Analityka medyczna

Analityka medyczna – studia stacjonarne na największej uczelni medycznej w Polsce

Analityka medyczna to studia, które pomogą Ci uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Studiując na tym kierunku, uzyskasz pogłębioną wiedzę związaną z wykonywaniem zaawansowanych badań laboratoryjnych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu laboratoryjnego.

Jeśli:

 • fascynuje Cię świat biologii i chemii,
 • masz analityczną, skrupulatną osobowość,
 • marzysz o pracy w laboratorium,
 • chcesz związać się z branżą medyczną lub farmaceutyczną,
 • marzysz o prowadzeniu zaawansowanych badań,
 • pragniesz poznać wszystkie tajniki ludzkiego organizmu,

… analityka medyczna to kierunek właśnie dla Ciebie. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pozwolą Ci zdobyć wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Dzięki nim z łatwością rozpoczniesz wymarzoną karierę – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka medyczna?

Analityka medyczna to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat. Na UMED odbywają się one w trybie dziennym. Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe dla kandydatów, którzy zdali maturę z biologii na poziomie rozszerzonym, a także maturę z chemii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym.

Studia pozwolą Ci uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu:

 • nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych w kontekście medycyny laboratoryjnej,
 • diagnostyki laboratoryjnej – m.in. w obszarze hematologii laboratoryjnej, serologii, transfuzjologii, cytologii klinicznej mikrobiologii czy koagulologii,
 • wykonywania badań laboratoryjnych – zarówno z zastosowaniem technik manualnych, jak i zaawansowanego sprzętu diagnostycznego z zastosowaniem laboratoryjnych algorytmów postępowania,
 • rozpoznawania jednostek chorobowych i interpretacji wyników przeprowadzonych badań.

Zajęcia na UMED:

 • są prowadzone przez wykładowców z ogromnym doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym,
 • mają zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny – odbędziesz zarówno zajęcia laboratoryjne, jak i praktyki zawodowe,
 • odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej,
 • pozwolą Ci zdobyć wymarzoną specjalizację.

Rekrutacja trwa – zarejestruj się i zdobądź przyszłościowy zawód!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku – ANALITYKA MEDYCZNA

Opis kierunku i profil absolwenta

Analityka medyczna to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów medycznych, doskonale wpisujący się w najnowsze światowe trendy kształcenia medyków laboratoryjnych.

Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój medycyny laboratoryjnej oraz postęp technologiczny sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w lecznictwie państwowym. Dotyczy to przede wszystkim profesjonalnie przygotowanych specjalistów wykonujących zawód diagnosty laboratoryjnego absolwenta studiów medycznych właśnie na kierunku analityka medyczna.

Analityka medyczna należy do elitarnych kierunków studiów, prowadzonych wyłącznie w systemie jednolitych studiów magisterskich trwających 10 semestrów. Ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest, podobnie jak kształcenie na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym czy farmacji, w oparciu o standardy kształcenia, w momencie ukończenia studiów wszyscy nasi absolwenci uzyskują od Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Diagnosta laboratoryjny, będący pracownikiem medycznego laboratorium diagnostycznego, przeprowadza badania ludzkiego materiału biologicznego, które mają istotny udział we wszystkich etapach opieki medycznej. Badania laboratoryjne mają kluczowe znaczenie, nie tylko w profilaktyce, ale także w diagnostyce chorób, jak również w monitorowaniu postępów w leczeniu pacjenta.

Warto wiedzieć, że większość decyzji lekarskich opiera się właśnie na efektach pracy diagnostów laboratoryjnych, czyli wynikach badań laboratoryjnych. Jak ważna jest praca diagnosty laboratoryjnego można było zaobserwować w trakcie trwania pandemii COVID-19 – kiedy to od wyniku testu laboratoryjnego zależało niezwykle wiele.

