Ratownictwo medyczne

Studia prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne - I stopnia
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek Ratownictwo Medyczne Studia stacjonarne I stopnia licencjackie
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  150
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017:  183 pkt.
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Matematyka poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Język polski poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Język obcy poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Do wyboru jeden dowolny dowolny, dodatkowy przedmiot poziom co najmniej podstawowy – 100*
 *Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200)
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie podstawowym liczone będą pojedynczo tj. 1%=1pkt rekrutacyjny, na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane zobowiązane do przyjęcia na studia są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat języka obcego do wyboru – język: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. W przypadku wyboru języka angielskiego należy wykonać test po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów wzielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Opis kierunku i profil absolwenta
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:
Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Program studiów integrujący wiedzę z tylu  dziedzin,  pozwala  poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach. Zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie  i posiąść umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia  zdrowia i życia  niezależnie od przyczyny.

Zgodnie z  Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo medyczne  to  „system organizacyjny polegający na zwartej i skoordynowanej gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych w trybie pilnym celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia”. Połączenie w 2000 roku programów nauczania medycyny katastrof i medycyny ratunkowej spełniło oczekiwania systemu. W dzisiejszych czasach rozwój tej dziedziny wymuszają zagrożenia cywilizacyjne (technicyzacja, urbanizacja), duża liczba wypadków, katastrof, wzrost zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, przestępczość, terroryzm itp. Są one  przyczyną zwiększonej liczby stanów zagrożenia życia, przybierających coraz częściej masowy charakter i powodujących brak poczucia bezpieczeństwa. Podmiotem w tym systemie jest ratownik medyczny, a jego profesjonalizm wyznacznikiem nie tylko życia, ale jego jakości w okresie poresuscytacyjnym.

Ogólne cele kształcenia:

 • uzyskanie przez absolwenta  tytułu zawodowego ratownika medycznego.
 • ukształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych umożliwiających kontynuację kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe (od roku akad. 2017/2018 Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego)
 • osiągnięcie umiejętności  umożliwiających podjęcie działań ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego  u dorosłych i dzieci bez względu na  przyczynę.
 • przygotowanie specjalistów Ratownictwa Medycznego

Profil absolwenta
Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne  przygotowują  do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego,  lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, także w języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Ratownik medyczny  ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

A co po studiach?
Absolwent ratownictwa medycznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia i innych pokrewnych kierunków studiów. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania  stanowisk  w:

 • jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia;
 • stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali;
 • Centrach  Powiadamiania Ratunkowego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko;
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, PZM, ZHP;
 • ośrodkach szkoleniowych (organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • ośrodkach badawczych;
 • zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych – w górnictwie węglowym czy hutnictwie);
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;
 • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej;
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych