Lekarsko-dentystyczny

Studia stacjonarne
Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Lekarsko – Dentystyczny Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  114
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  326 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Dwa z czterech przedmiotów do wyboru:
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony 200 pkt*
*Kandydat musi legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200)
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

Studia niestacjonarne
Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Lekarsko – Dentystyczny Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  34
Opłata za rok studiów 35 000 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  282 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Dwa z czterech przedmiotów do wyboru:
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony 200 pkt*
*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200)
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
Uwagi do ocen: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj


● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie o braku wzw b

● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

Opis kierunku i profil absolwenta
Opis kierunku
Studia na kierunku lekarsko- dentystycznym trwają pięć lat ( 10 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza dentysty.

Program studiów obejmuje:

 • podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych,
 • zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii,
 • wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej ,
 • podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia badań i upowszechniania jej wyników,
 • wiedzę z zakresu organizacji praktyki lekarza-dentysty i zarzadzania w ochronie zdrowia.

Program nauczania obejmuje także przygotowanie informatyczne, biostatystyczne, przedmioty społeczne i humanistyczne takie jak etyka i deontologia, socjologia, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych.

Profil absolwenta
Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego dzięki nabytej wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym są przygotowani do :

 • przeprowadzenia diagnostyki najczęstszych chorób, oceny i opisu stanu somatycznego pacjenta,
 • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej w zakresie profilaktyki i leczenia oraz w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
 • badania oraz interdyscyplinarnego leczenia pacjenta w zakresie problemów stomatologicznych
 • skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz do prowadzenia badań naukowych
 • wykazują kompetencje konieczne do kierowania zespołem stomatologicznym
 • postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ale również w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego cechuje profesjonalizm oraz posiadają świadomość odpowiedzialności moralnej i etycznej, która jest nieodzownie związana z niesieniem pomocy pacjentom.