Pytania i odpowiedzi

Tak, po rejestracji on-line i otrzymaniu loginu do indywidualnego konta, kandydat może na swoim panelu dodawać dowolną liczbę kierunków. Na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów należy dokonać osobnej opłaty rekrutacyjnej.

Skrót MON oznacza – Ministerstwo Obrony Narodowej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedyną uczelnią medyczną w Polsce, która szkoli lekarzy wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej zamawia corocznie pewną pulę miejsc na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i gwarantuje w ramach tych miejsc: pełne umundurowanie, wyżywienie, mieszkanie oraz comiesięczny żołd. Kandydat, który aplikuje na miejsca w ramach tego limitu, podlega procesowi rekrutacyjnemu Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (AWL) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data rejestracji on-line jest inna dla AWL i dla Uniwersytetu.

Aby móc kandydować na oba kierunki lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi należy wybrać z listy kierunków dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto kandydata kierunek lekarski oraz kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.

Więcej szczegółów

Tak, rejestracja on-line jest obowiązkowa. Po rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej jest się dopuszczonym do dalszej rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji należy składać w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, pl. Gen. J. Hallera 1, Strefa Obsługi Studenta, 90-647 Łódź. Telefony kontaktowe: (42) 272 51 75, -76, -77, -78, -80

Uniwersytet przyjmuje dokumenty jedynie od kandydatów, którzy spełnili wymagany próg punktowy, a po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto widnieją jako osoby zakwalifikowane do przyjęcia. Terminy składania dokumentów są podane w harmonogramie rekrutacyjnym na dany rok akademicki, harmonogram jest dostępny na stronie oraz na profilu kandydata.

Potwierdzenie wpłaty za poszczególne kierunki UM w Łodzi otrzymuje z banku, zatem nie jest wymagane dosyłanie potwierdzenia przez kandydata.

Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego na studia kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji i Kształcenia. Spis dokumentów wymaganych:

 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości;
 • podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie  lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;
 • należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia;
 • inne wymagane dokumenty uwzględnione w zasadach rekrutacji na dany kierunek.

Podczas rekrutacji 2019/2020 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjmować będziemy jedynie:

 • oryginał świadectwa dojrzałości, dodatkowo oryginał aneksu w przypadku poprawiania wyniku maturalnego, wydane przez OKE (w przypadku nowej matury) lub,
 • oryginał lub odpis wydany przez szkołę (w przypadku starej matury).

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pośrednictwem:

 • Internetu,
 • banku,
 • poczty. (Druk generuje się automatycznie po zalogowaniu się do systemu. Dla każdego kierunku, na który się zarejestrowałeś jest inny numer subkonta.),
 • serwisu Przelewy 24.

Najprawdopodobniej mają Państwo zablokowane ‚wyskakujące okienka’ w przeglądarce internetowej. Dla rodziny przeglądarek Internet Explorer należy odznaczyć opcję ‚Blokuj wyskakujące okienka’ znajdującą się w Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność. Dla rodziny Mozilla Firefox opcja ta znajduje się w Narzędzia/Opcje…/Treść. Po wydrukowaniu przelewu można tę opcję ponownie zaznaczyć. Można również dodać naszą stronę jako wyjątek.

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać po zarejestrowaniu się na dany kierunek w wyznaczonym, podanym w harmonogramie czasie, na konto wskazane w panelu kandydata. Po wskazanej dacie, zaksięgowane opłaty rejestracyjne nie będą brane pod uwagę. Opłatę należy dokonać na każdy wybrany kierunek i formę studiów.

W sprawach socjalnych kandydaci proszeni są o kontakt z Działem Spraw Bytowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Strefa Obsługi Studenta pl. Hallera 1, parter nr telefonu: tel. (0-42) 639 33 32, (0-42) 272 51 44.

W przypadku matury dwujęzycznej, brane pod uwagę w procesie rekrutacji są jedynie wyniki z matury w języku polskim. Matura prowadzona w języku obcym, nie sprawdza poziomu prezentowanej wiedzy a jedynie kompetencje językowe w zakresie danej dziedziny nauki.