Lekarski

Studia prowadzone na Wydziale Wojskowo-Lekarskim

Studia stacjonarne
Rok akademicki 2018/2019

Aby móc kandydować na oba kierunki lekarskie na Wydziale Wojskowo-Lekarskim wymagana jest rejestracja na Wydziale Wojskowo-Lekarskim na kierunku lekarski oraz kierunku lekarski w ramach Ministra Obrony Narodowej.

Kierunek: Lekarski Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Czas trwania: 6 lat
Orientacyjny limit miejsc 2017/2018:  150
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  324 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Dwa z czterech przedmiotów do wyboru:
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony 200 pkt*
*Kandydat musi legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200
Postępowanie kwalifikacyjne „stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004 szczegóły tutaj
Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w czerwonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

Studia niestacjonarne
Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Lekarski Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Czas trwania: 6 lat
Orientacyjny limit miejsc na rok 2017/2018:  40
Opłata za rok studiów 28 000 pln
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018:  294 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Dwa z czterech przedmiotów do wyboru:
Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
Fizyka poziom rozszerzony 200 pkt*
*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200
Postępowanie kwalifikacyjne
„stara matura” tzn. uzyskana do roku 2004
szczegóły tutaj
Uwagi do wyników maturalnych: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Wymagany j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

Składanie dokumentów Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj 
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu
● oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
● ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy ( do wyboru:  angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) , wydrukować  potwierdzenie PDF ( wynik lub zaświadczenie o wybranym lektoracie) i dołączyć do składanych dokumentów. Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy.
W przypadku języka angielskiego należny wykonać test poziomujący, który powala na przydzielenie do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.
Uwagi ogólne:
 1. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w czerwonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki
 2. Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
statystyki z poprzednich lat link

„W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony”

Opis kierunku i profil absolwenta
Opis kierunku
Wydział Wojskowo-Lekarski kształci kandydatów na lekarzy cywilnej służby zdrowia oraz lekarzy wojskowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. W przyszłości Uczelnia  planuje  kształcenie  lekarzy dla potrzeb  wojsk NATO.  Wydział Wojskowo-Lekarski, oprócz nauki przedmiotów medycznych, prowadzonej przez najlepszych wykładowców, oferuje również przedmioty związane  z wykształceniem oficerskim.

Kształcenie studentów przyszłych lekarzy cywilnych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim
Sześcioletni  okres studiów dzieli się na lata i semestry studiów powiązane z odpowiednimi procesami dydaktycznymi. Integralną częścią poszczególnych lat   i semestrów studiów są praktyki realizowane według odrębnych planów.  W toku pierwszych dwóch lat realizowane są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe a na latach dalszych przedmioty  kliniczne. Proces nauczania  wymaga stosowania szerokiego profilu środków dydaktycznych: tradycyjnych i nowoczesnych technik audiowizualnych. Różnicowanie stosowanych metod nauczania i środków dydaktycznych obliczone jest na rozwijanie samodzielności studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz twórczego, pobudzającego inicjatywy myślenia. Proces dydaktyczno-wychowawczy w całości ukierunkowany jest na uzewnętrznienie przez studentów cech osobowości właściwych w zawodzie lekarza. Szczególnie ważne jest znaczenie bioetyki i zajęć  z pracownikami naukowymi, opiekunami tworzącymi wzorce osobowe lekarza . Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom lekarza  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Studenci naszego wydziału mogą korzystać z indywidualnego toku studiów. W ramach STN istnieją koła naukowe, a nasi studenci aktywnie uczestniczą  w corocznych zjazdach STN.

Prowadzona jest stała wymiana studentów z uczelniami państw europejskich w ramach programu Sokrates  Erasmus.  Bardzo dynamicznie rozwija się działalność sportowo – kulturalna naszego Wydziału. Studenci biorą czynny udział z licznych zawodach organizowanych przez AZS zarówno w ramach naszej uczelni jak i w imprezach ogólnokrajowych. Bazę rekreacyjno-sportową naszego Wydziału stanowi kompleks sal sportowych, basenu, boisk i gabinetów odnowy biologicznej zlokalizowanych wraz z akademikami przy placu Hallera i ulicy 6-go Sierpnia. Zapewnia to bezpieczeństwo i wygodę korzystania z tych obiektów.

Profil absolwenta
Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia chorób oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Absolwenci kierunku lekarskiego – stypendyści Ministerstwa Obrony Narodowej  obok wymienionych powyżej umiejętności  posiadają wiedzę niezbędną w pracy lekarza-oficera.

Wojskowa służba zdrowia obejmuje całokształt opieki medyczno-sanitarnej w wojsku. Do jej zadań należy:

 • utrzymanie i praca nad wzmacnianiem stanu zdrowotnego sił zbrojnych przez właściwy dobór kandydatów do służby wojskowej
 • stała kontrola ich stanu zdrowia, kondycji oraz nadzór nad wychowaniem fizycznym;
 • zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarno-epidemiologicznych w obszarze zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp.;
 • szczepienia ochronne, wykrywanie zakażeń;
 • edukacja  prowadzenie szkoleń medycznych;
 • przygotowanie sił zbrojnych na wypadek wojny;
 • zdolność do działania w warunkach polowych

A co po studiach?
Obecnie wojskowa  służba zdrowia  przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również  do pracy w wojskowych  misjach zagranicznych.