Techniki dentystyczne

Studia I stopnia stacjonarne
Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Techniki Dentystyczne Studia I stopnia stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018: 48
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018: 209 pkt
Zasady rekrutacji: Do wyboru biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*

Sprawdzian zdolności manualnych – egzamin z rysunku oraz rzeźby maks. 200 pkt – egzamin manualny odbył się 3 lipca 2017 r. 

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

*Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie podstawowym liczone będą pojedynczo tj. 1%=1 pkt rekrutacyjny, na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2 pkt rekrutacyjne.
Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Postępowanie rekrutacyjne: „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005
„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
 • kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat –  po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy, wydrukować  potwierdzenie PDF (wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.

**W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.

Składanie dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia II stopnia stacjonarne
Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Techniki dentystyczne Studia II stopnia stacjonarne – magisterskie
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018: 30
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018: 8
Zasady rekrutacji: Konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.
Rozmowa kwalifikacyjna.
Uwagi: Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • ksero oraz oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończonym I stopniu
 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
 • kserokopia dowodu osobistego  i oryginał do wglądu
 • ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie
 •  lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy (do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF (wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.

**W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.

Składanie dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Opis kierunku i profil absolwenta - I stopnia
Opis kierunku
Studia pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne trwają 3 lata (6 semestrów) kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego -licencjat.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie;

 • techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania
 • umiejętności wykonania protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza
 • program nauczania obejmuje także przygotowanie informatyczne, biostatystyczne, przedmioty społeczne i humanistyczne takie jak etyka, socjologia, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych, podstawy anatomii, fizjologii i fizjopatologii człowieka, ze specjalnym uwzględnieniem obszaru narządu żucia oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku techniki dentystyczne dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego

 • Absolwent potrafi wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych:
  • protez stałych, ruchomych oraz nietypowych
  • aparatów ortodontycznych
  • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Absolwent wykazuje się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu współczesnej techniki dentystycznej oraz umiejętność dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach II stopnia, a także pracy:

 • w zakładach opieki zdrowotnej;
 • prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Opis kierunku i profil absolwenta - II stopnia
Opis kierunku
Interdyscyplinarne studia drugiego stopnia na kierunku techniki dentystyczne trwają 2 lata (4 semestry) kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu – magistra.

Studia prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:

 • nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych i mających potencjalne zastosowanie w wykonawstwie elementów protetycznych,
 • zaawansowanych metod badania i analizy zagadnień materiałowo-technologicznych oraz urządzeń dla technologii materiałowych,
 • szeroko pojętej reakcji występujących w kontakcie organizmu z materiałami medycznymi,
 • umiejętności wykonania i projektowania zaawansowanych protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych we współpracy z lekarzem,
 • certyfikacji i akredytacji, nauk społecznych i humanistycznych w tym prawo, filozofia, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych i specjalistycznych języków obcych oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku techniki dentystyczne drugiego stopnia dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego:

 • Absolwent potrafi wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych:
  • protez stałych, ruchomych oraz nietypowych
  • aparatów ortodontycznych
  • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Absolwent potrafi określać kryteria doboru materiałów na różnego elementy protetyczne a także dobierać najwłaściwsze technologie w wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz szeroką wiedzę z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny, umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent kierunku Techniki Dentystyczne po studiach drugiego stopnia przygotowany jest do podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich, a także pracy:

 • w laboratoriach protetycznych ;
 • w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.