Koordynowana opieka senioralna

Studia prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku i profil absolwenta

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:

Innowacyjne profesje

 • Awangardowe postawy wobec starzenia się
 • Wspieranie w całożyciowym rozwoju i aktywności
 • Towarzyszenie i zindywidualizowana pomoc

 

Koordynowana Opieka Senioralna to innowacyjny, międzyobszarowy kierunek studiów I stopnia, z ogromnymi perspektywami rozwoju kariery dla jego absolwentów, którzy będą prekursorami w pełni profesjonalnych działań na rzecz osób starszych.

Najbardziej aktualna wiedza teoretyczna z zakresu medycyny, socjologii, gerontologii, ale także prawa, psychologii czy też pedagogiki, zostanie przekazana w szerokim kontekście działań praktycznych, z inspirującymi przykładami jej zastosowania w Polsce oraz na świecie.

Wyzwania związane z przełomem demograficznym i fenomenem starzenia się społeczeństw dotyczą bowiem większości rozwiniętych ekonomicznie krajów. Nowocześnie i wszechstronnie przygotowani pracownicy zróżnicowanych sektorów srebrnej gospodarki są więc z niecierpliwością oczekiwani, aby sprostać coraz bardziej wymagającemu rynkowi produktów i usług, skierowanych do najstarszych pokoleń.

Aby skutecznie, profesjonalnie i nowocześnie, na miarę wyzwań przyszłości, realizować politykę senioralną, opartą na idei „aktywnego i zdrowego starzenia się”, w duchu „age friendly”, korzystając z najlepszych, sprawdzonych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań, potrzebujemy wszechstronnie i rzetelnie wykształconych specjalistów.

Koordynowana Opieka Senioralna to kierunek, który przygotuje takich właśnie ekspertów do efektywnego działania !

Opis kierunku
     Jednym z największych wyzwań współczesności jest proces starzenia się społeczeństw. Za dziesięć lat co czwarty mieszkaniec naszego kraju będzie miał ukończone 65 lat. Według opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny Prognozy ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050, do 2050 roku udział osób w wieku senioralnym w naszym społeczeństwie zwiększy się do jednej trzeciej. Te osoby będą potrzebowały zróżnicowanego, kompleksowego i kompetentnego wsparcia w zakresie ich funkcjonowania w wymiarze zdrowotnym i społecznym. Dodatkowo, Łódź jest jednym z najszybciej starzejących się miast w Polsce! Dlatego też Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako pierwszy i jedyny w kraju, oferuje trzyletnie studia na nowo utworzonym kierunku: koordynowana opieka senioralna (managed senior care). Studia mają charakter praktyczny i międzyobszarowy. Łączą wiedzę medyczną z kompetencjami z zakresu nauk społecznych. Nasi absolwenci będą specjalistami wszechstronnie przygotowanymi do pracy z osobami w wieku senioralnym (oraz na poziomie management: do zarządzania starością). Kierunek został przygotowany i będzie prowadzony przy czynnym współudziale pracodawców z regionu, zatem absolwenci mają realne szanse na zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom potencjalnych pracodawców, a także na znalezienie pracy zaraz po ukończeniu studiów.

     Rynek opieki koordynowanej w Polsce właśnie się rozwija, a Łódź ma szansę stać się jednym z wiodących ośrodków wdrażających model opieki koordynowanej. Nasi absolwenci staną się więc twórcami i wdrożeniowcami tego modelu na poziomie regionalnym, a docelowo także na poziomie krajowym. Kierunek koordynowana opieka senioralna jest skierowany do osób, które ukończyły szkołę średnią i pragną poszerzać swą wiedzę w ramach międzyobszarowych studiów z zakresu opieki koordynowanej nad osobami starszymi, i które chciałyby uzyskać specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i społecznych. Nasza oferta jest także skierowana do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie lub pracują w obszarze usług senioralnych (lekarze, pielęgniarki, edukatorzy zdrowia publicznego, pracownicy socjalni, urzędnicy administracji publicznej, pedagodzy, socjolodzy i psycholodzy), lecz pragną usystematyzować i rozszerzyć swoje kompetencje.

Profil absolwenta
     Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie specjalistycznych wieloaspektowych umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze koordynowanej opieki zorientowanej na pacjenta w wieku podeszłym. Studenci w ciągu całego toku studiów przygotowywani są do podjęcia pracy na rzecz seniorów w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców, którzy uczestniczą w tworzeniu programu studiów, aktywnie partycypują w jego realizacji oraz weryfikują osobiście uzyskane przez studentów kwalifikacje. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zarówno w sektorze usług medycznych, jak i jednostkach samorządu terytorialnego, na różnych szczeblach administracji publicznej, w instytucjach i przy projektach wykorzystujących model opieki koordynowanej, a także do tworzenia usług biznesowych w obszarze siwiejącej populacji. Jest przygotowany do wykorzystania programów gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich.

A co po studiach?
Absolwenci kierunku mogą pracować jako koordynatorzy opieki medyczno-środowiskowej:

 • w placówkach ochrony zdrowia;
 • w centrach aktywnego seniora;
 • w centrach opieki koordynowanej;
 • w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego;
 • w organizacjach pozarządowych;
 • w instytutach badawczych;
 • tworząc i prowadząc biznes w obszarze opieki senioralnej.Absolwent może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Chcesz wiedzieć więcej?

