Menedżer opieki senioralnej

Ulotka – Menadżer opieki senioralnej

 

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności wymaganych w pracy na rzecz seniorów i z seniorami. Studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej umożliwią poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, zarządzania procesami koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej a także prawa, projektów badawczych i inicjatyw aktywizujących seniorów.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze warsztatowym, a wyniesiona wiedza pozwoli na efektywne zarządzanie placówkami i projektami tworzonymi z myślą o osobach starszych oraz pozwoli na tworzenie usług biznesowych w zakresie starzenia się społeczeństw. Studia kończą się przygotowaniem projektu opieki koordynowanej nad seniorami.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia skierowaną do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia  magisterskie, pragnących poszerzać swą wiedzę  z pełną świadomością dalszego ustawicznego kształcenia z zakresu opieki koordynowanej nad osobami starszymi oraz zarządzania usługami skierowanymi do seniorów w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Studia są skierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków medycznych i społecznych, czyli lekarzy, pielęgniarek, edukatorów zdrowia publicznego, pracowników socjalnych, urzędników administracji publicznej, pedagogów, socjologów i psychologów oraz  do szerokiego kręgu ludzi zainteresowanych problematyką seniorów, posiadających co najmniej tytuł zawodowy licencjata. Wiedza jaką posiądą uczestnicy studiów stanowić będzie doskonałe uzupełnienie już zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Studia podnoszą kwalifikacje osób już pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach medyczno-zdrowotnych, instytutach badawczych oraz dają konkretne perspektywy pracy w wymienionych wyżej obszarach, zarówno w kraju jak i zagranicą, odpowiadając tym samym na potrzeby rynkowe.

 

Zasady rekrutacji

  1. Rejestracja on-line na studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej
  2. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
  3. Pozytywna weryfikacja wymaganych dokumentów aplikacyjnych.
  4. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 3000 zł.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

  1. formularz zgłoszeniowy – wygenerowany z systemu on-line,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (min.licencjat)
  3. 2 zdjęcia,
  4. kopia dowodu osobistego.

 

Opłaty za studia – 3 000 zł

Liczba miejsc – 40

Minimalny limit przyjęć – 21

Organizacja studiów

Zajęcia będą odbywać się od października do czerwca, w cyklach sobotnio-niedzielnych, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który będzie dostępny na stronie www.umed.lodz.pl.

Formuła zajęć – wykłady i ćwiczenia w formie warsztatowej.

Czas trwania studiów/liczba semestrów – 1 rok /2 semestry

Liczba godzin dydaktycznych – 200