Fizjoterapia

Studia prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku
Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej naczelnym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne – usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, zwalczanie bólu i stanów zapalnych, poprawa sprawności poszczególnych narządów, jak też całego organizmu.

W zależności od rodzaju zastosowanego bodźca wyróżnia się poszczególne działy fizjoterapii:

 • balneoterapię (bodźce naturalne , a więc kąpiele, wody mineralne, słońce, powietrze, masaż);
 • klimatoterapię (bodźce klimatyczne);
 • hydroterapię (bodźce wodne – kąpiele wodne);
 • kinezyterapię (bodźce kinetyczne, czyli terapia ruchem: ćwiczenia czynne, ćwiczenia wspomagane przez terapeutę oraz ćwiczenia bierne wykonywane z pomocą różnych przyborów);
 • terapię manualną (bodźce mechaniczne i kinetyczne);
 • masaż leczniczy (bodźce mechaniczne – (masaż klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy);
 • fizykoterapię (sztucznie wytworzone bodźce – elektrolecznictwo, zimno lecznictwo (krioterapia), ciepłolecznictwo (termoterapia), światłolecznictwo, balneologia, laseroterapia).

Do kompetencji magistra (rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia) należy: leczenie lub nadzorowanie leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i oddechowymi, z wykorzystaniem metod fizjoterapii; podejmowanie działań profilaktycznych; kierowanie pracą zespołu techników fizjoterapii; opracowanie szczegółowego programu usprawniania ruchowego; ocena stanu pacjenta; prowadzenie kinezyterapii, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie stosowania metod fizjoterapii; współpraca z lekarzem i innymi członkami zespołu rehabilitacji medycznej.

Fizjoterapeuta pomaga choremu przejść przez trudny czas choroby i rehabilitacji, pomaga mu odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego tak ważna jest znajomość psychiki pacjenta i umiejętność odpowiedniego jej modelowania, które to umiejętności kształtują zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej czy pedagogiki i pedagogiki specjalnej.
Zakres studiów obejmuje przedmioty teoretyczne: anatomia, biologia, fizjologia, patologia, biomechanika ogólna i kliniczna, psychologia z psychologią kliniczną czy socjologia. Istotną część programu stanowią przedmioty specjalistyczne takie, jak kinezyterapia czy terapia manualna oraz praktyki zawodowe w szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach.

Fizjoterapeuta musi dysponować przede wszystkim obszerną wiedzą medyczno-anatomiczną oraz dużą sprawnością manualną i siłą fizyczną.
Powinien charakteryzować się cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz chęcią niesienia pomocy.

Niezwykle istotna jest także elastyczność oraz wysoka odporność psychiczna, ponieważ fizjoterapeuta ma kontakt z osobami w każdym wieku – od małego dziecka po osoby w wieku starczym, z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi, przejściowo, przewlekle lub nieuleczalnie chorymi.

Przyswojenie i utrwalenie wiedzy, umiejętności, nawyków oraz postaw społeczno zawodowych określonych programem kształcenia następuje w procesach nauczania, samokształcenia i praktyk zawodowych. Ich odpowiednie skorelowanie służyć ma aktywizowaniu studentów w poszukiwaniach wielostronnych informacji i skłonić ich do permanentnego samodoskonalenia. W rozwijaniu u studentów cech osobowo-zawodowych wiodące jest znaczenie zachowań kadry naukowo-dydaktycznej stanowiących wzorzec wysokich kwalifikacji i etyki zawodowej.

W toku pierwszych dwóch lat realizowane są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe (z zakresu nauk biomedycznych, społecznych i pedagogicznych), a następnie na latach dalszych przedmioty kierunkowe i zawodowe (w tym kliniczne).

Cele kształcenia realizowane są w toku 5-letnich studiów obejmujących nauczanie następujących grup przedmiotów:

– ogólnych

 • Filozofia,
 • Informatyka i statystyka medyczna,
 • Metodologia badań naukowych i przysposobienie biblioteczne,
 • Psychologia ogólna i społeczna,
 • Socjologia,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Języki obce.

