Techniki dentystyczne

Studia stacjonarne - I stopnia
Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Techniki Dentystyczne Studia stacjonarne I stopnia – licencjackie
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  48
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  209 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Biologia lub chemia na poziomie co najmniej podstawowym – 100 pkt*
przystąpić do sprawdzianu zdolności manualnych – maks. 200 pkt – egzamin manualny odbył się 3 lipca 2017r. 
 *Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200

Kandydat ma za zadanie na podstawie otrzymanego gipsowego wzoru:
– odwzorować w plastelinie w skali 1:1 przedstawiony model (należy zachować wszystkie wgłębienia i detale)
– wykonać szkic odręczny w skali 1:1 na formacie A4 papieru maszynowego.Sprawdzian podlega ocenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub osoby przez nią wyznaczone.

 Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie podstawowym liczone będą pojedynczo tj. 1%=1pkt rekrutacyjny, na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj

●kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu

● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b 
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia stacjonarne - II stopnia
Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Techniki Dentystyczne Interdyscyplinarne studia stacjonarne II stopnia – magisterskie
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  36
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  8
Postępowanie kwalifikacyjne przystąpić do konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne
przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj

● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu

● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Opis kierunku i profil absolwenta - I stopnia
Opis kierunku
Studia pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne trwają 3 lata (6 semestrów) kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego -licencjat.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie;

 • techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania
 • umiejętności wykonania protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza
 • program nauczania obejmuje także przygotowanie informatyczne, biostatystyczne, przedmioty społeczne i humanistyczne takie jak etyka, socjologia, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych, podstawy anatomii, fizjologii i fizjopatologii człowieka, ze specjalnym uwzględnieniem obszaru narządu żucia oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku techniki dentystyczne dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego

 • Absolwent potrafi wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych:
  • protez stałych, ruchomych oraz nietypowych
  • aparatów ortodontycznych
  • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Absolwent wykazuje się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu współczesnej techniki dentystycznej oraz umiejętność dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach II stopnia, a także pracy:

 • w zakładach opieki zdrowotnej;
 • prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Opis kierunku i profil absolwenta - II stopnia
Opis kierunku
Interdyscyplinarne studia drugiego stopnia na kierunku techniki dentystyczne trwają 2 lata (4 semestry) kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu – magistra.

Studia prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:

 • nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych i mających potencjalne zastosowanie w wykonawstwie elementów protetycznych,
 • zaawansowanych metod badania i analizy zagadnień materiałowo-technologicznych oraz urządzeń dla technologii materiałowych,
 • szeroko pojętej reakcji występujących w kontakcie organizmu z materiałami medycznymi,
 • umiejętności wykonania i projektowania zaawansowanych protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych we współpracy z lekarzem,
 • certyfikacji i akredytacji, nauk społecznych i humanistycznych w tym prawo, filozofia, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych i specjalistycznych języków obcych oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku techniki dentystyczne drugiego stopnia dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego:

 • Absolwent potrafi wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych:
  • protez stałych, ruchomych oraz nietypowych
  • aparatów ortodontycznych
  • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • Absolwent potrafi określać kryteria doboru materiałów na różnego elementy protetyczne a także dobierać najwłaściwsze technologie w wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz szeroką wiedzę z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny, umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent kierunku Techniki Dentystyczne po studiach drugiego stopnia przygotowany jest do podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich, a także pracy:

 • w laboratoriach protetycznych ;
 • w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.