Poradnik rekrutacyjny

Ważne informacje

Do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgodnie z art. 207 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Student UM w Łodzi może studiować równolegle na różnych kierunkach studiów. Musi jednak spełnić warunki postępowania rekrutacyjnego ustalonego na poszczególne kierunki. Uwaga! Na pierwszym roku studiów nie można podjąć więcej niż jednego kierunku studiów.

Student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek, na którym już studiuje, również na taki sam kierunek prowadzony na innym wydziale Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, chyba, że związane jest to ze zmianą formy studiów.

 1. Rejestracja on-line
  rozpoczęcie rejestracji (informacja wkrótce) na stronie www.rekrutacja.umed.lodz.pl Kandydat zakłada konto on-line, wypełnia dane osobowe i otrzymuje automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. W razie braku informacji zwrotnej prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Kształcenia UM.
 1. Opłata rekrutacyjna
  po zarejestrowaniu się i dodaniu kierunku na swoim koncie on-line, kandydat otrzymuje indywidualny numer konta, na który może dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pomocą: druku poczty polskiej, przelewu bankowego lub przelewu internetowego. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat będzie uwzględniony przy tworzeniu listy rankingowej.
 1. Uzupełnienie wyników matur
  w wyznaczonym czasie kandydat ma obowiązek uzupełnić wyniki matury ze wskazanych w warunkach rekrutacji przedmiotów. Wyniki należy wprowadzić na każdy dodany kierunek studiów na swoim koncie on-line. Procenty z egzaminu maturalnego „nowa matura” są przeliczane na punkty rekrutacyjne według przelicznika:
  Procenty z poziomu podstawowego w procesie rekrutacji liczone są pojedynczo 1%=1 pkt. Procenty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie tj. 1%=2 pkt.
  Na kierunkach biotechnologia i elektroradiologia wyniki maturalne są przeliczane na punkty rekrutacyjne według tabeli zamieszczonej w zakładce „Oferta edukacyjna„. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji na każdy kierunek studiów znajdą Państwo na naszej stronie rekrutacyjnej w zakładce „Oferta edukacyjna„.
  Kandydat ponosi odpowiedzialność za nieuzupełnienie wyników maturalnych co jest równoznaczne z rezygnacją z kierunku.
 1. Studiowanie równoległe
  Student UM w Łodzi może studiować równolegle na różnych kierunkach studiów. Musi jednak spełnić warunki postępowania rekrutacyjnego ustalonego na poszczególne kierunki.
  Student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek, na którym już studiuje, również na taki sam kierunek prowadzony na innym wydziale Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, chyba, że związane jest to ze zmianą formy studiów.
 1. Lista rankingowa
  lista kandydatów, która brana jest pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przy określaniu progu punktowego na podstawie uzyskanych wyników maturalnych.
 1. Próg punktowy
  minimalna liczba punktów rekrutacyjnych pozwalająca na zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na studia. Próg punktowy ustalany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Osoby, które uzyskały liczbę punktów równą lub powyżej określonego progu punktowego zostają zakwalifikowane do przyjęcia.
  Kandydaci, którzy uzyskali wynik poniżej określonego progu nie zostaną przyjęci na studia.
 1. Sprawdzanie wyników rekrutacji
  wyniki rekrutacji będą mogli Państwo sprawdzić na swoim indywidualnym koncie on-line po zalogowaniu.
 1. Złożenie dokumentów
  następuje po zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia. Kandydat od momentu ogłoszenia progu punktowego i spełnienia warunków rekrutacji ma obowiązek złożenia wskazanych dokumentów w terminie 5 dni roboczych.
  Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na dany kierunek.
  Podczas składania dokumentów w Dziale Rekrutacji i Kształcenia kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Od momentu otrzymania skierowania na badania, kandydat ma obowiązek złożenia zaświadczenia od lekarz w terminie 5 dni roboczych.
  Dokumenty mogą być złożone w Dziale Rekrutacji i Kształcenia przez osobę upoważnioną przez kandydata. Pismo z  pełnomocnictwem dostępne jest TUTAJ. Pełnomocnik musi posiadać przy sobie kopię notarialną dowodu osobistego kandydata.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ na adres:
  UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
  DZIAŁ REKRUTACJI I KSZTAŁCENIA
  90-647 Łódź, Pl. Hallera 1, Strefa Obsługi Studenta
 1. Szczepienia
  Dział Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy przyjmowaniu dokumentów od kandydatów na studia będzie weryfikował czy osoba posiada szczepienie przeciw WZW typu B, poprzez okazanie dokumentu poświadczającego odbyte szczepienie (np. ksero karty szczepień, potwierdzone z oryginałem). Osoba, która nie odbyła wskazanego szczepienia wypełni stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj) o jego braku. Szczepienie musi być uzupełnione w trakcie I roku studiów.
 1. Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (I Instancji)
  wnosi się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.Odwołanie można złożyć po otrzymaniu decyzji o nieprzyjęciu:
  – osobiście,
  – za pośrednictwem usług pocztowych w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, 90-647 Łódź, pl. Gen. Hallera 1, Strefa Obsługi Studenta

Odwołanie powinno zawierać:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, mail),
 • nazwę Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • nazwę kierunku,
 • formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne),
 • ilość punktów rekrutacyjnych,
 • treść,
 • podpis wnioskodawcy (konieczne).

Odwołanie można złożyć od momentu otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Pismo złożone wcześniej nie będzie rozpatrywane!!

Wniosek do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (I instancja)
Wzór odwołania od Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (II instancja)

 

Rekrutacja od A do Z

 

 1. Badania lekarskie
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 roku: Badanie lekarskie – ma na celu ocenę możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata do szkoły wyższej, który w trakcie praktycznej nauki podczas studiów będzie lub jest narażony na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badanie takie przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne (Lekarz Medycyny Pracy). Skierowanie do odpowiedniego lekarza kandydat otrzyma w Dziale Rekrutacji i w ciągu 5 dni roboczych zostanie zobligowany do jego dostarczenia po odbytym badaniu.
 1. Kandydat 1 (2, 3, 4 itp.)osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kierunek studiów, która bierze udział w odpowiednim procesie rekrutacyjnym.
 1. Student
  osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich, która posiada odpowiednie prawa i obowiązki przysługujące zgodnie z ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz regulaminem studiów danej uczelni. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
 1. Zakwalifikowany do przyjęcia
  kandydat, który spełnił część procesu rekrutacyjnego np. wymogi progu punktowego, a w dalszym postępowaniu musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w odpowiednim terminie.
 2. Sprawdzian zdolności manualnych
  element postępowania kwalifikacyjnego do przyjęcia na I rok studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunek: techniki dentystyczne. Kandydat ma za zadanie na podstawie otrzymanego gipsowego wzoru:
  – odwzorować w plastelinie w skali 1:1 przedstawiony model (należy zachować wszystkie wgłębienia i detale)
  – wykonać szkic odręczny w skali 1:1 na formacie A4 papieru maszynowego.Sprawdzian podlega ocenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub osoby przez nią wyznaczone.
 3. Punkty rekrutacyjne
  punkty, które można zdobyć w procesie rekrutacyjnym na podstawie uzyskanych wyników maturalnych. Poziom podstawowy liczony 1:1, poziom rozszerzony 1:2 (punkty mnożone razy dwa).Na kierunkach biotechnologia i elektroradiologia wyniki maturalne są przeliczane na punkty rekrutacyjne według tabeli zamieszczonej w zakładce „Elektroradiologia” i „Biotechnologia„.
 4. Limit miejsc
  liczba miejsc ustalona na podstawie rozporządzenia odpowiedniego ministra lub uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotycząca poszczególnych kierunków studiów.
 5. Nostryfikacja matury
  jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa. Wydawana przez wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji w której zamierza przedłożyć świadectwo.

 

Pytania i odpowiedzi

 

