Poradnik rekrutacyjny

Ważne informacje:

Do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgodnie z art. 207 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Student UM z Łodzi może studiować równolegle na innym kierunku studiów po przyjęciu w trybie postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów.

Student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek, na którym już studiuje, również na taki sam kierunek prowadzony na innym wydziale Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, chyba, że związane jest to ze zmianą formy studiów.

1. Rejestracja on-line

rozpoczęcie rejestracji (informacje niebawem) na stronie www.rekrutacja.umed.lodz.pl. Kandydat wybiera kierunek/ki studiów, wypełnia dane osobowe i otrzymuje automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. W razie braku informacji zwrotnej prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Kształcenia UM.

2. Opłata rekrutacyjna

po zarejestrowaniu się kandydat otrzymuje indywidualny numer konta, na który może dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pomocą: poczty polskiej, przelewu bankowego lub przelewu internetowego. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat może być uwzględniony przy tworzeniu listy rankingowej.

3. Uzupełnienie wyników matur

w wyznaczonym czasie kandydat ma obowiązek uzupełnić wyniki matury ze wskazanych w warunkach rekrutacji przedmiotów. Procenty z egzaminu maturalnego „nowa matura” są przeliczane na punkty rekrutacyjne według przelicznika:

Procenty z poziomu podstawowego w procesie rekrutacji liczone są pojedynczo 1%=1 pkt. Procenty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie tj. 1%=2 pkt.

Kandydat ponosi odpowiedzialność za nieuzupełnienie wyników maturalnych co jest równoznaczne z rezygnacji z kierunku.

4. Studiowanie równoległe

Student UM w Łodzi może studiować równolegle na innym kierunku studiów po przyjęciu w trybie postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów. Student Uczelni nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek, na którym już studiuje, również na taki sam kierunek prowadzony na innym wydziale Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, chyba, że związane jest to ze zmianą formy studiów.

5. Lista rankingowa

lista kandydatów, która brana jest pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przy określaniu progu punktowego na podstawie uzyskanych wyników maturalnych.

6. Próg punktowy

minimalna liczba punktów rekrutacyjnych pozwalająca na zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na studia. Próg punktowy ustalany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Osoby, które uzyskały liczbę punktów równą lub powyżej określonego progu punktowego zostają zakwalifikowane do przyjęcia.

Osoby, które uzyskały wynik poniżej określonego progu nie zostają przyjęte.

7. Sprawdzanie wyników rekrutacji

wyniki rekrutacji będą mogli Państwo sprawdzić po numerze Kandydata na listach rankingowych jak i na swoim indywidualnym koncie on-line po zalogowaniu.

8. Złożenie dokumentów

następuje po zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia. Kandydat od momentu ogłoszenia progu punktowego ma obowiązek złożenia wskazanych dokumentów w terminie 5 dni roboczych.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na dany kierunek.

Podczas składania dokumentów w Dziale Rekrutacji i Kształcenia kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Od momentu otrzymania skierowania na badania, kandydat ma obowiązek złożenia zaświadczenia od lekarz w terminie 5 dni roboczych.

Dokumenty mogą być złożone w Dziale Rekrutacji i Kształcenia przez osobę upoważnioną przez kandydata. Pismo z  pełnomocnictwem dostępne jest tutaj: UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty przesłane pocztą polską lub pocztą kurierską muszą być potwierdzone notarialne „zgodność z oryginałem” (dowód osobisty, świadectwo dojrzałości).

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

na adres:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

DZIAŁ REKRUTACJI I KSZTAŁCENIA

90-647 Łódź, Pl. Hallera 1, pok. 14

 

9. Szczepienia

Dział Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy przyjmowaniu dokumentów od kandydatów na studia będzie weryfikował czy osoba posiada szczepienie przeciw WZW typu B, poprzez okazanie dokumentu poświadczającego odbyte szczepienie (np. ksero karty szczepień, potwierdzone z oryginałem). Osoba, która nie odbyła wskazanego szczepienia wypełni stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj) o jego braku. Szczepienie musi być uzupełnione w trakcie I roku studiów.

10. Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (I Instancji)

wnosi się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

Odwołanie można złożyć po otrzymaniu decyzji o nieprzyjęciu:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem usług pocztowych

w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, 90-647 Łódź, pl. Gen. Hallera 1, pok. Nr 14

Odwołanie powinno zawierać:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, mail),
 • nazwę Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • nazwę kierunku,
 • formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne),
 • ilość punktów rekrutacyjnych,
 • treść,
 • podpis wnioskodawcy (konieczne).