 1. Dla kogo są te studia?

Studia są skierowane do dwóch grup:

 • do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wieloaspektową problematyką seniorów, chcących zdobyć praktyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i społecznych;
 • do osób posiadających wyższe wykształcenie, pracujących lub chcących podjąć pracę w obszarze usług senioralnych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i dostosować się do potrzeb rynku.
 1. Ile trwają?

Są to trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (studia pierwszego stopnia).

 1. Czy są bezpłatne?

Tak, studia są bezpłatne.

 1. Co to znaczy, że są dostosowane do potrzeb osób pracujących?

Oferujemy elastyczną ścieżkę kształcenia, która umożliwia pogodzenie pracy z uczestnictwem w zajęciach – odbywają się one w godzinach popołudniowych. Dla osób studiujących koordynowaną opiekę senioralną jako drugi kierunek możliwe jest indywidualne zaliczanie poszczególnych przedmiotów.

 1. Co je wyróżnia?
 • unikalne interdyscyplinarne podejście łączące wiedzę medyczną i społeczną;
 • profil praktyczny;
 • udział przedstawicieli otoczenia zewnętrznego w prowadzeniu zajęć;
 • nacisk na kształtowanie umiejętności – wiele przedmiotów ma charakter warsztatowy.

 

 1. Jak wygląda program studiów?
 • studia mają charakter modułowy – studenci zdobywają wiedzę w obszarze modułu: medycznego, ekonomiczno-prawnego, psychologiczno-pedagogicznego, badawczego, socjomedycznego, pracy socjalnej i polityki społecznej, warsztat pracy koordynatora zintegrowanej opieki senioralnej, patologii społecznych, zakłóceń w funkcjonowaniu seniorów, społeczno-kulturowym, współczesność i seniorzy oraz warsztaty eksperckie;
 • wiele zajęć ma charakter warsztatowy;
 • studenci kształcą się poprzez realizację konkretnych zadań i projektów (także w terenie).
 1. Co można robić po studiach?

Działając w obszarze usług pro age, będziesz:

 • prowadzić szkolenia dla liderów społeczności lokalnych z zakresu planowania działań wobec osób starszych;
 • wspierać i realizować różne formy aktywności osób starszych;
 • tworzyć i propagować dostępność i uniwersalne środowisko fizyczne, środki transportu, informacji i komunikacji, w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne, a także poszerzać dostępność do innych urządzeń i usług;
 • tworzyć warunki i przygotowywać działania, umożliwiające wykorzystanie potencjału seniorów jako aktywnych uczestników życia gospodarczego oraz utrzymujących ich obecność na rynku pracy; prowadzić kampanie informacyjne, szkolenia dla pracodawców nt. korzyści wynikających z zatrudnienia osoby starszej;
 • wzmacniać odpowiedzialność za zdrowie oraz wspierać pozytywne postawy w zakresie stylu życia poprzez promowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom;
 • wspierać opracowywanie oraz upowszechniać innowacyjne rozwiązania i technologie w obszarze zdrowia, telemedycyny i e-usług medycznych;
 • realizować kampanie, akcje i inne działania profilaktyczne dotyczące edukacji, mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych; tworzyć systemy szkoleń na temat osób starszych, przemocy i komunikacji interpersonalnej w placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, opieki medycznej, organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także wśród samych seniorów;
 • tworzyć projekty wzmacniające solidarność i integrację międzypokoleniową;
 • prowadzić działania wobec osób niesamodzielnych; usługi instytucjonalne, stacjonarne, rehabilitacyjne, leczniczo-opiekuńcze – diagnozowanie potrzeb, planowanie, realizowanie;
 • prowadzić działania skierowane do opiekunów osób starszych.

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2019/2020
Kierunek studiów
Koordynowana opieka senioralna
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Orientacyjny limit miejsc na rok 2018/2019
45
Próg punktów kawalifikujących do przyjęcia z poprzedniego roku akademickiego
kierunek nieuruchomiony

Zasady rekrutacji

Matematyka poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Język polski poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Język obcy poziom co najmniej podstawowy – 100 pkt*
Do wyboru jeden dowolny, dodatkowy przedmiot poziom co najmniej podstawowy – 100*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas maksymalna liczba punktów wynosi 200.

Przeliczniki do matur

„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 – w przypadku nowej matury w  postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym będą liczone podwójnie tj. 1%=2 pkt rekrutacyjne

„stara matura” – szczegóły tutaj
„zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
„IB/EB matura” – szczegóły tutaj

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad stopnia centralnego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język polski, język obcy oraz olimpiad tematycznych np. Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, Olimpiada Wiedzy o Żywności itd. Jeśli jesteś laureatem lub finalistą innej olimpiady tematycznej, skontaktuj się z nami!

Składanie dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.

Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, upoważnij wybraną osobę notarialnie lub przez upoważnienie z naszej strony. Osoba upoważniona musi posiadać ze sobą dokumenty, szczegóły tutaj

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w zielonej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru – wzór teczki

Przy składaniu dokumentów Kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz umowę o kształceniu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Lista dokumnetów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym 35×45 mm – szczegóły tutaj
 • przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – szczegóły tutaj
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
 • lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku.