Fizjoterapia

Fizjoterapia: studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Fizjoterapia to specjalność w obrębie nauk medycznych, która cieszy się nieustanną popularnością, oraz zainteresowaniem. Studia na kierunku Fizjoterapia pozwolą na uzyskanie  wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do usprawniania osób niepełnosprawnych lub tych, które utraciły  sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu, jak również tych którzy wymagają utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności funkcjonalnej.

Fizjoterapia to studia dla Ciebie, jeżeli:

 • Interesują Cię dyscypliny nauki takie jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
 • chcesz podjąć pracę jako terapeuta – np. w placówkach medycznych, ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy ośrodkach sportowych,
 • pragniesz zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które pozwolą na wykonywanie szerokiej gamy specjalistycznych zabiegów usprawniających, jak również uzyskać przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia na kierunku fizjoterapia w dwóch trybach. Są to:

 • stacjonarne, 5-letnie studia jednolite magisterskie – pozwalają zdobyć kompletny zakres wiedzy i umiejętności w dziedzinach takich jak rehabilitacja czy fizykoterapia,
 • stacjonarne studia II stopnia – przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia – rekrutacja uwzględnia egzamin testowy.

Fizjoterapia to kierunek przyszłości

Absolwenci studiów w zakresie fizjoterapii zyskują szerokie możliwości zawodowe. Mogą podjąć pracę w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, jak również w sanatoriach, hospicjach, gabinetach masażu i SPA, a także salonach fitness czy ośrodkach sportowych – wspomagając pracę innych specjalistów tam pracujących.

Studia na UMED pozwolą Ci zdobyć szerokie kompetencje i rozwinąć własne pasje. Aby przystąpić do rekrutacji na studia jednolite magisterskie, powinieneś być absolwentem szkoły średniej – pod uwagę brane są wyniki matury z biologii, a także fizyki lub matematyki na poziomie, co najmniej podstawowym. Zapisz się na studia i zdobądź wykształcenie, które pozwoli Ci osiągnąć zawodowy sukces.

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: FIZJOTERAPIA

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą zapoznaj się z informacjami na temat wymagań psychofizycznych i zdrowotnych na kierunku FIZJOTERAPIA

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku
Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej naczelnym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne – usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, w tym eliminacja bólu i leczenie stanu zapalnego. Głównym celem fizjoterapii jest poprawa profilu funkcjonowania pacjenta i zapobieganie niesamodzielności.

W zależności od rodzaju zastosowanego bodźca wyróżnia się poszczególne działy fizjoterapii:

 • kinezyterapię – bodźce kinetyczne, czyli terapia ruchem – ćwiczenia czynne, ćwiczenia wspomagane przez terapeutę, ćwiczenia bierne wykonywane z pomocą różnych przyborów, metody specjalne fizjoterapii (mechaniczne, neurofizjologiczne, edukacyjne) oraz wiele innych;
 • fizykoterapię – sztucznie wytworzone bodźce fizykalne – elektrolecznictwo, termoterapia (zimnolecznictwo, ciepłolecznictwo) światłolecznictwo, laseroterapia, ultrasonoterapia, magnetoterapia, hydroterapia (kąpiele, półkąpiele, natryski, polewania), balneoterapia (wody mineralne, kąpiele, peloidy, gazy lecznicze, klimatoterapia) leczenie uzdrowiskowe, aerozoloterapia;
 • masaż leczniczy (bodźce mechaniczne – masaż klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy, i inne);

Do kompetencji magistra fizjoterapii należy: leczenie lub nadzorowanie leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i oddechowymi, z wykorzystaniem metod fizjoterapii; podejmowanie działań profilaktycznych; kierowanie pracą zespołu – fizjoterapeutów; opracowanie szczegółowego programu usprawniania ruchowego; ocena stanu pacjenta; prowadzenie kinezyterapii, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie stosowania metod fizjoterapii; współpraca z lekarzem i innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego.

Fizjoterapeuta pomaga choremu przejść przez trudny czas choroby i rehabilitacji, pomaga mu odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego tak ważna jest znajomość psychiki pacjenta i umiejętność odpowiedniego jej modelowania, które to umiejętności kształtują zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej czy pedagogiki i pedagogiki specjalnej.
Zakres studiów obejmuje przedmioty teoretyczne: anatomia, biologia, fizjologia, patologia, biomechanika ogólna i kliniczna, psychologia z psychologią kliniczną czy socjologia. Istotną część programu stanowią przedmioty specjalistyczne takie, jak kinezyterapia czy terapia manualna oraz praktyki zawodowe w szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach.

Fizjoterapeuta powinien dysponować przede wszystkim obszerną wiedzą medyczną oraz dużą sprawnością manualną i sprawnością fizyczną.
Powinien charakteryzować się empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz chęcią niesienia pomocy.

Niezwykle istotna jest także elastyczność oraz wysoka odporność psychiczna, ponieważ fizjoterapeuta ma kontakt z osobami w każdym wieku – od małego dziecka po osoby w wieku podeszłym, z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi, czasowo, przewlekle lub nieuleczalnie chorymi.

Przyswojenie i utrwalenie wiedzy, umiejętności, nawyków oraz postaw społeczno-zawodowych określonych programem kształcenia następuje w procesach nauczania, samokształcenia i praktyk zawodowych. Ich odpowiednie skorelowanie służyć ma aktywizowaniu studentów w poszukiwaniach wielostronnych informacji i skłonić ich do permanentnego samodoskonalenia. W rozwijaniu u studentów cech osobowo-zawodowych wiodące jest znaczenie zachowań kadry naukowo-dydaktycznej stanowiących wzorzec wysokich kwalifikacji i etyki zawodowej.

