Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży

Ulotka – Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.

Studia podyplomowe pozwalają uzyskać umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psychofizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym oraz zawodowym.

W trakcie zajęć słuchacz przyswoi wiedzę w zakresie nawiązywania efektywnych kontaktów z pacjentami z chorobami przewlekłymi oraz ich najbliższym otoczeniem, opracowywania programów edukacyjnych oraz konstruktywnej współpracy z placówkami oświatowymi.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży są propozycją zdobycia dodatkowej wiedzy dla osób, które ukończyły studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i planują pogłębiać wiedzę z pełną świadomością dalszego rozwoju osobistego i kształcenia ustawicznego.

Studia są skierowane do absolwentów takich kierunków, jak: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny. Wiedza jaką zdobędą słuchacze studiów podyplomowych stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zdobytych przez nich kwalifikacji.

 Zasady rekrutacji

  1. Rejestracja on-line na studia podyplomowe Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży 
  2. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat) na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.
  3. Pozytywna weryfikacja wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

    1. formularz zgłoszeniowy,

(z założonego konta rejestracji on-line)

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjatu),
  2. 2 zdjęcia,
  3. kopia dowodu osobistego.

Opłaty za studia – 4 200 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach)

Liczba miejsc – 60

Minimalny limit przyjęć – 20

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w ciągu dwóch semestrów w ramach sesji sobotnio-niedzielnych w okresie październik – czerwiec, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, zamieszczanym na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: www.umed.lodz.pl.

Formuła przedmiotu – Wykłady i ćwiczenia w formie warsztatowej.

Czas trwania studiów/liczba semestrów – 1 rok /2 semestry

Liczba godzin dydaktycznych – 212