Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne – studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Chcesz pracować jako ratownik medyczny? Jeśli tak, najlepszym sposobem na zdobycie niezbędnego wykształcenia oraz uprawnień będą dla Ciebie studia na kierunku ratownictwo medyczne. Zrealizujesz je na UMED w Łodzi.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne są przeznaczone dla osób:

 • z powołaniem do niesienia pomocy innym – odpowiedzialnych i zorganizowanych, a także nastawionych na nieustanne pogłębianie wiedzy,
 • które interesują się medycyną, biologią czy chemią i chcą poszerzyć swoje umiejętności,
 • które chcą podjąć pracę np. w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR,
 • kontynuować swoją edukację na innych kierunkach medycznych – zyskując szeroką bazę teoretyczną i praktyczną do rozwoju kariery w ochronie zdrowia.

Ratownictwo medyczne – zapisz się na studia I stopnia na UMED

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia stacjonarne I stopnia dla osób, które chcą pracować jako w pełni wykwalifikowany ratownik medyczny. Są one przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, jak również studium. Ratownik medyczny wykształcony na UMED zyskuje szerokie kompetencje, które pozwalają na podjęcie pracy w wielu placówkach związanych z ochroną zdrowia.

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki z matury z: matematyki, języka polskiego, języka obcego oraz – do wyboru – biologii, chemii lub informatyki. Jeśli kandydat zdał maturę na poziomie rozszerzonym, maksymalna liczba punktów do uzyskania w procesie rekrutacji jest podwajana.

UMED w Łodzi jest nowoczesną uczelnią medyczną z wieloletnimi tradycjami – największą szkołą wyższą o profilu medycznym w Polsce. Decydując się na studia u nas, oczekuj:

 • programu nauczania dopasowanego do wymogów ustawowych i nastawionego na zdobywanie przez Ciebie praktycznych kompetencji zawodowych,
 • doświadczonej kadry dydaktycznej, która pozwoli Ci zdobyć wszechstronne wykształcenie,
 • bogatego zaplecza dydaktycznego, które zapewnia doskonałe warunki do zdobywania wiedzy.

Przystąp do rekrutacji – czekamy również na Ciebie!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą zapoznaj się z informacjami na temat wymagań psychofizycznych i zdrowotnych na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Opis kierunku i profil absolwenta

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:
Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Program studiów integrujący wiedzę z tylu  dziedzin,  pozwala  poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach. Zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie  i posiąść umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia  zdrowia i życia  niezależnie od przyczyny.

Zgodnie z  Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo medyczne to „system organizacyjny polegający na zwartej i skoordynowanej gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych w trybie pilnym celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia”. Połączenie w 2000 roku programów nauczania medycyny katastrof i medycyny ratunkowej spełniło oczekiwania systemu. W dzisiejszych czasach rozwój tej dziedziny wymuszają zagrożenia cywilizacyjne (technicyzacja, urbanizacja), duża liczba wypadków, katastrof, wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, przestępczość, terroryzm itp. Są one przyczyną zwiększonej liczby stanów zagrożenia życia, przybierających coraz częściej masowy charakter i powodujących brak poczucia bezpieczeństwa. Podmiotem w tym systemie jest ratownik medyczny, a jego profesjonalizm wyznacznikiem nie tylko życia, ale jego jakości w okresie poresuscytacyjnym.

Ogólne cele kształcenia:

 • uzyskanie przez absolwenta tytułu zawodowego ratownika medycznego.
 • ukształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych umożliwiających kontynuację kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe (od roku akad. 2017/2018 Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego)
 • osiągnięcie umiejętności umożliwiających podjęcie działań ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci bez względu na przyczynę.
 • przygotowanie specjalistów Ratownictwa Medycznego

 

Profil absolwenta
Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, także w języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

A co po studiach?
Absolwent ratownictwa medycznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia i innych pokrewnych kierunków studiów. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania stanowisk w:

 • jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia;
 • stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali;
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko;
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, PZM, ZHP;
 • ośrodkach szkoleniowych (organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • ośrodkach badawczych;
 • zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych – w górnictwie węglowym czy hutnictwie;
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;
 • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej;
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2020/2021
Kierunek studiów
Ratownictwo Medyczne
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
150
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2019/2020
150 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Matematyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język polski poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Język obcy poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005:  wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, fizycznym i matematycznym oraz olimpiad tematycznych np. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, itd. Szczegóły tutaj

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą innej olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej lub chemicznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie dowodowym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie –szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.