Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

IV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Statsoft Polska mają zaszczyt ogłosić rozpoczęcie rekrutacji na czwartą edycję studiów podyplomowych:
„Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie
i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych”

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych, unikania możliwych błędów i przekłamań w analizie statystycznej wyników.

Tematyka:

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.

Program zajęć nie ogranicza się do przypomnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań empirycznych oraz podstaw metod statystycznych. Spory nacisk położono również na bardziej zaawansowane metody analizy statystycznej, które są najczęściej wykorzystywane w badaniach biomedycznych i przyrodniczych. Każda z omawianych metod będzie podczas warsztatów ilustrowana przykładami analiz w środowisku programu STATISTICA. Uzupełnieniem całości będą kompletne przykłady projektowania i opracowywania wyników zebranych przy realizacji wybranych projektów badawczych. Poza wykładami i ćwiczeniami praktycznymi program studiów obejmuje zadania praktyczne do samodzielnego rozwiązania, filmy edukacyjne z nagraniami z zajęć oraz dostęp online do bazy materiałów edukacyjnych i zbiorów danych biomedycznych.

Ramowy program studiów:

I: Badania i publikacje w naukach medycznych

Planowanie i prowadzenie badań empirycznych w medycynie
Badania niekliniczne – przygotowywanie i prowadzenie
Przygotowywanie publikacji naukowych z badań medycznych

II: Przygotowanie danych i zastosowania biostatystyki w opracowywaniu wyników badań medycznych

Przygotowanie danych na potrzeby analiz
Wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i metody statystyki opisowej
Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
Zagadnienie mocy testu i wielkość próby
Wybrane metody analizy danych jakościowych oraz wyników badań populacyjnych i diagnostycznych
Wybrane metody analizy danych jakościowych oraz wyników badań populacyjnych i diagnostycznych
Bardziej zaawansowane techniki wielowymiarowe: Przygotowanie narzędzia badawczego i analiza rzetelności
Bardziej zaawansowane techniki wielowymiarowe: Zaawansowane metody statystyczne w skalowaniu i analizie danych – modelowanie równań strukturalnych
Wybrane zagadnienia statystycznego planowania eksperymentów i techniki opracowywania ich wyników
Wprowadzenie do metod analizy współzależności zjawisk
Wybrane zaawansowane metody analizy współzależności zjawisk
Wybrane zagadnienia metaanalizy i metaregresji – jak czytać wyniki metaanalizy
Metody analizy przeżycia
Metody Data Mining
Zastosowanie metody automatyczne sieci neuronowe do analizy wyników badań medycznych

III: Omówienie wybranych Case studies (jako przykłady „dobrej” i „złej” statystyki)

IV. Zaliczenie końcowe

Kandydaci:
Osoby zainteresowane odbyciem studiów powinny posiadać co najmniej podstawową wiedzę z dziedziny statystyki.

Czas trwania:
2 semestry, 237 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w weekendy (soboty i niedziele); przewiduje się 17 spotkań.

Minimalna ilość miejsc: 24

Koszty uczestnictwa: 3250 zł za jeden semestr

Inne informacje:

Rekrutacja prowadzona jest dwuetapowo:

I ETAP
Osoby zainteresowane projektem zobowiązane są do rejestracja on-line i złożenia dokumentów:

  1. Krótkie, treściwe CV*, zawierające:
   – przebieg dotychczasowego zatrudnienia, nazwa i adres obecnego zakładu pracy, stanowisko, staż pracy.
   – spis publikacji, ich liczba, spis wystąpień konferencyjnych, itp.
   – odbyte szkolenia, kursy, posiadane certyfikaty umiejętności, dyplomy, świadectwa, itp. odnoszące się do kierunku studiów
   – znajomość języków obcych, stopień zaawansowania
  2.  Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3.  1 fotografia legitymacyjna.

Kandydat, który nie złoży wymaganych dokumentów do określonego wyżej terminu, nie będzie mógł podejść do testu w drugim etapie rekrutacji.

II ETAP
W jednym ze wskazanych na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (rejestracja on-line) terminach, osoby zarejestrowane, które złożyły dokumenty, zobowiązane będą do wykonania testu wiedzy i umiejętności, składającego się z 30 pytań.

Test taki pozwoli określić i dostosować poziom zająć do umiejętności i oczekiwań kandydatów.

Test oraz wynik będzie dostępny na indywidualnym koncie rejestracyjnym.

Punktacja z testu nie jest jedynym warunkiem uczestnictwa w studiach, a punkty uzyskane podczas jego rozwiązywania mają również na celu dopasowanie programu zajęć do poziomu i zainteresowań uczestników.