W toku pierwszych dwóch lat realizowane są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe (z zakresu nauk biomedycznych, społecznych i pedagogicznych), a następnie w latach dalszych przedmioty kierunkowe i zawodowe (w tym kliniczne).

Cele kształcenia realizowane są w toku 5-letnich studiów obejmujących nauczanie następujących grup przedmiotów:

– BIOMEDYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII

 • Anatomia
 • Biologia medyczna
 • Genetyka
 • Fizjologia
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biomechanika
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Patologia ogólna
 • Farmakologia w fizjoterapii

 

– NAUKI OGÓLNE

 • Język obcy (do wyboru studenta)
 • Wychowanie fizyczne (do wyboru studenta)
 • Psychologia
 • Pedagogika ogólna i specjalna
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Socjologia ogólna, niepełnosprawności i rehabilitacji
 • Podstawy prawa
 • Zdrowie publiczne
 • Demografia i epidemiologia
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia
 • Bioetyka
 • Historia fizjoterapii
 • Technologie informacyjne
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Szkolenie BHP

 

– PODSTAWY FIZJOTERAPII

 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Adaptowana aktywność fizyczna
 • Sport osób z niepełnosprawnościami
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Masaż leczniczy
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne; protetyka i ortotyka)
 • Fizjoterapia ogólna
 • Metody specjalne w fizjoterapii cz. I i II
 • Medycyna fizykalna
 • Balneoklimatologia
 • Odnowa biologiczna

 

– FIZJOTERAPIA KLINICZNA

Kliniczne podstawy fizjoterapii:

 • w ortopedii i traumatologii
 • medycynie sportowej
 • w reumatologii
 • w neurologii i neurochirurgii
 • w pediatrii
 • neurologii dziecięcej
 • w kardiologii i kardiochirurgii
 • w pulmonologii
 • w chirurgii
 • w ginekologii i położnictwie
 • w geriatrii
 • w psychiatrii
 • w intensywnej terapii
 • w onkologii i medycynie paliatywnej

 

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu:

 • w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
 • w reumatologii
 • w neurologii i neurochirurgii
 • w wieku rozwojowym

 

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych:

 • w kardiologii i kardiochirurgii
 • w pulmonologii
 • w geriatrii
 • w psychiatrii
 • w chirurgii
 • w ginekologii i położnictwie
 • w pediatrii
 • w onkologii i medycynie paliatywnej

 

Diagnostyka funkcjonalna:

 • w dysfunkcjach układu ruchu – w neurologii i neurochirurgii
 • w dysfunkcjach układu ruchu – w reumatologii
 • w dysfunkcjach układu ruchu – w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
 • w chorobach wewnętrznych – w kardiologii i kardiochirurgii
 • w chorobach wewnętrznych – w chorobach układu oddechowego
 • w chorobach wewnętrznych – w onkologii i medycynie paliatywnej
 • w chorobach wewnętrznych – w geriatrii
 • w chorobach wewnętrznych – w ginekologii i położnictwie
 • w chorobach wieku rozwojowego cz.I i II

 

Planowanie fizjoterapii:

 • w dysfunkcjach układu ruchu – w neurologii i neurochirurgii
 • w dysfunkcjach układu ruchu – w reumatologii
 • w dysfunkcjach układu ruchu – w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
 • w chorobach wewnętrznych – w kardiologii i kardiochirurgii
 • w chorobach wewnętrznych – w chorobach układu oddechowego
 • w chorobach wewnętrznych – w onkologii i medycynie paliatywnej
 • w chorobach wewnętrznych – w geriatrii
 • w chorobach wewnętrznych – w ginekologii i położnictwie
 • w chorobach wieku rozwojowego cz.I i II

 

– METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

 • Zasady prowadzenia badań naukowych
 • Biostatystyka
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 

 – PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNE

 • Praktyka asystencka
 • Praktyka w pracowni kinezyterapii
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu
 • Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu
 • Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna

 

Profil absolwenta
Absolwent fizjoterapii jest kompetentnym terapeutą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe, zgodne z wymaganiami i standardami kształcenia obowiązującymi w ochronie zdrowia i jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Ponadto absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do wykonywania wszelkich badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, potrafią planować, kontrolować i oceniać efektywność procesu fizjoterapii, współpracować w ramach większych zespołów, samodzielnie kierować zespołem fizjoterapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną oraz prowadzić szkolenia zawodowe.

A co po studiach?
Fizjoterapeuta – zawód, który stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: wydłużająca się długość życia i rosnąca średnia wieku, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko osoby pracujące w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się tak oceną funkcjonalną leczeniem tych zaburzeń, jak i szeroko pojętą profilaktyką.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych w poradniach POZ ;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej, masażu oraz terapii manualnej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • Spa Wellness;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę fizjoterapeutyczną

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności.  Mogą kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz kursach doszkalających.

Materiały promocyjne

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Rok akademicki
2020/2021
Kierunek studiów
Fizjoterapia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
180
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2019/2020
140 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Biologia, poziom co najmniej podstawowym – max 100 pkt*
 • Do wyboru: fizyka lub matematyka poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Wymagania dodatkowe: umiejętność pływania.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

 

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu: biologicznym, fizycznym lub matematycznymSzczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie dowodowym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.