Głównym celem kształcenia na kierunku analityka medyczna jest przygotowanie fachowego pracownika medycyny laboratoryjnej. Nasi absolwenci są przede wszystkim przygotowani do bycia doradcą i partnerem lekarza w procesie diagnostycznym. Potrafią wspomóc lekarza w zakresie wyboru i możliwości wykorzystania nowoczesnych badań laboratoryjnych oraz służyć pomocą w interpretacji wyników tych badań. Ponadto, nasi absolwenci posiadają dobrą znajomość zasad prawidłowej pracy w laboratorium medycznym (i nie tylko), której efektem jest wiarygodny wynik badania laboratoryjnego.

Absolwent analityki medycznej dysponuje wielokierunkową i specjalistyczną wiedzą oraz posiada intelektualne i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w laboratorium medycznym (szpitalnym lub prywatnym), naukowo-badawczym (uczelni wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytutu naukowego) lub badawczo-rozwojowych (laboratoria firm farmaceutycznych, biotechnologicznych), oraz jest gotowy do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Absolwent kierunku analityka medyczna jest wyposażony w wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej.

 • W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:
 • wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia;
 • planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;
 • uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji;
 • rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej;
 • konsultacji w procesie diagnostycznym;
 • zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 • współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.
 • Absolwent kierunku analityka medyczna po uzyskaniu tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego ma możliwość pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
 • Diagnosta laboratoryjny może rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie:
 • laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
 • laboratoryjnej immunologii medycznej,
 • mikrobiologii medycznej,
 • laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
 • laboratoryjnej toksykologii medycznej,
 • laboratoryjnej genetyki medycznej,
 • zdrowia publicznego,
 • cytomorfologii medycznej,
 • parazytologii medycznej,
 • epidemiologii,
 • laboratoryjnej hematologii medycznej,
 • laboratoryjnej genetyki sądowej,
 • laboratoryjnej toksykologii sądowej.

Studia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Analityka Medyczna
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
60
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
180 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty:

 • Biologia –  poziom rozszerzony – 200 pkt*
 • Do wyboru: chemia lub fizyka lub matematyka – poziom rozszerzony – 200 pkt*

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005  – wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco:

 • poziom podstawowy 1 % = 1 pkt,
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne

 

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, fizycznym lub matematycznym. Szczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wymagane dokumenty należy zeskanować oraz wgrać na indywidualnym koncie kandydata (w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego).
Kandydaci będą zobowiązani w dniu odbioru legitymacji studenckiej w dziekanacie danego kierunku do przedłożenia oryginałów przesłanych dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Niewgranie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Lista dokumentów

Spis wymaganych dokumentów, które osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zobowiązane są wgrać na swoje indywidualne konto:

 • skan oryginału lub odpis świadectwa maturalnego z ewentualnymi aneksami (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura) – w jednym pliku;
 • skan podpisanego oświadczenia kandydata/opiekuna o prawdziwości danych umieszczonych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, które są zawarte w dokumencie tożsamości;
 • skan podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • skan zaświadczenia lekarskiego;
 • skan karty szczepień z pieczęcią placówki wykonującej szczepienie lub skan szczepień wpisanych do książeczki zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B podpisane przez kandydata;


WAŻNE!
Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia zobowiązana jest do niezwłocznego wgrania na swoim indywidualnym koncie kandydata skanu zaświadczenia lekarskiego.
WAŻNE! Oryginał zaświadczenia lekarskiego – po wgraniu skanu dokumentu należy wysłać do za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego lub kuriera,  do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie 7 dni od daty wgrania dokumentów.

W dniu odbioru legitymacji studenckiej kandydaci zobowiązani są do okazania oryginału świadectwa/aneksu maturalnego (w celu potwierdzenia autentyczności) oraz dokumentu tożsamości. Zobowiązani są także dostarczyć:

 • oryginał podpisanego podania o przyjęcie na I rok studiów, zawierające dane osobowe kandydata, wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.
* Dokumenty możesz zeskanować przy użyciu swojego telefonu, po pobraniu aplikacji.
* Wgrywanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, będzie możliwe w dniach określonych w obowiązującym harmonogramie postepowania rekrutacyjnego

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.