Dietetyka

Dietetyka – studia z przyszłością – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdrowy styl życia przezywa prawdziwy renesans. Świadomość społeczna związana ze zdrowym odżywianiem jest coraz wyższa. Ponadto dynamicznie rozwija się branża spożywcza, co sprawia, że wzrasta rynkowy popyt na absolwentów, którzy ukończyli studia dietetyczne.

Jeżeli:

 • interesują Cię zasady zdrowego żywienia,
 • chcesz zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
 • pragniesz uzyskać kompetencje, które umożliwią Ci przygotowywanie kompleksowych planów żywienia,
 • marzysz o pracy dietetyka – zarówno samodzielnej, jak i w placówce medycznej, oświatowej, sportowej,
 • myślisz o podjęciu pracy w branży gastronomicznej – np. w zakładzie produkującym artykuły spożywcze,
 • oczekujesz kompleksowego wykształcenia, które pozwoli Ci zdobyć i pogłębić wiedzę w zakresie zdrowego żywienia, biochemii żywności czy toksykologii…

… studia na kierunku dietetyka będą dobrym rozwiązaniem dla Ciebie.

Studia dietetyczne na UMED – najważniejsze informacje

Dietetyka to kierunek studiów, który na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jest prowadzony zarówno w ramach studiów I stopnia, jak i studiów magisterskich uzupełniających. Nauka odbywa się w trybie dziennym, a jej program obejmuje zarówno przedmioty ogólne związane z naukami medycznymi i o zdrowiu, jak i przedmioty specjalistyczne przygotowujące do pracy dietetyka.

Aby przystąpić do rekrutacji:

 • na studia I stopnia – kandydat musi być absolwentem szkoły średniej i okazać wyniki matury z następujących przedmiotów: matematyka, j.obcy, j.polski oraz do wyboru biologia lub chemia,
 • na studia II stopnia – kandydat powinien być absolwentem studiów I stopnia na kierunku: dietetyka, biotechnologia bądź studiów jednolitych magisterskich na kierunkach z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy kultury fizycznej.

Aby rozpocząć studia dietetyczne na UMED, przystąp do rekrutacji!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: DIETETYKA I STOPNIA

Opis kierunku i profil absolwenta studia I stopnia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:
Dietetyka jest kierunkiem obejmującym wiedzę interdyscyplinarną, który należy zaliczyć do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Obejmuje wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, takich jak, biologia medyczna i medycyna, a także z zakresu dziedziny nauk o zdrowiu. Jest ściśle związana z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne.

Ogólne cele kształcenia
Program kształcenia na kierunku Dietetyka przygotowuje specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w ośrodkach lecznictwa medycznego w zakresie profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz planowania żywienia. Absolwent jest przygotowany do dalszych studiów (studia II stopnia na kierunku Dietetyka jak i Zdrowie Publiczne) oraz posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w poradniach dietetycznych oraz innych jednostkach podstawowej ochrony zdrowia, w których może posługiwać się wiedzą ogólną i szczegółową w zakresie planowania żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz dokonywać oceny stanu odżywienia przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Profil absolwenta
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Dietetyka posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Posiada podstawowe umiejętności praktyczne jak i wiedzę z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych, w celach profilaktycznych, edukacyjnych, czyli kwalifikacji poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług dietetycznych dla osób zdrowych i chorych.

A co po studiach?
Dietetyk łączy kompetencje technologa żywienia i lekarza, dlatego może pracować zarówno w ośrodkach zdrowia czy szpitalach, jak i w klasycznie rozumianej gastronomii. Absolwent przygotowany jest do pracy wykonawczej w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, domy pomocy społecznej, sanatoria);
 • placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne – gastrologiczne, chorób metabolicznych);
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (firmy cateringowe);
 • zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.);
 • zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny;
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły);
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);

Opis kierunku i profil absolwenta studia II stopnia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Dietetyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym charakteryzującym się  umiejscowieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze nauki obejmującym nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej. Program kształcenia oraz wykonywany zawód dietetyka i/lub specjalisty żywienia człowieka wykazuje ścisły związek z kierunkiem lekarskim oraz kierunkiem zdrowie publiczne. W programie studiów występuje ścisłe powiązanie wiedzy z zakresu biologii medycznej i medycyny oraz zdrowia publicznego, co umożliwia określenie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem jednostki, jak i społeczeństwa, a czynnikami społecznymi i kulturowymi w zakresie sposobu żywienia.

Ogólne cele kształcenia
Absolwenci studiów II stopnia Dietetyki są specjalistami posiadającymi zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, a także poradnictwa żywieniowego. Są oni przygotowani do prowadzenia badań naukowych i do dalszego kształcenia na studiach III stopnia (studia doktoranckie), posiadają  umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w poradniach dietetycznych oraz innych jednostkach podstawowej ochrony zdrowia, w których mogą posługiwać się wiedzą ogólną i szczegółową w zakresie planowania żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz dokonywać oceny stanu ożywienia przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Profil absolwenta
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Dietetyka zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Absolwenci posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych, w celach profilaktycznych, edukacyjnych, czyli kwalifikacji poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług dietetycznych dla osób zdrowych i chorych.

A co po studiach?
Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia oraz do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, domy pomocy społecznej, sanatoria);
 • placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne – gastrologiczne, chorób metabolicznych);
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (firmy cateringowe);
 • zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.);
 • zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny;
  instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka (gabinety poradnictwa żywieniowego);
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły);
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);
 • uczelniach wyższych (kariera naukowa);
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Dietetyka
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
85
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
300 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty:

 • Matematyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język polski poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język obcy poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Do wyboru biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt,  poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

 

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub matematycznym. Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej lub chemicznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów wgranych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z aplikowania na dany kierunek.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan oryginału lub odpis świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura) – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata/opiekuna o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;


WAŻNE!
Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału oraz ksera świadectwa/aneksu maturalnego,
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia,
 • formularza osobowego,
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.
* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.
* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Dietetyka
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
60
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
Odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego

Zasady rekrutacji

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka albo dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów wgranych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z aplikowania na dany kierunek.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata/opiekuna o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;

 

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału oraz ksera  dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów – w jednym pliku;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.
* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.