Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

III EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

Bardzo pozytywny odbiór pierwszej i drugiej edycji tych studiów przez uczestników/słuchaczy oraz absolwentów studiów skłania nas do kontynuowania tego pomysłu w następnych latach. Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych, unikania możliwych błędów i przekłamań w analizie statystycznej wyników.

Tematyka:

Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i StatSoft Polska. Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie oraz naukach przyrodniczych, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych.

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie klinicznej oraz pokrewnych naukach biomedycznych i przyrodniczych. Są to jedyne takie studia w Polsce, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni i PANowskich instytutów naukowych z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne. Bardzo praktyczną umiejętnością wyniesioną ze studiów będzie umiejętność minimalizowania lub unikania błędów popełnianych powszechnie przy statystycznej analizie danych w dziedzinach medycznych i przyrodniczych.

Program zajęć nie ogranicza się do przypomnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań empirycznych oraz podstaw metod statystycznych. Spory nacisk położono również na bardziej zaawansowane metody analizy statystycznej, które są najczęściej wykorzystywane w badaniach biomedycznych. Każda z omawianych metod będzie podczas warsztatów ilustrowana przykładami analiz w środowisku programu STATISTICA, a niekiedy, także innego uzupełniającego oprogramowania statystycznego. Uzupełnieniem całości będą kompletne przykłady projektowania i opracowywania wyników zebranych przy realizacji wybranych projektów badawczych. Pokażemy również przykłady poprawnego i niepoprawnego stosowania narzędzi statystycznych.

Ramowy program studiów:

I: Badania i publikacje w naukach medycznych

 • Planowanie i prowadzenie badań empirycznych w medycynie
 • Badania niekliniczne – przygotowywanie i prowadzenie
 • Przygotowywanie publikacji naukowych z badań medycznych

II: Przygotowanie danych i zastosowania biostatystyki w opracowywaniu wyników badań medycznych

 • Przygotowanie danych na potrzeby analiz
 • Wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i metody statystyki opisowej
 • Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
 • Zagadnienie mocy testu i wielkość próby
 • Wybrane metody analizy danych jakościowych oraz wyników badań populacyjnych
  i diagnostycznych
 • Wybrane metody analizy danych jakościowych oraz wyników badań populacyjnych
  i diagnostycznych
 • Bardziej zaawansowane techniki wielowymiarowe: Przygotowanie narzędzia badawczego i analiza rzetelności
 • Bardziej zaawansowane techniki wielowymiarowe: Zaawansowane metody statystyczne w skalowaniu i analizie danych – modelowanie równań strukturalnych
 • Wybrane zagadnienia statystycznego planowania eksperymentów i techniki opracowywania ich wyników
 • Wprowadzenie do metod analizy współzależności zjawisk
 • Wybrane zaawansowane metody analizy współzależności zjawisk
 • Wybrane zagadnienia metaanalizy i metaregresji – jak czytać wyniki metaanalizy
 • Metody analizy przeżycia
 • Metody Data Mining
 • Zastosowanie metody automatyczne sieci neuronowe do analizy wyników badań medycznych

III: Omówienie wybranych Case studies (jako przykłady „dobrej” i „złej” statystyki)
Pięć projektów omówionych analitycznie „krok po kroku” z wyegzekwowaniem procedur i obliczeń wiodących do wyników końcowych

IV: Zaliczenie końcowe

Kandydaci:
Osoby zainteresowane odbyciem studiów powinny posiadać co najmniej podstawową wiedzę z dziedziny statystyki.

Czas trwania:
2 semestry, 225-240 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w weekendy (soboty i niedziele); przewiduje się 17 spotkań.

Ilość miejsc: 24

Koszty uczestnictwa: 3250 zł za jeden semestr

Kierownik studiów: prof. dr hab. Cezary Watała

Osoba/y kontaktowa:
Cezary Watała (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tel. 602456470, cezary.watala@umed.lodz.pl)

Dane teleadresowe:
Adres: Strefa Obsługi Studenta, Pl. Hallera 1, bud.1, parter.
Telefon: (42) 272 51 77, (42) 272 51 78, (42) 272 51 75
Email:  podyplomowe@umed.lodz.pl
WWW:    http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-podyplomowe/

Inne informacje:

Rekrutacja prowadzona będzie dwuetapowo:

I ETAP
Osoby zainteresowane projektem proszone są o:

 1. rejestrację on-line do (założenie indywidualnego konta rejestracyjnego)
 2. złożenie wymaganych dokumentów do dnia (szczegóły wkrótce) :
  1. formularz zgłoszeniowy – wygenerowany z systemu on-line
  2. Krótkie, treściwe CV*, zawierające:
   – przebieg dotychczasowego zatrudnienia, nazwa i adres obecnego zakładu pracy, stanowisko, staż pracy.
   – spis publikacji, ich liczba, spis wystąpień konferencyjnych, itp.
   – odbyte szkolenia, kursy, posiadane certyfikaty umiejętności, dyplomy, świadectwa, itp. odnoszące się do kierunku studiów
   – znajomość języków obcych, stopień zaawansowania
  3.  Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4.  1 fotografia legitymacyjna.

Kandydat, który nie złoży wymaganych dokumentów do określonego wyżej temrinu, nie będzie mógł podejść do testu w drugim etapie rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście:
Strefa Obsługi Studenta, Pl. Hallera 1, bud.1, parter.
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
tel. (42) 272 51 80

Dokumenty można przesłać pocztą na powyższy adres listem poleconym z dopiskiem na kopercie: „Studia podyplomowe – Statystyka w badaniach biomedycznych”.

II ETAP
W jednym ze wskazanych na indywidualnym koncie terminach, osoby zarejestrowane, które złożyły dokumenty, zobowiązane będą do wykonania testu wiedzy i umiejętności, składającego się z 30 pytań.

Test taki pozwoli określić i dostosować poziom zająć do umiejętności i oczekiwań kandydatów.

Test oraz wynik będzie dostępny na indywidualnym koncie rejestracyjnym.

Punktacja z testu nie jest jedynym warunkiem uczestnictwa w studiach, a punkty uzyskane podczas jego rozwiązywania mają również na celu dopasowanie programu zajęć do poziomu i zainteresowań uczestników.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczby dostępnych miejsc, Koordynator projektu rezerwuje sobie prawo do wyboru uczestników danej edycji w oparciu o złożone dokumenty oraz wynik testu. Pozostali kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Lista osób przyjętych na studia podyplomowe zostaną ogłoszone w drugiej połowie września.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to druga połowa października 2016 roku.

Lista wykładowców:

 1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Andrzej Stanisz
 2. Polska Akademia Nauk w Krakowie
  Maciej Szaleniec
 3. StatSoft Polska w Krakowie
  Grzegorz Migut
  Janusz Wątroba
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Adam Sagan
  Andrzej Sokołowski
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wojciech Fendler
  Wojciech Młynarski
  Cezary Watała
  Andrzej Bednarek
 6. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  Jerzy Moczko