Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne – studia I i II stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza na studia na kierunku techniki dentystyczne. Protetyka stomatologiczna oraz ortodoncja są dziedzinami medycyny, które rozwijają się niezwykle prężnie – m.in. z uwagi na zwiększające się potrzeby związane z estetyką uzębienia. Jeśli chcesz zyskać umiejętności i kompetencje, które umożliwią Ci pracę w gabinecie protetycznym – rozpocznij studia na UMED.

Studia na kierunku techniki dentystyczne są przeznaczone dla osób:

 • zainteresowanych dziedzinami, takimi jak: ortodoncja i protetyka dentystyczna,
 • które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności dopasowane do standardów stosowanych w stomatologii w 2. dekadzie XX wieku,
 • pragnących pracować w zawodzie technika dentystycznego,
 • interesujących się medycyną i stomatologią.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje studia I stopnia, które:

 • odbywają się w trybie stacjonarnym – pozwalając Ci krok po kroku zgłębiać tajniki techniki dentystycznej,
 • trwają 3 lata,
 • pozwalają uzyskać tytuł licencjata.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które zdały maturę z biologii lub chemii minimum na poziomie podstawowym oraz przejdą sprawdzian zdolności manualnych.

Informacja o terminie egzaminu manualnego wkrótce

Możesz również zdecydować się na studia II stopnia na kierunku techniki dentystyczne. To kurs uniwersytecki:

 • przeznaczony dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne – rekrutacja uwzględnia również rozmowę kwalifikacyjną,
 • pozwalający uzyskać tytuł magistra,
 • pogłębiający wiedzę w zakresie technik protetycznych i ortodontycznych,
 • przygotowujący m.in. do pracy w laboratoriach protetycznych, czy też firmach zajmujących się dystrybucją elementów protetycznych.

Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę stomatologiczną i techniczną oraz zaznajomisz się z najnowszą metodologią tworzenia protez, aparatów ortodontycznych etc. To Twoja szansa na zdobycie prestiżowego zawodu i rozwój kariery zawodowej.

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: TECHNIKI DENTYSTYCZNE I STOPNIA

 

Opis kierunku i profil absolwenta - I stopnia

Opis kierunku
Studia pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne trwają 3 lata (6 semestrów) kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego -licencjat.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie;

 • techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania
 • umiejętności wykonania protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza
 • program nauczania obejmuje także przygotowanie informatyczne, biostatystyczne, przedmioty społeczne i humanistyczne takie jak etyka, socjologia, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych, podstawy anatomii, fizjologii i fizjopatologii człowieka, ze specjalnym uwzględnieniem obszaru narządu żucia oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.

 

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku techniki dentystyczne dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego

 • Absolwent potrafi wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych:
  • protez stałych, ruchomych oraz nietypowych
  • aparatów ortodontycznych
  • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Absolwent wykazuje się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn

 

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu współczesnej techniki dentystycznej oraz umiejętność dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach II stopnia, a także pracy:

 • w zakładach opieki zdrowotnej;
 • prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Opis kierunku i profil absolwenta - II stopnia

Opis kierunku
Interdyscyplinarne studia drugiego stopnia na kierunku techniki dentystyczne trwają 2 lata (4 semestry) kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu – magistra.

Studia prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:

 • nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych i mających potencjalne zastosowanie w wykonawstwie elementów protetycznych,
 • zaawansowanych metod badania i analizy zagadnień materiałowo-technologicznych oraz urządzeń dla technologii materiałowych,
 • szeroko pojętej reakcji występujących w kontakcie organizmu z materiałami medycznymi,
 • umiejętności wykonania i projektowania zaawansowanych protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych we współpracy z lekarzem,
 • certyfikacji i akredytacji, nauk społecznych i humanistycznych w tym prawo, filozofia, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych i specjalistycznych języków obcych oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.

 

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku techniki dentystyczne drugiego stopnia dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego:

 • Absolwent potrafi wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych:
  • protez stałych, ruchomych oraz nietypowych
  • aparatów ortodontycznych
  • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Absolwent potrafi określać kryteria doboru materiałów na różnego elementy protetyczne a także dobierać najwłaściwsze technologie w wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz szeroką wiedzę z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny, umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent kierunku Techniki Dentystyczne po studiach drugiego stopnia przygotowany jest do podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich, a także pracy:

 • w laboratoriach protetycznych;
 • w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2020/2021
Kierunek studiów
Techniki Dentystyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
48
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2019/2020
195 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagany jest jeden przedmiot: biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy (do wyboru) – max 100 pkt*

Sprawdzian zdolności manualnych – egzamin z rysunku oraz rzeźby – max 200 pkt

Informacja o terminie egzaminu manualnego wkrótce

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy  1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym i chemicznym. Szczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie dowodowym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

 

Uwagi ogólne

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2020/2021
Kierunek studiów
Techniki dentystyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
36
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2019/2020
Odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego

Zasady rekrutacji

Wymagane posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.
Rozmowa kwalifikacyjna.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • ksero oraz oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów oraz ksero i oryginał  (również do wglądu) suplementu lub zaświadczenie o ukończonym I stopniu
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie dowodowym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.