Pytania i odpowiedzi

 1. Czy można rejestrować się on-line na kilka kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi?
  Tak, po rejestracji on-line i otrzymaniu loginu do indywidualnego konta, kandydat może na swoim panelu dodawać dowolną liczbę kierunków. Na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów należy dokonać osobnej opłaty rekrutacyjnej.
 2. Co oznacza nabór kandydatów w ramach limitu MON?
  Skrót MON oznacza – Ministerstwo Obrony Narodowej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedyną uczelnią medyczną w Polsce, która szkoli lekarzy wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej zamawia corocznie pewną pulę miejsc na Wydziale Wojskowo-Lekarskim i gwarantuje w ramach tych miejsc: pełne umundurowanie, wyżywienie, mieszkanie oraz comiesięczny żołd. Kandydat, który aplikuje na miejsca w ramach tego limitu, podlega procesowi rekrutacyjnemu Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (AWL) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data rejestracji on-line jest inna dla AWL i dla Uniwersytetu.
  Aby móc kandydować na oba kierunki lekarskie na Wydziale Wojskowo-Lekarskim należy wybrać z listy kierunków dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto kandydata kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim oraz kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
  Więcej szczegółów
 1. Czy rejestracja on-line jest obowiązkowa?
  Tak, rejestracja on-line jest obowiązkowa. Po rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej jest się dopuszczonym do dalszej rekrutacji.
 1. Gdzie należy składać dokumenty?
  Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji należy składać w  Dziale Rekrutacji i Kształcenia, pl. Gen. J. Hallera 1, Strefa Obsługi Studenta, 90-647 Łódź. Telefony kontaktowe: (42) 272 51 75, -76, -77, -78, -80
 1. Jakie dokumenty są wymagane od kandydata i kiedy należy je dostarczyć?
  Uniwersytet przyjmuje dokumenty jedynie od kandydatów, którzy spełnili wymagany próg punktowy, a po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto widnieją jako osoby zakwalifikowane do przyjęcia. Terminy składania dokumentów są podane w harmonogramie rekrutacyjnym na dany rok akademicki, harmonogram jest dostępny na stronie oraz na profilu kandydata.
  Potwierdzenie wpłaty za poszczególne kierunki UM w Łodzi otrzymuje z banku, zatem nie jest wymagane dosyłanie potwierdzenia przez kandydata.

Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego na studia kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji i Kształcenia. Spis dokumentów wymaganych:

 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości;
 • dowód tożsamości wraz z kserokopią;
 • podpisane podanie o przyjęcie na I rok studiów, wraz z danymi osobowymi, wygenerowane przez kandydata z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie  lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;
 • należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia;
 • inne wymagane dokumenty uwzględnione w zasadach rekrutacji na dany kierunek.
 1. Czy można złożyć świadectwo dojrzałości potwierdzone notarialnie?
  Podczas rekrutacji 2018/2019 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjmować będziemy jedynie:
 • oryginał świadectwa dojrzałości, dodatkowo oryginał aneksu w przypadku poprawiania wyniku maturalnego, wydane przez OKE (w przypadku nowej matury) lub,
 • oryginał lub odpis wydany przez szkołę (w przypadku starej matury).
 1. Jak mam dokonać opłaty rekrutacyjnej?
  Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pośrednictwem:
 • Internetu,
 • banku,
 • poczty. (Druk generuje się automatycznie po zalogowaniu się do systemu. Dla każdego kierunku, na który się zarejestrowałeś jest inny numer subkonta.)
 1. Nie mogę wydrukować druku z opłatą rekrutacyjną. Wyświetla mi się pusta strona. Co zrobić?
  Najprawdopodobniej mają Państwo zablokowane ‚wyskakujące okienka’ w przeglądarce internetowej. Dla rodziny przeglądarek Internet Explorer należy odznaczyć opcję ‚Blokuj wyskakujące okienka’ znajdującą się w Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność. Dla rodziny Mozilla Firefox opcja ta znajduje się w Narzędzia/Opcje…/Treść. Po wydrukowaniu przelewu można tę opcję ponownie zaznaczyć. Można również dodać naszą stronę jako wyjątek.
 1. Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
  Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać po zarejestrowaniu się na dany kierunek w wyznaczonym, podanym w harmonogramie czasie, na konto wskazane w panelu kandydata. Po wskazanej dacie, zaksięgowane opłaty rejestracyjne nie będą brane pod uwagę. Opłatę należy dokonać na każdy wybrany kierunek i formę studiów.
 1. Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące stypendiów oraz akademików?
  W sprawach spraw socjalnych kandydaci proszeni są o kontakt z Działem Spraw Bytowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Strefa Obsługi Studenta pl. Hallera 1, parter nr telefonu: tel. (0-42) 639 33 32, (0-42) 272 51 44.
 1. Mam maturę dwujęzyczną, które wyniki powinnam/em wpisać?
  W przypadku matury dwujęzycznej, brane pod uwagę w procesie rekrutacji są jedynie wyniki z matury w języku polskim. Matura prowadzona w języku obcym, nie sprawdza poziomu prezentowanej wiedzy a jedynie kompetencje językowe w zakresie danej dziedziny nauki.