 

– podstawowych

 • Anatomia prawidłowa i funkcjonalna,
 • Antropologia i antropometria,
 • Biochemia i biofizyka,
 • Biologia medyczna z elementami genetyki,
 • Biomechanika ogólna i kliniczna,
 • Bioetyka,
 • Fizjologia człowieka z ergonomią,
 • Higiena i epidemiologia,
 • Historia kultury fizycznej,
 • Kształcenie umiejętności ruchu i ogólna metodyka nauczania ruchu,
 • Patofizjologia ogólna i kliniczna,
 • Pedagogika z pedagogiką specjalną,
 • Promocja zdrowia,
 • Psychologia kliniczna i rozwojowa,
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa,
 • Socjologia medycyny.

 

– kierunkowych i zawodowych

 • Ogólna teoria fizjoterapii,
 • Arteterapia,
 • Kinezyterapia,
 • Balneologia,
 • Fizykoterapia,
 • Masaż,
 • Psychoterapia,
 • Psychologiczne i społeczne podstawy fizjoterapii,
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji narządu ruchu,
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii,
 • Chirurgia,
 • Ginekologia i położnictwo,
 • Choroby wewnętrzne,
 • Neurochirurgia,
 • Dermatologia,
 • Neurologia,
 • Okulistyka,
 • Onkologia,
 • Otolaryngologia,
 • Ortopedia z traumatologią,
 • Pediatria,
 • Psychiatria.

 

– ponadto:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Intensywna terapia,
 • Protetyka i ortotyka,
 • Terapia manualna w rehabilitacji,
 • Zagadnienia prawne w służbie zdrowia,
 • Zajęcia praktyczne z opiekunem,
 •  Sport niepełnosprawnych,
 •  Seminarium magisterskie.

 

Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Profil absolwenta
Absolwent fizjoterapii jest kompetentnym terapeutą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Ponadto absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do wykonywania wszelkich badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, potrafią planować, kontrolować i oceniać efektywność procesu rehabilitacji medycznej, współpracować w ramach większych zespołów, samodzielnie kierować zespołem terapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną oraz prowadzić szkolenia zawodowe.

A co po studiach?
Fizjoterapeuta – zawód, który stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: rosnąca długość życia i średnia wiekowa, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci pracujący w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się tak leczeniem, jak i profilaktyką.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • Spa Wellness;
 • gabinetach masażu;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę w warunkach nie klinicznych.

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach (np. masażu japońskiego, tajskiego, akupresury), kontynuację edukacji na studiach podyplomowych (fizjoterapia z gimnastyką korekcyjną, z elementami zdrowia publicznego, fizjoterapia w odnowie biologicznej, pierwsza pomoc medyczna).

Materiały promocyjne

Studia jednolite magisterskie stacjonarne na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Rok akademicki
2018/2019
Kierunek studiów
Fizjoterapia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5 lat
Orientacyjny limit miejsc na rok 2018/2019
180
Próg punktów kawalifikujących do przyjęcia z poprzedniego roku akademickiego
140 pkt

Zasady rekrutacji

Biologia poziom co najmniej podstawowym – 100 pkt*
Do wyboru fizyka lub matematyka poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Przeliczniki do matur

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 – w przypadku nowej matury w  postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym będą liczone podwójnie tj. 1%=2 pkt rekrutacyjne

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, fizycznym lub matematycznym.

Składanie dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
 • kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.

Studia II stopnia stacjonarne na Wydziale Wojskowo-Lekarskim

Rok akademicki
2018/2019
Kierunek studiów
Fizjoterapia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Orientacyjny limit miejsc na rok 2018/2019
120
Próg punktów kawalifikujących do przyjęcia z poprzedniego roku akademickiego
32 pkt

Zasady rekrutacji

Egzamin testowy z fizjoterapii. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

Składanie dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w czerwonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • ksero oraz oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończonym I stopniu
 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
 • kserokopia dowodu osobistego  i oryginał do wglądu
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.