 1. Czy można rejestrować się on-line na kilka kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi?
  Tak, po rejestracji on-line i otrzymaniu loginu do indywidualnego konta, kandydat może na swoim panelu dodawać dowolną liczbę kierunków. Na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów należy dokonać osobnej opłaty rekrutacyjnej.
 1. Co oznacza nabór kandydatów w ramach limitu MON?
  Skrót MON oznacza – Ministerstwo Obrony Narodowej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedyną uczelnią medyczną w Polsce, która szkoli lekarzy wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej zamawia corocznie pewną pulę miejsc na Wydziale Wojskowo-Lekarskim i gwarantuje w ramach tych miejsc: pełne umundurowanie, wyżywienie, mieszkanie oraz comiesięczny żołd. Kandydat, który aplikuje na miejsca w ramach tego limitu, podlega procesowi rekrutacyjnemu Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (AWL) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data rejestracji on-line jest inna dla AWL i dla Uniwersytetu.
  Aby móc kandydować na oba kierunki lekarskie na Wydziale Wojskowo-Lekarskim należy wybrać z listy kierunków dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto kandydata kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim oraz kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
  Więcej szczegółów
 1. Czy rejestracja on-line jest obowiązkowa?
  Tak, rejestracja on-line jest obowiązkowa. Po rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej jest się dopuszczonym do dalszej rekrutacji.
 1. Gdzie należy składać dokumenty?
  Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji należy składać w  Dziale Rekrutacji i Kształcenia, pl. Gen. J. Hallera 1, Strefa Obsługi Studenta, 90-647 Łódź. Telefony kontaktowe: (42) 272 51 75, -76, -77, -78, -80
 1. Jakie dokumenty są wymagane od kandydata i kiedy należy je dostarczyć?
  Uniwersytet przyjmuje dokumenty jedynie od kandydatów, którzy spełnili wymagany próg punktowy, a po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto widnieją jako osoby zakwalifikowane do przyjęcia. Terminy składania dokumentów będą podane w harmonogramie rekrutacyjnym na dany rok akademicki, harmonogram będzie dostępny na stronie oraz na profilu kandydata.
  Potwierdzenie wpłaty za poszczególne kierunki UM w Łodzi otrzymuje z banku, zatem nie jest wymagane dosyłanie potwierdzenia przez kandydata.

Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego na studia kompletu dokumentów do Działu Rekrutacji i Kształcenia. Spis dokumentów wymaganych:

 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości;
 • dowód tożsamości wraz z kserokopią;
 • podpisane podanie o przyjęcie na I rok studiów, wraz z danymi osobowymi, wygenerowane przez kandydata z systemu rejestracji elektronicznej;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie  lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B;
 • wydruk wyniku testu językowego, dostępnego z panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia;
 • inne wymagane dokumenty uwzględnione w zasadach rekrutacji na dany kierunek.
 1. Czy można złożyć świadectwo dojrzałości potwierdzone notarialnie?
  Podczas rekrutacji 2018/2019 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjmować będziemy jedynie:
 • oryginał świadectwa dojrzałości, dodatkowo oryginał aneksu w przypadku poprawiania wyniku maturalnego, wydane przez OKE (w przypadku nowej matury) lub,
 • oryginał lub odpis wydany przez szkołę (w przypadku starej matury).
 1. Jak mam dokonać opłaty rekrutacyjnej?
  Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pośrednictwem:
 • Internetu,
 • banku,
 • poczty. (Druk generuje się automatycznie po zalogowaniu się do systemu. Dla każdego kierunku, na który się zarejestrowałeś jest inny numer subkonta.)
 1. Nie mogę wydrukować druku z opłatą rekrutacyjną. Wyświetla mi się pusta strona. Co zrobić?
  Najprawdopodobniej mają Państwo zablokowane ‚wyskakujące okienka’ w przeglądarce internetowej. Dla rodziny przeglądarek Internet Explorer należy odznaczyć opcję ‚Blokuj wyskakujące okienka’ znajdującą się w Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność. Dla rodziny Mozilla Firefox opcja ta znajduje się w Narzędzia/Opcje…/Treść. Po wydrukowaniu przelewu można tę opcję ponownie zaznaczyć. Można również dodać naszą stronę jako wyjątek.
 1. Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
  Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać po zarejestrowaniu się na dany kierunek w wyznaczonym, podanym w harmonogramie czasie, na konto wskazane w panelu kandydata. Po wskazanej dacie, zaksięgowane opłaty rejestracyjne nie będą brane pod uwagę. Opłatę należy dokonać na każdy wybrany kierunek i formę studiów.
 1. Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące stypendiów oraz akademików?
  W sprawach spraw socjalnych kandydaci proszeni są o kontakt z Działem Spraw Bytowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Strefa Obsługi Studenta pl. Hallera 1, parter nr telefonu: tel. (0-42) 639 33 32, (0-42) 272 51 44.
 1. Mam maturę dwujęzyczną, które wyniki powinnam/em wpisać?
  W przypadku matury dwujęzycznej, brane pod uwagę w procesie rekrutacji są jedynie wyniki z matury w języku polskim. Matura prowadzona w języku obcym, nie sprawdza poziomu prezentowanej wiedzy a jedynie kompetencje językowe w zakresie danej dziedziny nauki.