Odwołanie można złożyć od momentu otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Pismo złożone wcześniej nie będzie rozpatrywane!!

Wzór odwołania od Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Wniosek do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

Słowniczek rekrutacyjny

1. Badania lekarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 roku:

Badanie lekarskie – ma na celu ocenę możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata do szkoły wyższej, który w trakcie praktycznej nauki podczas studiów będzie lub jest narażony na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badanie takie przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne (Lekarz Medycyny Pracy)

Skierowanie do odpowiedniego lekarza kandydat otrzyma w Dziale Rekrutacji i w ciągu 5 dni roboczych zostanie zobligowany do jego dostarczenia po odbytym badaniu.

2. Kandydat 1 (2, 3, 4 itp.)

osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kierunek studiów, która bierze udział w odpowiednim procesie rekrutacyjnym.

3. Student

osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich, która posiada odpowiednie prawa i obowiązki przysługujące zgodnie z ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz regulaminem studiów danej uczelni. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

4. Zakwalifikowany do przyjęcia

kandydat, który spełnił część procesu rekrutacyjnego np. wymogi progu punktowego,a w dalszym postępowaniu musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w odpowiednim terminie.

5. Egzamin wstępny

egzamin przeprowadzany dla osób aplikujących na studia UM w Łodzi na zasadach obowiązujących kandydatów z tzw. „starą maturą” i ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek studiów. Egzamin wstępny przeprowadzony jest w terminie „matur dodatkowych” określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

6. Sprawdzian zdolności manualnych

element postępowania kwalifikacyjnego do przyjęcia na I rok studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunek: techniki dentystyczne. Kandydat ma za zadanie na podstawie otrzymanego gipsowego wzoru:

- odwzorować w plastelinie w skali 1:1 przedstawiony model (należy zachować wszystkie wgłębienia i detale)

- wykonać szkic odręczny w skali 1:1 na formacie A4 papieru maszynowego.

Sprawdzian podlega ocenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub osoby przez nią wyznaczone.

7. Punkty rekrutacyjne

punkty, które można zdobyć w procesie rekrutacyjnym na podstawie uzyskanych wyników maturalnych. Poziom podstawowy liczony 1:1, poziom rozszerzony 1:2 (punkty mnożone razy dwa).

8. Limit miejsc

liczba miejsc ustalona na podstawie rozporządzenia odpowiedniego ministra lub uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotycząca poszczególnych kierunków studiów.

9. Nostryfikacja matury

jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa. Wydawana przez wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji w której zamierza przedłożyć świadectwo.

 

Pytania i odpowiedzi

1. Czy można składać podania na kilka kierunków w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi?

Tak, kandydat może składać dokumenty na dowolną liczbę kierunków. Wymagana jest oddzielna rejestracja on-line na każdy z wybranych kierunków oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na wszystkie wybrane kierunki studiów.

2. Co oznacza nabór kandydatów w ramach limitu MON?

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedyną uczelnią medyczną w Polsce, która szkoli lekarzy wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej zamawia corocznie pewną pulę miejsc na Wydziale Wojskowo-Lekarskim i gwarantuje w ramach tych miejsc: pełne umundurowanie, wyżywienie, mieszkanie oraz comiesięczny żołd. Kandydat, który aplikuje na miejsca w ramach tego limitu, podlega procesowi rekrutacyjnemu Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data rejestracji on-line w WSO kończy się z dniem (15 maja 2014r.), kolejna rejestracja następuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w terminie (22.04.2014r). Aby móc kandydować na oba kierunki lekarskie na Wydziale Wojskowo-Lekarskim wymagana jest rejestracja na Wydziale Wojskowo-Lekarskim na kierunku lekarski oraz kierunku lekarski w ramach Ministra Obrony Narodowej. W tym przypadku opłata jest jednorazowa.

Więcej szczegółów

4. Czy rejestracja on-line jest obowiązkowa?

Tak, rejestracja on-line jest obowiązkowa. Po rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej jest się dopuszczonym do dalszej rekrutacji.

