się dla pacjenta osobą „pierwszego kontaktu” w sytuacjach zagrożenia zdrowia, wystąpienia dolegliwości, czy pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących terapii bądź profilaktyki chorób.

Dyplom magistra farmacji potwierdza uzyskanie przez absolwenta niezbędnej wiedzy i umiejętności do:

 • sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych;
 • wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii;
 • prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i dziedzinach pokrewnych;
 • poszukiwania nowych leków, wdrażania ich do produkcji;
 • kontroli produkcji, dystrybucji oraz jakości leków;
 • obrotu hurtowego produktami leczniczymi i materiałami medycznymi;
 • marketingu farmaceutycznego

 

Farmaceuta jako osoba legitymująca się szeroko pojętą wiedzą ze swojej dziedziny, posiada też kwalifikacje do podjęcia kształcenia podyplomowego i uzyskania specjalizacji w zakresie:

farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej, farmacji przemysłowej, radiofarmacji, analityki farmaceutycznej, farmakologii, toksykologii, leku roślinnego.

Przed absolwentem kierunku Farmacja otwierają się szerokie możliwości zatrudnienia jako:

 • farmaceuta naukowiec – pracuje w laboratoriach firm farmaceutycznych, instytutów naukowych lub uniwersytetów i zajmuje się projektowaniem leków oraz rozwiązywaniem problemów naukowych związanych z lekami;
 • farmaceuta technolog – nadzoruje proces produkcji leków w zakładach farmaceutycznych oraz  kosmetyków w wytwórniach i laboratoriach branży kosmetologicznej i chemicznej;
 • aptekarz – pracuje w aptece, gdzie wykonuje tzw. leki recepturowe, wydaje zapisane przez lekarzy, doradza przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty;
 • farmaceuta kliniczny – współpracuje na oddziałach szpitalnych z lekarzami oraz diagnostami laboratoryjnymi nad optymalizacją farmakoterapii, uwzględniającą monitorowanie działań niepożądanych leków
 • farmaceuta szpitalny – pracuje w aptece szpitalnej, zajmując się przygotowywaniem i dystrybucją leków na oddziały szpitalne
 • farmaceuta przedstawiciel medyczny – reprezentujący koncerny farmaceutyczne;
 • farmaceuta pracujący w inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia;
 • farmaceuta analityk pracujący w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska (np. Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Leków).

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, zawód farmaceuty stawia coraz to nowe wyzwania wymagające ustawicznego rozwoju oraz edukacji. Osiągnięcie wysokich kwalifikacji to ścieżka dla osób wyznaczających sobie ambitne cele, pracowitych, otwartych na współpracę, także międzynarodową.

Studia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Farmacja
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5,5 roku
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
180
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
120 pkt/ II rejestracja - 120 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty:

 • Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub matematyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

 

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 – wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub matematycznym. 

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub  książeczkę zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.