Pielęgniarstwo

Studia stacjonarne - I stopnia
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek:  Pielęgniarstwo Studia stacjonarne I stopnia licencjackie
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  180
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017:  I tura rekrutacji – 101 pkt,
II tura rekrutacji – 141 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Do wyboru biologia lub chemia lub fizyka poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Język polski poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
 *Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200)
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie podstawowym liczone będą pojedynczo tj. 1%=1pkt rekrutacyjny, na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
●ksero świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia ``pomostowe`` stacjonarne - I stopnia
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek:  Pielęgniarstwo Studia stacjonarne I stopnia „pomostowe”
Czas trwania: 1 rok
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  50
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017: kierunek nieuruchomiony
Postępowanie kwalifikacyjne Egzamin ustny z pielęgniarstwa klinicznego
 Uwagi:  Wymagane jest świadectwo maturalne oraz dyplom pielęgniarki
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
●ksero świadectwa dojrzałości po szkole pielęgniarskiej i oryginał do wglądu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● aktualne prawo wykonywania zawodu
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia stacjonarne - II stopnia
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Pielęgniarstwo Studia stacjonarne II stopnia magisterskie
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  96
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017:  odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne Egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
Uwagi: Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
●ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis dyplomu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis suplementu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia niestacjonarne - II stopnia (zaoczne)
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Pielęgniarstwo Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia magisterskie
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  96
opłata za rok studiów 6 500 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017  odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne           
Egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
Uwagi: Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis dyplomu
● ksero i oryginał (do wglądu) lub odpis suplementu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru (do pobrania)
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Opis kierunku i profil absolwenta
Opis kierunku

Misją jest: „ nauczanie i prowadzenie badań naukowych, rozwój kadry naukowej, działalność w zakresie ochrony zdrowia”

Cel kształcenia to zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez  kształtowanie sylwetki absolwenta gotowej do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Dlaczego warto być pielęgniarką?

 • jest to zawód, który znajduje się na 2. miejscu zaufania publicznego;
 • jest to zawód, w którym możesz mieć ponad 13 milionów koleżanek na całym świecie;
 • jest to zawód, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy i kształcenie ustawiczne;
 • jest to zawód autonomiczny;
 • jest to zawód zaufania społecznego;
 • Jest to zawód organizatorów i menedżerów;
 • Będąc pielęgniarką masz szansę:
  • pracy w zespole, którego celem jest pomoc człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
  • dołączyć do elitarnego grona pielęgniarek badaczy,
  • zmieniać opiekę nad pacjentem, zadbać o bezpieczeństwo pacjentów;
  • stać się jednym z członków międzynarodowych sieci studenckich.
  • poznać tajniki ludzkiego ciała i nauczyć się odpowiadać na jego potrzeby;
  • pracować w różnorodnych środowiskach (m.in. szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych);
  • edukować, prowadzić badania, być blisko człowieka potrzebującego;
  • zapobiegać chorobom, promować zdrowie
 • Zawsze znajdziesz pracę: na świecie brakuje ponad 1 mln pielęgniarek.
 • Pielęgniarki są „kręgosłupem” opieki zdrowotnej;

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna i naukowa.

Dynamiczny rozwój pielęgniarstwa rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki. Wraz z rozwojem medycyny rosną wymagania stawiane pielęgniarkom, oczekiwana jest szeroka wiedza medyczna, a także umiejętność obsługi skomplikowanej, nowoczesnej aparatury medycznej. Rola społeczno-zawodowa współczesnej pielęgniarki wymaga wielokierunkowego wykształcenia na wyższym poziomie w związku z powyższym absolwent UM w Łodzi jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki.

