Stara matura

Kandydacie jeżeli posiadasz „starą maturę” sprzed 2005 r. zapoznaj się z nowymi zasadami. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572) absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego.

Absolwent może wybierać przedmioty zarówno z grupy przedmiotów obowiązkowych, jak i przedmiotów dodatkowych (maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych).

Absolwent składa deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (deklaracja – załącznikdyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta do dnia 31 grudnia 2016 r. wraz z deklaracją absolwent składa świadectwo dojrzałości.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego nie później niż do 10 marca 2016 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

Wobec powyższego Uniwersytet Medyczny w Łodzi NIE przeprowadza egzaminów wstępnych dla osób legitymujących się „starą maturą”.

Pozdrawiamy,
Dział Rekrutacji i Kształcenia