Analityka medyczna

Analityka medyczna – studia stacjonarne na największej uczelni medycznej w Polsce

Analityka medyczna to studia, które pomogą Ci uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Studiując na tym kierunku, uzyskasz pogłębioną wiedzę związaną z wykonywaniem zaawansowanych badań laboratoryjnych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu laboratoryjnego.

Jeśli:

 • fascynuje Cię świat biologii i chemii,
 • masz analityczną, skrupulatną osobowość,
 • marzysz o pracy w laboratorium,
 • chcesz związać się z branżą medyczną lub farmaceutyczną,
 • marzysz o prowadzeniu zaawansowanych badań,
 • pragniesz poznać wszystkie tajniki ludzkiego organizmu,

… analityka medyczna to kierunek właśnie dla Ciebie. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pozwolą Ci zdobyć wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Dzięki nim z łatwością rozpoczniesz wymarzoną karierę – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka medyczna?

Analityka medyczna to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat. Na UMED odbywają się one w trybie dziennym. Przystąpienie do rekrutacji jest możliwe dla kandydatów, którzy zdali maturę z biologii na poziomie rozszerzonym, a także maturę z chemii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym.

Studia pozwolą Ci uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu:

 • nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych w kontekście medycyny laboratoryjnej,
 • diagnostyki laboratoryjnej – m.in. w obszarze hematologii laboratoryjnej, serologii, transfuzjologii, cytologii klinicznej mikrobiologii czy koagulologii,
 • wykonywania badań laboratoryjnych – zarówno z zastosowaniem technik manualnych, jak i zaawansowanego sprzętu diagnostycznego z zastosowaniem laboratoryjnych algorytmów postępowania,
 • rozpoznawania jednostek chorobowych i interpretacji wyników przeprowadzonych badań.

Zajęcia na UMED:

 • są prowadzone przez wykładowców z ogromnym doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym,
 • mają zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny – odbędziesz zarówno zajęcia laboratoryjne, jak i praktyki zawodowe,
 • odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej,
 • pozwolą Ci zdobyć wymarzoną specjalizację.

Rekrutacja trwa – zarejestruj się i zdobądź przyszłościowy zawód!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku – ANALITYKA MEDYCZNA

Opis kierunku i profil absolwenta

Dynamiczny rozwój diagnostyki laboratoryjnej oraz postęp technologiczny sprzyjają powstawaniu miejsc pracy dla profesjonalnie przygotowanych specjalistów w zakresie Analityki Medycznej/Medycyny Laboratoryjnej.

Absolwenci kierunku uzyskują prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów biologicznych pobranych od pacjenta. Czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują:

1) badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

3) działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;

4) badania, które służą do identyfikacji nosiciela genu odpowiedzialnego za chorobę, oraz testy, które wykrywają genetyczne predyspozycje lub podatność na zachorowanie.

W obszarze analityki medycznej mieszczą się m. in. takie dyscypliny, jak: biochemia i chemia kliniczna, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka laboratoryjna, immunologia, toksykologia kliniczna, hematologia, koagulologia, transfuzjologia, serologia, cytomorfologia, diagnostyka izotopowa, diagnostyka endokrynologiczna i andrologiczna czy parazytologia laboratoryjna.

Plan studiów przewiduje realizację podstawowych przedmiotów biologiczno-medycznych, chemicznych i behawioralno-społecznych na dwóch pierwszych latach studiów, co daje podstawy do zrozumienia stosowanych metod badań laboratoryjnych oraz kształtuje umiejętności komunikacji z przyszłym środowiskiem zawodowym.

Późniejsze lata studiów poświęcone są głównie kształceniu kierunkowemu, w tym wiedzy i  umiejętności przydatnych do podjęcia kształcenia podyplomowego.

Efekty kształcenia przewidziane programem studiów są zdobywane przez studenta podczas zajęć obowiązkowych, a także podczas zajęć fakultatywnych.

Absolwent  kierunku jest zdolny do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji, pracy dydaktycznej i naukowej na wyższej uczelni lub w instytucie naukowym.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdolnego do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Absolwent jest wyposażony w wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej.

W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

 1. wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia;
 2. planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;
 3. uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji;
 4. rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej;
 5. konsultacji w procesie diagnostycznym;
 6. zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 7. współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia..

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Diagnosta laboratoryjny wykonuje swoje czynności ze świadomością, że wyniki jego pracy chronią zdrowie i życie człowieka.

Absolwent potrafi aktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń i samokształcenia.

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna po uzyskaniu wymaganego stażu pracy może rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej immunologii medycznej, mikrobiologii medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej toksykologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, cytomorfologii medycznej, parazytologii medycznej, epidemiologii oraz laboratoryjnej hematologii medycznej.

Studia stacjonarne

Rok akademicki
2020/2021
Kierunek studiów
Analityka Medyczna
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
5 lat
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2020/2021
60
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2019/2020
160 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty:

 • Biologia –  poziom rozszerzony – 200 pkt*
 • Do wyboru: chemia lub fizyka lub matematyka – poziom rozszerzony – 200 pkt*

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005  – wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco:

 • poziom podstawowy 1 % = 1 pkt,
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne

 

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym, fizycznym lub matematycznym. Szczegóły tutaj

Składanie dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w niebieskiej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie dowodowym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.