Elektroradiologia

Elektroradiologia – rozpocznij studia na UMED!

Elektroradiologia to studia, na których zdobędziesz wiedzę i umiejętności z pogranicza nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Praktyczny i przyszłościowy kierunek pozwoli Ci podjąć pracę m.in. w zakładach diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, a także firmach z branży medycznej, które zajmują się dystrybucją urządzeń radiologicznych.

Jeżeli:

 • interesuje Cię anatomia, a jednocześnie pasjonują Cię nowoczesne technologie,
 • chcesz zgłębić tajniki diagnostyki obrazowej,
 • pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest zbudowana i działa innowacyjna aparatura diagnostyczna,
 • pragniesz podjąć ciekawą i rozwojową pracę w branży medycznej,

… studia na kierunku elektroradiologia będą dobrym wyborem dla Ciebie. Na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zdobędziesz niezbędną wiedzę i szerokie kompetencje zawodowe.

Studia w zakresie elektroradiologii – I i II stopnia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – największa uczelnia medyczna w Polsce – oferuje Ci możliwość podjęcia studiów a kierunku elektroradiologia w trybie dziennym. Prowadzimy nauczanie zarówno na studiach I stopnia, jak i uzupełniających magisterskich.

 • Studia I stopnia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich – do punktacji wlicza się wynik z matury z matematyki, a także biologii, chemii lub fizyki (do wyboru).
 • Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunki elektroradiologia – rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych na pierwszym etapie studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która zapewnia Ci najwyższą jakość kształcenia – zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zdobądź kompetencje, które pozwolą Ci na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Dołącz do rekrutacji!

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia  Podyplomowego

Opis kierunku i profil absolwenta studia I stopnia

Kierunek studiów Elektroradiologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Są to studia I stopnia trwające 6 semestrów o profilu praktycznym, dające tytuł licencjata elektroradiologii i mające na celu ukształtowanie absolwenta, który posiada wykształcenie obejmujące wiedzę dotyczącą:

 • budowy i działania aparatury obrazującej (w tym rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, aparatury używanej w medycynie nuklearnej oraz ultrasonografii),
 • fizycznych i matematycznych zasad dozymetrii promieniowania jonizującego,
 • budowy i działania aparatury radioterapeutycznej,
 • budowy i działania aparatury elektromedycznej, wykorzystywanej w procedurach medycznych,
 • podstaw radiobiologii i wykorzystywania ich w radioterapii,
 • działania pół elektromagnetycznych.

 

Absolwent Elektroradiologii posiada także wiedzę w zakresie podstaw nauk społecznych, prawa i ekonomii, metod badawczych oraz umiejętność wykorzystywania systemów informatycznych.

Profil absolwenta
Absolwenci tego kierunku studiów uzyskają umiejętności obejmujące wykonywanie:

 • diagnostycznych badań radiologicznych (radiografia, mammografia, tomografia komputerowa),
 • badań magnetycznego rezonansu jądrowego,
 • obsługę aparatów do fluoroskopii i ultrasonografów,
 • procedur z zakresu medycyny nuklearnej,
 • procedur radioterapeutycznych

W zakresie określonym obowiązującymi przepisami, absolwent  Elektroradiologii nabywa uprawnienia do wykonywania wymienionych wyżej procedur  samodzielnie lub pod nadzorem lekarza specjalisty.

Absolwent Elektroradiologii może podejmować pracę w: zakładach diagnostyki  obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej i zakładach radioterapii, w szkołach pomaturalnych o analogicznym profilu kształcenia, firmach dystrybuujących i serwisujących aparaturę radiologiczną oraz w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym.

Ponadto, teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia umożliwi absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych zespołów pracowników elektroradiologii i realizacji  programów zapewnienia jakości w radiodiagnostyce.

Opis kierunku i profil absolwenta studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Nazwa kierunku studiów: ELEKTRORADIOLOGIA
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: profil praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Dziedzina nauki oraz dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk medycznych, dyscyplina: medycyna.*
Tytuł zawodowy absolwenta: magister (w zakresie elektroradiologii)

* Na podst. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r., Dz.U. z 30 września 2016, poz.1594

 

Obrazowanie medyczne i radioterapia to dwa filary tematyczne dziedziny zwanej umownie „elektroradiologią”. Studia II stopnia w zakresie Elektroradiologii mają  na celu ukształtowanie absolwenta, który posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne  z zakresu obrazowania i radioterapii potrafi efektywnie kojarzyć z wiedzą medyczną dla zoptymalizowania metodyki wykonywanych procedur.