Edukacja na Kierunku Pielęgniarstwa zapewnia:

 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w oparciu o wartości, takie jak mądrość, uczciwość, odpowiedzialność i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu
 • motywację do nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy
 • korzystanie z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy zarówno na poziomie naukowym jak i technicznym
 • ukształtowanie samodzielności i elastyczności
 • poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz ekosystemu
 • budowanie społecznie akceptowanych zachowań, które umożliwiają i ułatwiają współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
 • inicjowanie i wspieranie działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym na potrzeby wykonywanej pracy

Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje zawodowe w ramach, których absolwent pielęgniarstwa jest przygotowywany do  takich zadań jak:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią poprzez:
  • Postrzeganie jednostki w sposób holistyczny
  • Rozpoznawanie potrzeb jednostki i grupy
  • Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
  • Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
  • Pomaganie jednostce i rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności  w chorobie czy niepełnosprawności
 2. Promocji i edukacji zdrowotnej jednostki, rodziny
 3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej poprzez:
  • Współpracę z jednostką, rodziną, lekarzem i innymi członkami zespołu
  • Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych

Profil absolwenta
Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, ale również misja, której celem jest usprawnianie i poprawianie komfortu życia osób cierpiących, potrzebujących pomocy w szeroko rozumianym zakresie opieki. Studia pielęgniarskie przygotowują kandydatów do pracy z człowiekiem zdrowym i chorym, do sprawowania nad nim opieki na najwyższym poziomie oraz przygotowują do:

 • realizowania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • edukacji chorego i jego bliskich, przygotowującej do życia z chorobą lub niepełnosprawnością,
 • interdyscyplinarnego komunikowania się w zespole medycznym;
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
 • promocji zdrowego stylu życia;
 • organizowania pracy własnej i nadzorowania opieki pielęgniarskiej włącznie z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań;
 • prowadzenia kształcenia zawodowego oraz badań naukowych w zakresie swojej specjalności.

Pielęgniarstwo wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również odpowiednich predyspozycji, zaangażowania i cech charakteru, których oczekuje się od absolwenta tego kierunku.

Pielęgniarką możesz zostać kończąc Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który umożliwi Ci:

 • kontakt z profesjonalną kadrą pielęgniarską;
 • dostęp do najlepszych placówek ochrony zdrowia, w których odbywa się kształcenie;
 • możliwość rozwoju naukowego w kołach studenckich;

A co po studiach?…
Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • zespole lekarza rodzinnego;
 • szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Studia drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe z pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania, Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

Osoby kończące studia potrafią samodzielnie:

 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki
 • nauczać przyszłych adeptów do zawodu
 • prowadzić badania naukowe

Doskonale wyszkolona pielęgniarka – staje się równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia oraz w profilaktyce chorób!

Opis Oddziału
Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa został stworzony w celu kształcenia i zdobywania doświadczeń przez przyszłych absolwentów, przygotowujących się do pracy w tym zawodzie. Wybierając studia pielęgniarskie otrzymują oni szansę do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której uzyskają niezbędną wiedzę utrwaloną w praktyce. Podczas studiów realizują oni program wspierani przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, oferujących pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.

Pielęgniarstwo to również cele stawiane studentom: profesjonalne pielęgnowanie, celna diagnoza i prowadzenie procesu pielęgnowania. Są one realizowane zarówno pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z bogatym doświadczenie zawodowym, jak i w otoczeniu zapewniającym pełne wyposażenie i dostęp do bogatej bazy dydaktycznej.

Powołany w dniu 12.12.1996 r. uchwałą Senatu Akademii Medycznej Oddział Pielęgniarstwa w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi prowadzi kształcenie na następujących, stacjonarnych i niestacjonarnych rodzajach studiów:

 • studia pielęgniarskie i położnicze pierwszego stopnia
 • studia pierwszego stopnia tzw. pomostowe
 • studia pielęgniarskie i położnicze drugiego stopnia

Celem Oddziału jest kształcenie absolwentów kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo przygotowanych do pracy w wieloaspektowych placówkach medycznych. Absolwenci wyróżniają się umiejętnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zarówno w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym, jak i w środowisku lokalnym. Pielęgniarstwo to również kierunek, który edukuje w zawodzie dającym satysfakcję z pomagania innym.

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna od 27.02.2006 r.