Kosmetologia

Studia prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym

Studia stacjonarne - I stopnia
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Kosmetologia Studia I stopnia stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  31
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017:  186 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Matematyki poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Do wyboru biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas max liczba pkt wynosi 200
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
*Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie podstawowym liczone będą pojedynczo tj. 1%=1pkt rekrutacyjny, na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Składanie dokumentów: Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w niebieskiej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia niestacjonarne - I stopnia (wieczorowe)
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Kosmetologia Studia I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  24
Opłata roczna za studia: 10 000 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  132 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Matematyka poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Do wyboru biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas max liczba pkt wynosi 200
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
*Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie podstawowym liczone będą pojedynczo tj. 1%=1pkt rekrutacyjny, na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Składanie dokumentów: Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w niebieskiej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia niestacjonarne - I stopnia (zaoczne)
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Kosmetologia Studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  48
Opłata roczna za studia: 9 000 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017: kierunek nieuruchomiony
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Matematyka poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*

Do wyboru biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*

Rozmowa kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne
„stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004
szczegóły tutaj
Składanie dokumentów: Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w niebieskiej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia stacjonarne - II stopnia
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Kosmetologia Studia II stopnia stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  46
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  3,45
Postępowanie kwalifikacyjne Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia  z Kosmetologii ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania – (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego).
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na UMED Łódź na kierunku kosmetologia, którzy z egzaminu dyplomowego uzyskali co najmniej ocenę dobrą i wyższą (w obowiązującej skali ocen) zwolnieni są z rekrutacji w całości i uzyskują maksymalną liczbę punktów
Składanie dokumentów: Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● ksero i oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem
●ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w niebieskiej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Studia niestacjonarne - II stopnia (zaoczne)
Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Kosmetologia Studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  84
Opłata roczna za studia 9 500 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2016/2017:  kierunek nieuruchomiony 
Postępowanie kwalifikacyjne Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z Kosmetologii ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania – (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego).
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na UMED Łódź na kierunku kosmetologia, którzy z egzaminu dyplomowego uzyskali co najmniej ocenę dobrą i wyższą (w obowiązującej skali ocen) zwolnieni są z rekrutacji w całości i uzyskują maksymalną liczbę punktów.
Składanie dokumentów: Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na studia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
●ksero świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● ksero i oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w niebieskiej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

„W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.”

Opis kierunku i profil absolwenta
Opis kierunku
Aktualnie wzrasta poziom życia oraz samoświadomości społecznej dotyczącej zdrowego trybu życia, wzrasta więc tym samym zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomogą zadbać o samego siebie.

Kosmetologia jest interdyscyplinarną, bardzo obszerną dziedziną wiedzy medycznej. Zajmuje się profilaktyką chorób skóry i zmian skórnych oraz przedwczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia, a także zagadnieniami związanymi z zabiegami upiększającymi, składem i właściwościami preparatów kosmetycznych.

Kosmetolog to specjalista w zakresie ochrony, korekty lub przywracania urody ciała. Posiadając podstawowe przygotowanie medyczne potrafi ocenić stan skóry i współpracować z lekarzami odpowiednich specjalności.

Program studiów kosmetologicznych obejmuje: podstawowe wiadomości z zakresu medycyny (anatomię, fizjologię, biochemię, chemię kosmetyczną); wiedzę z konkretnych dziedzin medycznych (dermatologii, alergologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej); wiedzę specjalistyczną (kosmetologia, higiena, receptura kosmetyku, estetyka i makijaż); elementy innych dyscyplin – etyki zawodowej, ratownictwa, zdrowia publicznego czy dietetyki; a także technologię produkcji kosmetycznej, homeopatię, aromaterapię.

Kandydat powinien posiadać ponadto zdolności manualne, wyczucie piękna i estetyki, a także umiejętność łatwego komunikowania się.

Profil absolwenta
Kosmetologia to jeden z najnowszych kierunków kształcenia medycznego, stanowiący odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie społeczne. Wybierając studia kosmetyczne kandydat otrzymuje możliwość zdobycia kompleksowego, interdyscyplinarnego wykształcenia, łączącego wiedzę z takich dziedzin, jak:

 • ogólna wiedza kosmetologiczna,
 • wiedza z zakresu właściwości preparatów kosmetycznych oraz mechanizmów ich działania,
 • wybrane zagadnienia z dermatologii i medycyny estetycznej,
 • wiedza z zakresu chemii kosmetycznej, wyrobów kosmetycznych, ich składu, działania i metod ich produkcji,
 • wiedza medyczna z zakresu anatomii, fizjologii, toksykologii i podstaw fizjoterapii,
 • wiedza z zakresu chemii ogólnej, organicznej oraz biochemii,
 • wybrane zagadnienia z biofizyki w odniesieniu do kosmetologii,
 • umiejętność rozpoznawania schorzeń, będących przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • umiejętność obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce,
 • wiedza z zakresu marketingu, ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw,
 • wiedza z zakresu estetyki i makijażu.

Studia kosmetyczne to również okazja do nabycia umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu. Student uczy się współpracy z personelem medycznym różnych specjalności oraz czynnie uczestniczy w przeprowadzanych zabiegach.

Dwustopniowe studia kosmetyczne kształcą absolwenta, który posiada kwalifikacje do planowania i  przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, których celem jest poprawa stanu fizjologicznego organizmu, opóźnianie procesów starzenia i szeroko rozumiana pielęgnacja urody. Posiada też umiejętności i kwalifikacje do edukacji, promowania zdrowego stylu życia.

Absolwent, który ukończył studia kosmetyczne jest dobrze przygotowany do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • ośrodkach odnowy biologicznej;
 • centrach Spa&Wellness;
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych;
 • gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry);
 • firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur nowych wyrobów, procesie kontroli jakości i działaniach marketingowych;
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta;
 • działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych;
 • szkolnictwie kosmetycznym;
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i troski o urodę;
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki