Farmacja

Farmacja: studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Studia farmaceutyczne są szansą na zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i zdobycie atrakcyjnego zawodu. Jeżeli chcesz pracować jako magister farmacji lub dołączyć do zespołu badawczego w firmie farmaceutycznej – rozpocznij studia na UMED. Jesteśmy największą uczelnią medyczną w Polsce i zapewnimy Ci wszechstronne wykształcenie, które zaowocuje sukcesem na polu zawodowym.

Farmacja to kierunek dla Ciebie, jeżeli:

 • myślisz o pracy jako magister farmacji lub chcesz się w inny sposób związać z branżą farmaceutyczną,
 • pragniesz pogłębić wiedzę zarówno w zakresie farmacji, jak i biologii, chemii, medycyny, biochemii – zdobywając szerokie kompetencje i rozwijając własne pasje,
 • jesteś osobą ambitną, która lubi nieustannie poszerzać swoją wiedzę i pasjonujesz się naukami przyrodniczymi.

Na UMED możesz odbyć studia farmaceutyczne w trybie jednolitym magisterskim, które trwają 5,5 roku. Zajęcia możesz podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia farmaceutyczne – rekrutacja i najważniejsze informacje

Studia na kierunku farmacja: do rekrutacji mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy zdali na poziomie rozszerzonym maturę z chemii, a także z matematyki bądź biologii (do wyboru), również na poziomie rozszerzonym. Wyniki z pozostałych egzaminów nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to:

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o nowoczesne metody nauczania przez doświadczonych wykładowców,
 • możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w wielu specjalnościach związanych z farmacją,
 • szansa na zdobycie kwalifikacji zarówno jako magister farmacji, jak również farmaceuta-naukowiec, analityk czy farmaceuta – przedstawiciel medyczny.

Absolwenci studiów farmaceutycznych mogą podejmować pracę zarówno w aptekach, jak i placówkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach, czy też firmach farmaceutycznych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych i wielu innych miejscach. Jeżeli farmacja to również Twoje marzenie – przystąp do rekrutacji na UMED i postaw na rzetelne, nowoczesne wykształcenie.

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: FARMACJA

 

Opis kierunku i profil absolwenta

Farmacja to kierunek multidyscyplinarny, studia umożliwiające zdobycie wiedzy zarówno z szeroko pojętej dziedziny farmacji, medycyny jak również z chemii, biologii i biochemii. Kończący studia farmaceuta posiada wszechstronne wykształcenie w jednym z najbardziej prestiżowych  zawodów w kraju i za granicą.

Farmacja to szeroki wybór zagadnień z takich dziedzin, jak:

 • Farmacja (sporządzanie leków recepturowych, projektowanie postaci leków, technologia postaci leków i ich produkcja oraz kontrola)
 • biologia (botanika farmaceutyczna, farmakognozja),
 • chemia (chemia leków, synteza substancji aktywnych, analiza chemiczna leków),
 • biochemia (genetyka, biologia molekularna),
 • medycyna (farmakologia, diagnostyka laboratoryjna),
 • biotechnologia (poszukiwanie i produkcja leków biotechnologicznych oraz szczepionek)
 • psychologia (opieka farmaceutyczna, komunikacja interpersonalna),
 • ekonomia (optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej, zarządzanie firmą farmaceutyczną oraz apteką),
 • informatyka (statystyka, matematyka, modelowanie molekularne – dopasowanie potencjalnych leków do receptorów).

Farmaceuta jest przede wszystkim odpowiedzialny za sporządzanie, klasyfikowanie, przechowywanie i wydawanie leków. Trzeba pamiętać jednak, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje współpracę farmaceuty z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych. w celu zapewnienia pacjentowi jak najlepszej opieki farmaceutycznej. Obecnie farmaceuta staje się także dla pacjenta osobą „pierwszego kontaktu” w sytuacjach zagrożenia zdrowia, wystąpienia dolegliwości, czy pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących terapii.

