Farmacja medyczna

V EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza nowy nabór na V EDYCJĘ studiów podyplomowych ”Farmacja Medyczna”

UWAGA REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA!

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch krokach:

 1. rejestracja on-line do 31.08.2020 r.
 2. złożenie dokumentów w formie papierowej: do 31.08.2020 r.

Planowany termin pierwszego zjazdu: 17-18.10.2020 r.

Tematyka:
Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu: badań nad lekiem – farmakologii, farmakokinetyki, biofarmacji, monitorowania działań niepożądanych leków; informacji naukowej, prawa farmaceutycznego; rejestracji produktów leczniczych; zarządzania, farmakoekonomiki, marketingu farmaceutycznego.

Adresaci studiów:
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, analityka medyczna, chemia, biologia, zdrowie publiczne oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł magistra lub licencjata.

Kierownik studiów:
prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak – kierownik Katedry Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykładowcy:
Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie prawa farmaceutycznego, rejestracji leku i marketingu, praktycy o doświadczeniu w prowadzeniu i nadzorowaniu badań  klinicznych

Organizacja zajęć:
Studia trwają 2 semestry (260 godzin). Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w formie  sesji sobotnio-niedzielnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, zgodnie z podanym szczegółowym programem

Forma zajęć:
Wykłady, seminaria, warsztaty

Liczba miejsc:
Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 25

Świadectwo ukończenia studiów:
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Farmacji Medycznej pod warunkiem uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego.

Warunki przyjęcia:
Do studiów przystąpić może osoba, która złożyła  następujące dokumenty:

 • podpisane  podanie  o  przyjęcie  na  studia  podyplomowe,  wygenerowane  z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata,
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (bądź ksero odpisu, potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 • jedną aktualną fotografię kandydata
 • krótkie treściwe CV zawierające:
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • nazwa i adres obecnego zakładu pracy,
 • stanowisko,
 • staż pracy,
 • znajomość języków obcych oraz stopień ich zaawansowania,
 • spis ewentualnych publikacji, ich liczba, spis wystąpień konferencyjnych, itp.
 • odbyte szkolenia, kursy, posiadane certyfikaty umiejętności, dyplomy, świadectwa, itp. odnoszące się do kierunku studiów,

Koszt studiów:
8 000 zł (4 000 zł/semestr)

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź , parter pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –15.30 tel. (42) 677-91-02.