5. Gdzie należy składać dokumenty?

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji należy składać w

Dziale Rekrutacji i Kształcenia, pl. Gen. J. Hallera 1, pok.14, 90-647 Łódź.
Telefony kontaktowe: (42) 272 51 77, (42) 272 51 78, (42) 272 51 79, (42) 272 51 80

6. Kiedy i jakie należy dostarczyć dokumenty?

Uniwersytet przyjmuje dokumenty jedynie od kandydatów, którzy widnieją na listach rankingowych jako osoby zakwalifikowane do przyjęcia. Terminy składania dokumentów podane są przy opisie każdego kierunku. Potwierdzenie wpłaty UM otrzymuje z banku, zatem nie jest wymagane dosyłanie potwierdzenia wcześniej. Kandydaci również do 5 dni roboczych od wpłaty będą mieli po zalogowaniu wyświetlone potwierdzenie wpłaty.
Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego na studia kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego lub świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
 • dowód tożsamości wraz z kserokopią
 • podpisane podanie o przyjęcie na I rok studiów, wraz z danymi osobowymi, oraz punktami kwalifikacyjnymi uzyskanymi w procesie rekrutacji i wygenerowane przez kandydata z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement;
 • ksero karty szczepień lub oświadczenie o braku szczepienia;
 • wydruk wyniku testu językowego;
 • inne wymagane dokumenty uwzględnione w zasadach rekrutacji na dany kierunek.

7. Czy można złożyć świadectwo dojrzałości potwierdzone notarialnie?

Uczelnia honoruje:

- świadectwo dojrzałości wydane przez OKE (w przypadku nowej matury) lub

- oryginał lub odpis wydany przez szkołę (w przypadku starej matury) lub

- świadectwo dojrzałości potwierdzone notarialnie,

który zostanie potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez pracownika Działu Rekrutacji i Kształcenia.

8.Jak mam wypełnić druk wpłaty opłaty rekrutacyjnej?

Druk generuje się automatycznie po zalogowaniu się do systemu. Dla każdego kierunku, na który się zarejestrowałeś jest inny numer subkonta. Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pośrednictwem:

- internetu,

- banku

- poczty.

9. Nie mogę wydrukować druku z opłatą rekrutacyjną. Wyświetla mi się pusta strona. Co zrobić ?

Najprawdopodobniej mają Państwo zablokowane ‚wyskakujące okienka’ w przeglądarce internetowej. Dla rodziny przeglądarek Internet Explorer należy odznaczyć opcję ‚Blokuj wyskakujące okienka’ znajdującą się w Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność. Dla rodziny Mozilla Firefox opcja ta znajduje się w Narzędzia/Opcje…/Treść. Po wydrukowaniu przelewu można tą opcję ponownie zaznaczyć. Można również dodać naszą stronę jako wyjątek.

 10. Czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do międzyuczelnianego porozumienia polegającego na honorowaniu wyników egzaminu wstępnego zdawanego przez kandydatów ze „starą” maturą na innej Uczelni Medycznej w Polsce?

Tak. Oznacza to, że kandydaci na zasadach obowiązujących osoby ze „starą” maturę, składając dokumenty na kilka uczelni, zdaje egzaminy tylko na jednej z nich (wybranej), a uzyskane punkty przeliczane są w każdej uczelni indywidualnie POD WARUNKIEM zarejestrowania się on-line na stronie rekrutacji. Porozumienie obejmuje następujące Uczelnie:

1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

3. Gdański Uniwersytet Medyczny

4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

6. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

7. Warszawski Uniwersytet Medyczny

8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

11. Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać po zarejestrowaniu się na dany kierunek w wyznaczonym, w harmonogramie czasie na konto wskazane w mailu rejestracyjnym. Po wskazanej dacie, zaksięgowane opłaty rejestracyjne nie będą brane pod uwagę np. w przypadku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich rejestracji należy dokonać do dnia (26 czerwca 2014r.). Księgowanie opłat odbędzie się do dnia (4 lipca 2014r.) (opłaty zaksięgowane po 4 lipca 2014r. nie będą uwzględniane). Opłatę należy dokonać na każdy zarejestrowany kierunki i formę studiów.

 12. Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące stypendiów oraz akademików?

W sprawach spraw socjalnych kandydaci proszeni są o kontakt z Działem Spraw Bytowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Strefa Obsługi Studiów pl. Hallera 1, parter  nr telefonu: tel. (0-42) 639 33 32, (0-42) 272 51, (0-42) 272 51 44