Charakter wykonywanej pracy pozwala wyodrębnić kilka specjalizacji w tym zawodzie:

 • farmaceuta naukowiec – pracuje w laboratoriach firm farmaceutycznych lub na uczelniach i zajmuje się projektowaniem leków oraz rozwiązywaniem problemów naukowych związanych z lekami;
 • farmaceuta technolog – nadzoruje proces produkcji leków w zakładach farmaceutycznych , oraz  kosmetyków w wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej;
 • aptekarz – pracuje w aptece, gdzie wydaje leki zapisane przez lekarzy, doradza przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty, wykonuje tzw. leki recepturowe;
 • farmaceuta kliniczny w szpitalu współpracuje z lekarzami w celu optymalizacji farmakoterapii
 • farmaceuta szpitalnego – pracuje w aptece szpitalnej i zajmuje się przygotowywaniem i dystrybucją leków na oddziały szpitalne
 • farmaceuta przedstawiciel medyczny – będący przedstawicielem koncernów farmaceutycznych;
 • farmaceuta pracujący w inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia;
 • farmaceuta analityk pracujący w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska (Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Leków).

Studia farmaceutyczne przeznaczone są dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, szczególnie biologią i chemią. Kandydatów powinna cechować duża dokładność i precyzja działania, dobra pamięć, zdolność dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, odpowiedzialność. Jest to zawód wymagający ustawicznej edukacji. Farmaceuta przez cały czas pracy w zawodzie musi się dokształcać, a więc musi to być osoba lubiąca wyzwania, ambitna i pracowita. W wielu sytuacjach zawodowych przyda się też łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i otwartość.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich trwających 11 semestrów absolwent kierunku farmacja otrzymuje tytuł zawodowy magistra farmacji i uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty.

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku Farmacja uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

−        sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych;

−        wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

−        sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

−        udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii;

−        prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i dziedzinach pokrewnych.

Farmaceuta posiada również odpowiednie przygotowanie do badania wpływu substancji chemicznych na organizm, poszukiwania nowych leków, wdrażania ich do produkcji, kontroli produkcji, dystrybucji i jakości leków oraz marketingu farmaceutycznego.

Farmaceuta to osoba legitymująca się szeroko pojętą wiedzą ze swojej dziedziny, posiadająca kwalifikacje do dalszego kształcenia w zakresie: analityki farmaceutycznej, farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej, farmakologii, lecznictwa roślinnego. Uzyskana na studiach wiedza i umiejętności predysponuje ich do pracy w firmach zajmujących się wytwarzaniem, importem, eksportem i obrotem hurtowym produktami leczniczymi i materiałami medycznymi.

 

Studia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Farmacja
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5,5 roku
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
180
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
190 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty:

 • Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub matematyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

 

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Kandydaci!
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2021/2022 wyniki maturalne zostaną zaciągnięte do systemu z Krajowego Rejestru Matur (KReM), dotyczy maturzystów, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych.
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacyjnym nastąpi przerwa techniczna, podczas której na indywidualnych kontach zostaną dodane wyniki maturalne.
Będziecie zobowiązani do sprawdzenia, zatwierdzenia lub ewentualnej edycji/uzupełnienia swoich wyników.

UWAGA!
Jeżeli nie zatwierdzisz swoich wyników we wskazanych terminach w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną uwzględnione wyniki zaciągnięte z KReM.
Powyższa informacja nie dotyczy kandydatów z maturą zagraniczną oraz maturami wydanymi do 2016 r.

Przeliczniki do matur

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 – wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Kandydaci!
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2021/2022 wyniki maturalne zostaną zaciągnięte do systemu z Krajowego Rejestru Matur (KReM), dotyczy maturzystów, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych.
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacyjnym nastąpi przerwa techniczna, podczas której na indywidualnych kontach zostaną dodane wyniki maturalne.
Będziecie zobowiązani do sprawdzenia, zatwierdzenia lub ewentualnej edycji/uzupełnienia swoich wyników.

UWAGA!
Jeżeli nie zatwierdzisz swoich wyników we wskazanych terminach w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną uwzględnione wyniki zaciągnięte z KReM.
Powyższa informacja nie dotyczy kandydatów z maturą zagraniczną oraz maturami wydanymi do 2016 r.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub matematycznym. 

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,
 • podpisane elektronicznie ŚLUBOWANIE (dostępne na indywidualnym koncie kandydata).

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.