Studia II stopnia na kierunku  ELEKTRORADIOLOGIA są przewidziane dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Dotyczy to zarówno absolwentów bezpośrednio po zakończeniu I stopnia tych studiów, jak i osób pracujących już w zawodzie.  Dla wszystkich tych osób wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie można uzyskać po ukończeniu tego kierunku studiów, stanowić będą doskonałe uzupełnienie już zdobytych kwalifikacji.

Program studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić integrację wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych absolwentów z wiedzą stricte medyczną (oczywiście w zakresie niezbędnym dla wykonywanych zadań).  Kształcenie oparte jest na wdrażaniu metod dydaktycznych aktywizujących studentów na zajęciach, co także stanowi element strategii rozwoju Uczelni.  Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program kształcenia na kierunku Elektroradiologia odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, gdzie pracownikiem poszukiwanym głównie w zakładach diagnostyki obrazowej i w zakładach radioterapii jest osoba posiadająca uprawnienia technika elektroradiologii (w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych)  lecz wyższe  umiejętności praktyczne oraz kompetencje umożliwiające optymalną współpracę z klinicystami.

OPIS PROFILU ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia ma posiąść rozszerzoną wiedzę  na temat procedur obrazowania medycznego, jak i radioterapii oraz szeroko pojętej diagnostyki elektromedycznej.

Program kształcenia obejmuje moduły zajęć skonfigurowane w ten sposób, aby pogłębiona wiedza i umiejętności zawodowe oparte były na wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk klinicznych. Zintegrowanie wiedzy o technicznych aspektach metod obrazowania diagnostycznego i radioterapii z wiedzą kliniczną realizowane jest poprzez ćwiczenia w grupach dyskusyjnych   (metoda Team Based Learning), podczas których studenci opracowują samodzielnie szczegóły postępowania z pacjentem w cyklu diagnostycznym i -odrębnie- w cyklu terapeutycznym. Efekty tej grupowej pracy są weryfikowane przez specjalistów podczas seminariów konsultacyjnych.

Absolwent Elektroradiologii II0 potrafi sprawnie wykorzystywać  wyspecjalizowane narzędzia informatyczne dla analizy danych i ich przetwarzania, w tym także do celów badawczych.

Formuła grup dyskusyjnych (Team Based Learning) w naturalny sposób  przygotowuje studentów  do artykulacji i uzasadniania własnych poglądów.

Ponadto – absolwent Elektroradiologii II0 ma opanowany nowożytny język obcy (zalecany angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent Elektroradiologii II0 ma zachowane i pogłębione umiejętności zawodowe praktyczne.

Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia zapewnia studentom uzyskanie kwalifikacji, które umożliwiają absolwentom:

 • pełnienie roli koordynatora pracy zespołu techników elektroradiologii oraz inicjować dalszy rozwój zawodowy (zespołu i własny),
 • pełnienie roli asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej, a ponadto – profesjonalnie nadzorować stan urządzeń medycznych używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfigurować specyfikacje techniczne  sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2019/2020
Kierunek studiów
Elektroradiologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Orientacyjny limit miejsc na rok 2018/2019
43
Próg punktów kawalifikujących do przyjęcia z poprzedniego roku akademickiego
I tura rekrutacyjna - 251 pkt, II tura rekrutacyjna - 251 pkt

Zasady rekrutacji

Suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli:

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie B1, nie podlega jednak ona punktacji.

Przeliczniki do matur

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, matematycznym lub fizycznym  oraz olimpiad tematycznych np. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, Olimpiada Wiedzy o Żywności itd.  Jeśli jesteś laureatem lub finalistą innej olimpiady tematycznej z zakresu wiedzy biologicznej, chemicznej, matematycznej lub fizycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w żółtej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

 

Uwagi ogólne

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2019/2020
Kierunek studiów
Elektroradiologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
2 lata
Orientacyjny limit miejsc na rok 2018/2019
36
Próg punktów kawalifikujących do przyjęcia z poprzedniego roku akademickiego
Odstąpienie od postępowania kwalifikacyjnego

Zasady rekrutacji

Konkurs średniej ocen z dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektroradiologia oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji podjęcia studiów oraz pozwalająca ocenić orientację kandydata w zawodzie elektroradiologa.

Kandydat zobowiązany jest posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację.

Kandydat powinien przedstawić zaświadczenie o posiadanym stażu pracy zawodowej, jeżeli takie posiada.

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w żółtej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • ksero oraz oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończonym I stopniu
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

 

Uwagi ogólne